ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: Καθορισμός ζωνών και λήψη μέτρων για το μεταχρωματικό έλκος του πλατάνου

Απόφασης καθορισμού ζωνών και λήψης μέτρων

ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση προστασίας».

Έχοντας υπ’ όψιν την σοβαρότητα της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του Πλατάνου, σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθ. 312334/12-12-2017 Απόφαση του Δ/ντή Δασών Π.Ε. Αχαΐας (ΑΔΑ: 73ΚΚΟΡ1Φ-E9M) με την οποία καθορίζονται ζώνες και μέτρα προστασίας εντός αυτών, για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocystis Fibriata f sp. Platani walter ο οποίος προκαλεί την ασθένεια και την ξήρανση Πλατάνων. Στα πλαίσια της προσπάθειας για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού και γνωρίζοντας την ευκολία με την οποία μεταφέρεται και προσβάλει υγιή άτομα Πλατάνου, παρακαλούμε για την ευρεία δημοσιοποίηση της ανωτέρω απόφασης την οποία και σας επισυνάπτουμε (έγγραφα και ηλεκτρονικά) για την ενημέρωση των πολιτών.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας στην προσπάθεια περιορισμού και εξάλειψης της ασθένειας.
ΕΜΕ Ε. Σ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
Η ΔΑΣΑΡΧΗΣ α.α.

ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΝΙΔΟΥ (Λευ κερε: ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ
Πάτρα 12 ∆εκεμβρίου 2017
∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αριθμ Πρωτ.:312334

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τμήμα Προγραμματισμού & Μελετών
ΠΡΟΣ: Πίνακας ∆ιανομής
Ταχ. ∆/νση : Μπουμπουλίνας 57-59 Τ.Θ. 3177 Τ.Κ. 26222 – Πάτρα Πληροφορίες :Χρ. ∆ημόπουλος Τηλέφωνο :(2610) 310-654 FAX :(2610) 310-639 E-mail :[email protected]
ΘΕΜΑ: Απόφαση καθορισμού ζωνών και λήψης μέτρων για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocystis Fibriata f sp. Platani walter που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους Πλατάνου στην περιοχή ευθύνης του ∆ασαρχείου Καλαβρύτων.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ∆ιευθυντής ∆ασών Π.Ε. Αχαΐας Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ.Α’) «Νέα αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 139/2010 (Φ.Ε.Κ. 232/27-12-2010 τ.Α’) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου».

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 365/2002 (Φ.Ε.Κ. 307/τ.Α/2002) περί «Μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή
στη χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος Επιβλαβών Οργανισμών»

4. Τις διατάξεις της με αριθμ. 119999/22-09-2004 (Φ.Ε.Κ. 1454/τ.Β/2004) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Μέτρων επείγοντος χαρακτήρα για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocystis Fibriata f sp. Platani walter που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους Πλατάνου»

5. Τις διατάξεις της με αριθμ. 102569/28-11-2011 (Φ.Ε.Κ. 2912/τ. Β/22-12-2011) Κοινή Απόφαση του Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Ορισμού των δασικών Υπηρεσιών φυτουγειονομικού ελέγχου των δασικών φυτουγειονομικών ελεγκτών της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης και καθορισμού των καθηκόντων τους» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 10949/126220/16-10- 2013 (Φ.Ε.Κ. 2707/τ.Β/23-10-2013), όμοια.

6. Τα με αριθμ 926/197-7-2012, 1013/31-8-2012, 1302/10-10-2012, 1106/19-9-2012, 1703/09-10-2013, 1887/04-11-2013, 1406/01-07-2014, 1325/07-08-2014, 1716/13-10-2015, 2103/27-11-2015, 18158/618/27-05-2016, 32172/1393/28-09-2016 και 35352/1614/24-10-2016 αποτελέσματα των, σε συνεργασία με το οικείο ∆ασαρχείο Καλαβρύτων ,επισκοπήσεων του εργαστηρίου ∆ασικής Παθολογίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών ∆ασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ, εντοπισμού του επιβλαβή οργανισμού ceratocystis platani στην περιοχή ευθύνης του ∆ασαρχείου Καλαβρύτων

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Τον καθορισμό εξήντα (60) οριοθετημένων ζωνών όπως αυτές αποτυπώνονται στο συνημμένο στην παρούσα, απόσπασμα χάρτη κλίμακας 1:50.000, το οποίο θεωρημένο από μας, συνοδεύει αναπόσπαστα την παρούσα. Τα όρια των καθοριζόμενων θέσεων ορίζονται με τις παρακάτω αναγραφόμενες συντεταγμένες στο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών ΕΓΣΑ ’87: ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (Τ.Κ) Χ Ψ Ζ1 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 338599 4200000
ΑΔΑ: 73ΚΚΟΡ1Φ-Ε9Μ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY
Digitally INFORMATICS
signed by
DEVELOPMENT Date: 2017.12.15 AGENCY 12:02:21 EET Reason: Location: Athens
ΑΔΑ: 73ΚΚΟΡ1Φ-Ε9Μ
Ζ2 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ 325452 4200456 Ζ3 ΑΝΑΣΤΑΣΗ 324946 4199020 Ζ4 ΑΝΑΣΤΑΣΗ 325061 4199030 Ζ5 Ζ6
ΝΑΣΙΑ 324697 4188834 Ζ6 ΝΑΣΙΑ 324634 4188641 Ζ7 ΨΩΦΙ∆Α 315090 4190962 Ζ8 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 336556 4199684 Ζ9 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 341146 4199013 Ζ10 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 338860 4199693 Ζ11 ΚΑΜΕΝΙΑΝΟΙ 321314 4198250 Ζ12 ΨΩΦΙ∆Α 315389 4191451 Ζ13 ΨΩΦΙ∆Α 315394 4191458 Ζ14 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 338610 4200011 Ζ15 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 338721 4200114 Ζ16 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 337636 4199420 Ζ17 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 337300 4198865 Ζ18 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ 325429 4200253 Ζ19 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ 325525 4200412 Ζ20 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ 325516 4200569 Ζ21 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 338894 4200391 Ζ22 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 338805 4200362 Ζ23

ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ

ΑΑΡ(ΑΡΜΠΟΥΝΑΣ 339210 4199336 Ζ24 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 341410 4199050 Ζ25 ΛΥΚΟΥΡΙΑ 339850 4188948 Ζ26 ΝΑΣΙΑ 324566 4188556 Ζ27 ΣΚΟΤΑΝΗ 329628 4188379 Ζ28 ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ 332143 4219694 Ζ29 ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ 321523 4197630 Ζ30 ΛΕΧΟΥΡΙ 319860 4196568 Ζ31 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 337846 4199671 Ζ32 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 341467 4199878 Ζ33 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 342705 4199592 Ζ34 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 342370 4199586 Ζ35 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 341418 4199077 Ζ36 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 340331 4198210 Ζ37 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 340187 4198333 Ζ38 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 340124 4198473 Ζ39 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 339967 4198581 Ζ40 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 342680 4199583 Ζ41 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 342357 4198182 Ζ42 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 339982 4198603 Ζ43 ΠΗΓΕΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 338664 4199779 Ζ44 ΠΗΓΕΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 338768 4199733 Ζ45 ΠΗΓΕΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 338436 4199722 Ζ46 ΠΗΓΕΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 338443 4199727 Ζ47 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 339779 4198822 Ζ48 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 340512 4198836 Ζ49 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 341133 4198996 Ζ50 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 342274 4199536 Ζ51 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 342316 4199559 Ζ52 ΠΗΓΕΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 338701 4199667
ΑΔΑ: 73ΚΚΟΡ1Φ-Ε9Μ
Ζ53 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 340933 4198920 Ζ54 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 340823 4198910 Ζ55 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 340723 4198890 Ζ56 ΧΑΛΙΚΙ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 340703 4198869 Ζ57 ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ 338099 4199729 Ζ58 ΠΗΓΕΣ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ 338824 4199698 Ζ59 ΛΙΤΣΑ ΣΠΗΛΙΑ
ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ
338296 4199813 Ζ60 ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ
ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ
338741 4199722

Για κάθε μία από τις προαναφερόμενες οριοθετημένες ζώνες διακρίνονται δύο επί μέρους ζώνες ως παρακάτω: 1. Εστιακή ζώνη, ακτίνας εκατό (100) μέτρων γύρω από τον τόπο, στον οποίο διαπιστώθηκε ο επιβλαβής οργανισμός, εντός της οποίας απαγορεύεται χωρίς την άδεια της ∆ασικής Υπηρεσίας να πραγματοποιηθούν χωματουργικές εργασίες σε περιοχές που φύονται πλατάνια (όπως οι καθαρισμοί δρόμων και ρεμάτων, αμμοληψίες). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και στην περίπτωση που δοθεί άδεια από την ∆ασική Υπηρεσία για να εκτελεσθούν έργα στις συγκεκριμένες περιοχές θα πρέπει να ακολουθηθούν επισταμένως οι παρακάτω οδηγίες: – Σχολαστικό πλύσιμο των μηχανημάτων – Απολύμανση με μυκητοκτόνο σκεύασμα για την απολύμανση των μηχανημάτων αλλά και των
λοιπών εργαλείων που τυχόν έχουν χρησιμοποιηθεί. 2. Ζώνη ασφαλείας ακτίνας ενός (1) χλμ γύρω από την εστιακή ζώνη, εντός της οποίας θα γίνονται συνεχείς έλεγχοι για τον εντοπισμό της ασθένειας και άμεση επέμβαση για την καταστροφή των προσβεβλημένων δένδρων στα αρχικά στάδια της προσβολής. Η μεταφορά φυτευτικού υλικού ή ξύλου Πλατάνου απαγορεύεται από τις προαναφερόμενες καθορισμένες ζώνες προς άλλες περιοχές. Το ∆ασαρχείο Καλαβρύτων , παρακαλείται για την έναρξη των σχετικών διαδικασιών για την έκδοση της σχετικής ∆ασικής Απαγορευτικής ∆ιάταξης (∆.Α.∆), για τη ρύθμιση της υλοτομίας του πλατάνου στη χωρική περιοχή αρμοδιότητας του.

Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 – Κυρώσεις-της με αριθμ. 119999/22-09-2004 (Φ.Ε.Κ. 1454/τ.Β/2004) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Η παρούσα ισχύει μετά την ανάρτηση της στον ιστότοπο της ∆ιαύγεια. Το ∆ασαρχείο Καλαβρύτων, στο οποίο διαβιβάζεται η παρούσα για ενέργεια, παρακαλείται για την κατά το δυνατόν ευρεία δημοσιοποίηση της (ηλεκτρονικός τύπος) καθώς και την ανάρτηση της στο χώρο δημοσίευσης των Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήμου περιοχής αρμοδιότητας του ή σε κάθε άλλο πρόσφορο μέρος.

Με εντολή Συντονιστή Α∆Π∆Ε&Ι Ο ∆/ντης ∆ασών Αχαΐας
Γεώργιος Παναγιωτόπουλος ∆ασολόγος
ΑΔΑ: 73ΚΚΟΡ1Φ-Ε9Μ

Πίνακας ∆ιανομής:
Για ενέργεια
∆ασαρχείο Καλαβρύτων
Κοινοποίηση
1. Γενική ∆ιεύθυνση Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος –Τμήμα Α ́
Τέρμα Αλκμάνος 11528 Αθήνα
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής –Τμήμα Α ́Λεωφ. Συγγρού 150- 17671 Αθήνα
3. Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 158 ΤΚ 26442
4. ∆ιεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης ∆ασών
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 33 ΤΚ 26441
5. Ινστιτούτο Μεσογειακών ∆ασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜ∆Ο) –κο Τσόπελα
Τέρμα Αλκμάνος 11528 Αθήνα
6. Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας
➢ ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας
Πανεπιστημίου 171 ΤΚ26110 Πάτρα
➢ ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254 (κτίριο Β ́) ΤΚ26110 Πάτρα
7.∆ασαρχείο Πατρών
Μπουμπουλίνας 57-59 Πάτρα ΤΚ 26222
8. ∆ασαρχείο Αιγίου
∆εσποτοπούλων 25 Αίγιο ΤΚ25100
ΑΔΑ: 73ΚΚΟΡ1Φ-Ε9Μ

Διαβάστε επίσης

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του, και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή