ΆγγελοςΤσιγκρής: «Θαμείνει στην Ιστορίαόποιος τολμήσει μιαγενναία μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη…»

ΜεαφορμήταπολλαπλάπροβλήματαστηναπονομήτηςποινικήςΔικαιοσύνης,οΑχαιόςδικηγόροςκαικαθηγητήςτηςΕγκληματολογίας(πρώηνγενικόςγραμματέαςτουΥπουργείουΔικαιοσύνης)ΆγγελοςΤσιγκρής έκανε την ακόλουθη δήλωση:«Τοποινικόμαςσύστημαέχεικλείσειτονκύκλοτου.Είναιπλέοναπαραίτητηηαλλαγήπροσανατολισμούτηςόληςφιλοσοφίαςτηςποινικής καταστολής.Συγκεκριμένα,πρέπεισταδιακάνααρχίσουμεναξεπερνάμετημέχρισήμερακαθαράτιμωρητικήλειτουργιάτουΠοινικούΔικαίουκαιναστραφούμεσεέναπερισσότεροήκατάτοδυνατόνΠοινικόΔίκαιοεπανόρθωσηςήαποκατάστασητηςβλάβηςπουυπέστητοθύμα,μεάμεσηαποκατάστασητωνβλαβώνπουμπορούνναεπανορθωθούν(π.χ.φθορές ιδιοκτησίας, κλπ).Σεμιατέτοιαμεταρρυθμιστικήπροσπάθειαπουστοχεύειστονπυρήνατηςφιλοσοφίαςτηςποινικήςκαταστολής,πέρααπότημεταρρύθμισητωνβασικώνποινικώννομοθετικώνκειμένων(ΠοινικόςΚώδικας-ΚώδικαςΠοινικήςΔικονομίας–ΣωφρονιστικόςΚώδικας),είναιαπαραίτητηκαιηάμεση αποζημίωση θυμάτων που βρίσκονται σε άμεση ανάγκη.Γιατιςβλάβεςπουμπορούννααποκατασταθούν,ητιμωρίαθαπρέπειναπεριλαμβάνειεναλλακτικέςποινές(π.χ.κοινωφελήεργασία,επιτήρησημε“ηλεκτρονικόβραχιόλι”,καταστήματαημιελεύθερηςδιαβίωσηςκρατουμένων,τμηματικήέκτισητηςποινής,κλπ),οιοποίεςθαεκτίονταισεσυνδυασμόμετηνταυτόχρονηαποκατάστασητηςβλάβηςπουυπέστητο θύμα.Στηνίδιαμεταρρυθμιστικήπροσπάθειαθαπρέπειναπροβλεφθείκαιμιαγενναίααποποινικοποίησησυμπεριφορών,όπωςτωνπταισμάτωνκαιεπιλεγμένων“ελαφρών”πλημμελημάτων(αρμοδιότηταςΜονομελούςΠλημμελειοδικείου),μεσκοπότηναποσυμφόρησητουποινικούμαςσυστήματος(δικαστηρίωνκαιφυλακών)καιτηνεπιτάχυνσηστηναπονομή της ποινικής δικαιοσύνης.Φυσικά,οδράστηςτέτοιωνσυμπροφορώνδενθαπαραμένειατιμώρητος,αλλάθαέχειαστικέςήδιοικητικέςευθύνες,σεσυνδυασμόμετηνευρείαεφαρμογή του θεσμού της δικαστικής (εξω-ποινικής) διαμεσολάβησης.
Οπολίτηςθαπρέπειναπάψεινααπογοητεύεταιαπότηναργόσυρτηκαιαναποτελεσματικήποινικήδιαδικασία.Ηεκδίκασητωνποινικώνυποθέσεωνθαπρέπειναείναιχρονικάάμεσασυνδεδεμένημετοέγκλημα, ώστε να μη διαιωνίζεται η εντύπωση της ατιμωρησίας.Αναφορικάμετουςδράστεςκακουργημάτων,αλλάκαιάλλωνεγκλημάτωνπουηβλάβηδενμπορείνααποκατασταθεί,θαπρέπειναδιατηρηθείηστερητικήτηςελευθερίαςποινήσεκλειστόκατάστημακράτησης,σεσυνδυασμόμετηνπρόβλεψηεπιβολήςπαρεπόμενηςποινήςχρηματικήςαποζημίωσηςγιακάθεημέρακράτησης,τοποσότηςοποίαςθαδιασφαλίζεταιγιατοΔημόσιομετηνπροσωπικήπεριουσίατουκρατούμενουήεναλλακτικάμεπαροχήεργασίας(εντόςήεκτόςτηςφυλακής, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης).Αςπάρουμελοιπόνωςπαράδειγμαέναςυποτιθέμενοδημόσιουπάλληλο,νυμφευμένο,μετρίαανήλικατέκνα,οοποίοςπέφτειθύμαανθρωποκτονίας με σκοπό τη ληστεία.Στοκαλύτεροσενάριο,οδράστηςσυλλαμβάνεται,οδηγείταιστηΔικαιοσύνη,καταδικάζεταικαιτουεπιβάλλεταιηποινήτηςισόβιαςκάθειρξης.Αςδούμετώρατι“αγνοεί”τοποινικόμαςσύστημα:Τοθύματηςανθρωποκτονίαςαφήνειπίσωτησύζυγότουμετρίαανήλικαπαιδιά,πουδιαμένουνσεενοικιαζόμενοδιαμέρισμα.Μόλιςησύζυγοςπληροφορείταιτοπεριστατικόυφίσταταισοβαρήβλάβητηςυγείαςτηςπου την καθιστά ανίκανη προς παροχή εργασίας.Ερωτήματα:Πωςθαεπιβιώσειαυτήηοικογένεια,πουτοέγκλημαάλλαξεδραματικάτη ζωή της; Η απάντηση είναι: ΔΕΝ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΝΕΝΑΣ.ΜήπωςαυξάνουνοιΆγγελοςΤσιγκρής:»ΚαιτοΓεφύριτηςΆρταςάργησεναγίνει,εκείόμωςδενπλήρωνανδιόδια!»ημεγαλύτερηανήλικηκόρητηςοικογένειαςναακολουθήσειμιαπαρεκκλίνουσασυμπεριφορά(π.χ.νααρχίσειναεκδίδεταιπαράνομα,γιατηνεξασφάλισητηςεπιβίωσηςτωνυπόλοιπωνμελών);Ηαπάντησηείναι:ΣΑΦΕΣΤΑΤΑΝΑΙ.Μήπωςαυξάνονταιοιπιθανότητεςταμικρότερααδέλφιαναμπουνστοχώροτηςπαραβατικότηταςκαιτηςπαρανομίας(π.χ.χρήσηκαιδιακίνηση ναρκωτικών ουσιών); Η απάντηση είναι: ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΝΑΙ.Οπαραπάνωκατάλογοςείναιανεξάντλητοςκαιδίνειανάγλυφατηνεικόνατηςκοινωνικήςπαθογένειαςπουγεννάηεγκληματικότητακαιτηδιαρκώς αυξανόμενη ανακύκλωσή της.
Γιανασπάσειοπαραπάνωφαύλοςκύκλοςτηςεγκληματικότηταςθαπρέπειναθεσμοθετηθεί-πέρααπότηνποινικήκαταστολή-καιηεγκληματοπροληπτικήδιάστασηστηναπονομήτηςποινικήςδικαιοσύνης,πουθααφοράπρώτακαικύριαστηνπαροχήκοινωνικήςπροστασίας στα θύματα των εγκληματικών πράξεων…».

 

Διαβάστε επίσης

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του, και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή