Κρίση – ΣΟΚ του ΕλΣυν για δημοτικούς υπαλλήλους – εργαζομένους ΚΕΠ

Όπως αποκαλύπτει σήμερα πρώτο το epoli.gr το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την υπ’ αριθμ. 146/2018 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα, έκρινε ότι δεν μπορεί να προσμετρηθεί για τη μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλου, υπηρετούντος σε Κ.Ε.Π. πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α., η υπηρεσία που διήνυσε με σύμβαση μίσθωσης έργου και συνεπώς ότι είναι μη νόμιμη η σχετική δαπάνη. Προκειμένου να φτάσει σε αυτό το συμπέρασμα το Κλιμάκιο έλαβε υπόψη του τα εξής:(α) Ότι κατά την διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας των Κ.Ε.Π. προβλέφθηκε η απασχόληση στις συγκεκριμένες δομές υπαλλήλων με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Πολλοί από αυτούς εν συνεχεία – μετά την έναρξη της κανονικής λειτουργίας των Κ.Ε.Π. – συνέχισαν να απασχολούνται στις εν λόγω δομές υπό άλλη εργασιακή σχέση.

(β) Ότι στο ά. 24 του ν. 4305/2014 προβλεπόταν ότι για υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπηρετούν στα Κ.Ε.Π. μπορεί να αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη τυχόν προϋπηρεσία που διανύθηκε στα ΚΕΠ με σύμβαση μίσθωσης έργου κατόπιν ουσιαστικής κρίσης του υπηρεσιακού συμβουλίου και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι αναφερόμενες στο συγκεκριμένο άρθρο προϋποθέσεις.

(γ) Ότι στη συνέχεια, με το μεταγενέστερο ν. 4354/2015 προβλέφθηκε ότι ως προϋπηρεσία για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του εν λόγω νόμου, λαμβάνεται η υπηρεσία, που έχει προσφερθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, και όχι με σύμβαση μίσθωσης έργου.

(δ)  Ότι με το ν. 4369/2016 και το άρθρο 26 αυτού αντικαταστάθηκε το άρθρο 102 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και προβλέφθηκε ότι ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για την κατάταξη υπαλλήλου και την αναγνώριση προϋπηρεσίας νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη.

Με βάση τις ανωτέρω σκέψεις και με δεδομένο ότι οι ν. 4354/2015 και 4369/2016 ως μεταγενέστεροι του ν. 4305/2016 υπερισχύουν των προβλέψεων αυτού, το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατέληξε ότι δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση, για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, του χρόνου προγενέστερης απασχόλησής τους σε Κ.Ε.Π., δυνάμει συμβάσεων μίσθωσης έργου, κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4305/2014, αλλά μόνο για τη βαθμολογική.

Επισυνάπτεται η κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 3641468

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ | Προβολή/κατέβασμα
www.epoli.gr

Διαβάστε επίσης

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του, και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή