Κρινόφυτα Εύχές Χριστουγέννων 2016 και τού νέου έτους 2017, Εύχέτης Ό Κώστας Κατσιάρης:

Σέ όλίγες ήμέρες ήχούν χαρμόσυνα οί καμπάνες, γιά τήν γέννησιν τού Θεανθρώπου Χριστού, κι’ άνοίγουν περίλαμπροι οί γαλαξίες τού 0ύρανού, γιά νά φέρουν στήν πλάση τό μήνυμα καί τού λυτρωμού τής άνθρωπότητος, άπό τά δεσμά τής άμαρτίας

Τό συγκλονιστικό καί κοσμοϊστορικό γεγονός τής ένανθρωπίσεως τού Σωτήρα Χριστού, όπου άλλαξεν κυριολεκτικώς τήν ‘ροήν τού κόσμου καί τήν κοίτη τής ίστορίας, συγκλονίζει καί πλημμυρίζει άπό άληθινή χαρά, πνευματική καί ψυχική.

Ό Ίησούς δέν ήλθεν στόν κόσμον κρατώντας πύρινη ρομφαία ούτε καθήμενος σέ πολυτελείς θρόνους, άλλά έγεννήθη πτωχός, ταπεινός, συγκαταβατικός, διά νά ύψώση τούς ταπεινούς τής γής. Ήλθεν διά έμάς τούς άνθρώπους, διά τήν ίδικήν μας Σωτηρίαν. Ήλθεν, νά κηρύξη καί νά πράξη έργα άγάπης, νά συγχωρήση, νά θεραπεύση, νά καλέση κοντά του, όσους έπιθυμούν νά τόν άκολουθήσουν μέ τήν ίδικήν των θέλησιν.

Σέ αύτή τήν Θείαν όμήγυρη τής Άγίας Νύκτας όπου φέρουν τό μήνυμα τίς φωνές ύμνων άπό τά μεσούρανα είς τήν Γήν καί όδηγεί άπό ύψηλά τό άστέρι τού ψυχικού μας προσανατολισμού. Καλούμεθα όλοι μας νά ένδυθώμεν τήν στολήν τήν πρώτην καί νά λάβωμεν μέρος όλόψυχα. Διότι μόνον μέσα σέ αύτήν τήν θεϊκήν πανδαισίαν θά δυνηθώμεν είς τήν έπί γής ζωήν μας νά πράττουμε έργα μέ δίκαιο άγώνα καί νά συμβάλλουμε είς τήν  είρηνικήν συνύπαρξιν καί δικαίαν άπολαβήν τών άγαθών, όλων τών συναναθρώπων μας. Έτσι θά συμμετάσχουμε είς τήν αίωνιότητα:

«…οί τά άγαθά ποιήσαντες είς άνάστασιν ζώης, οί δέ τά φαύλα πράξαντες είς άνάστασιν κρίσεως…».

Άς γίνωμεν λοιπόν ένα μικρό σποράκι, όπου θά βλαστήση, θ’ άνθίση και θα γίνη τό δένδρον τής έλπίδας καί τής χαράς, τής άληθηνής καί τής πραγματικής άγάπης.

Έτσι θ’ άποφύγουμε τίς  συμπληγάδες τού ύλικού εύδαιμονισμού, όπου ό άνθρωπος μετατραπέται σέ άλογον ζώον, εκμεταλλευόμενος τον συνάνθρωπον του.

Δι’ εύχών, ό Θεός ήμών, έλέησον καί σώσον ήμάς…

Καλήν Υγείαν ψυχικήν και σωματικήν, καθώς και κάθε καλόν, είς όλες καί όλους καί όπου γής Άνθρώπων.  

***********************************************************

 

 

 • Διά τό ανατέλλον έτος το 2017, καλή χρονιά νά άποδειχθή τό 2017:
 • Ή ύγεία σας νά είναι βέβαιη καί στό άπυρόβλητο, ‘ρήτρα άσφαλείας.
 • Τό σπιτικό σας εύωχούμενον καί θάλλον εύτυχίας, μήτρα καλών είδήσεων.
 • Ό Έαυτός σας άξιοπρεπής καί πολυσχιδής, φύτρα πολιτισμού.
 • Τά πλούτη σας ίκανά καί χρήσιμα, λύτρα αύτάρκους ζωής.
 • Οί άνθρωποι, όλόγυρα, σέ δοσοληψία χαράς μαζί σας.
 • Ή πατρίδα μας Άκηδεμόνευτη καί  Ίσχυρή, χωρίς Τρωκτικά, Ψεύτες καί Άνικάνους, Μετριώτες καί  Ρεμπεσκέδες, Καιροσκόπους καί Άριβίστες έξουσιών, χωρίς  ταγάρια καί  ταγαράδες, χωρίς πτώσιν τής Έλληνικής οίκογενείας καί τέλος χωρίς άθλιότητες έξουσιαστών καί έξουσιών .
 • Ό,τι εύχεστε νά σάς συμβή καί ό,τι άπεύχεσθε νά έξοβελισθή.
 • Καλή διασκέδασιν τό βράδυ τής παραμονής.
 • Εύχαριστώ  διά  τήν καθ’  οίονδήποτε  τρόπον, έντονον ή άτονον- παρουσία σας είς τήν ζωή μου.
 • Εύχεστε καί διά έμένα καί (οί μισούντες) άς έχετε τήν -πρόσθετη- βοήθεια τών Ούρανών… Γένοιτο, έκαστον τούτων !!

 

**********************************************

Αθήναι 18-12-2016

Διά το Διοικητικό Συμβούλιον -2013-2016-

της Ενώσεως Αποδήμων Κρινοφυτινών «Οί Άγιοι Θεόδωροι»,

Ο Πρόεδρος Κ. Κατσιάρης.

Υστερόγραφον:

Τόν Φεβρουάριο τού έτους 2017, θά πραγματοποιηθούν έκλογές τών μελών τής   Ενώσεως, λόγω λήξεως της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου-2013-2016-.

Θά έπανέλθουμε μέ άνακοίνωσιν.

 

Διαβάστε επίσης

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του, και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή