Η πρόσκληση για την έκτακτη γενική συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.. Ζοφερό το αυτοδιοικητικό περιβάλλον.

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γιώργος Λαζουράς, έλαβε την από 18-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, Δημάρχου Αμαρουσίου Γεωργίου Πατούλη, για την έκτακτη γενική συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε., η οποία έχει ως εξής:

Καλείσθε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 στο Ξενοδοχείο Caravel (αίθουσα ILISSOS), με κεντρικό θέμα την «Οικονομική κατάσταση των Δήμων της χώρας».

Η σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κρίνεται επείγουσα και αναγκαία, καθώς η λειτουργία των Δήμων σήμερα αγγίζει πλέον τα όρια αντοχής και ομαλότητας. Ενάμιση μήνα πριν τη λήξη του 2015, υπάρχει υστέρηση απόδοσης θεσμοθετημένων πόρων στους Δήμους της τάξης του 30%.

Παράλληλα, η αύξηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων και η συνεχιζόμενη μείωση του προσωπικού των Δήμων διαμορφώνουν ένα ζοφερό αυτοδιοικητικό περιβάλλον που έχει ως συνέπεια την αδυναμία των Δήμων να καταρτίσουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς για το 2016.

Επιπλέον, στην ατζέντα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα τεθούν ζητήματα θεσμικά, κοινωνικά, καθώς και το προσφυγικό.

Η παρουσία κάθε συναδέλφου κρίνεται απαραίτητη.

Με εκτίμηση

Γεώργιος Πατούλης

Δήμαρχος Αμαρουσίου

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος ”

Ï Ãéþñãïò Ðáôïýëçò (2ïò Ä) äÞìáñ÷ïò Áìáñïõóßïõ íÝïò ðñüåäñïò ôçò ÊÅÄÅ öùôïãñáößæåôáé ìå ôïí ÄçìÞôñç ÊáöáíôÜñç (2ïò Á) Á´Áíô/äñï, ôïí ÃéÜííç ÊáñáãéÜííç 2ï Áíô/äñï êáé ôïí ÃéÜííç ÌïõñÜôïãëïõ Ãà ìåôÜ ôçí åêëïãÞ ôïõò óôï ðñïåäñåßï ôïõ ÄÓ ôçò ÊÅÄÅ, ÓÜââáôï 25 Ïêôùâñßïõ 2014 . Õðü ôçí ðñïåäñåßá ôïõ ðëåéïøçöïýíôïò óõìâïýëïõ Ãéþñãïõ Ðáôïýëç ãßíåôáé ç óýãêëéóç ôïõ ÄÓ ìå óêïðü ôçí äéåíÝñãåéá ôçò åêëïãÞò ôïõ íÝïõ ðñïåäñåßïõ.  ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÂáñäïõëÜêçò Å.
Ï Ãéþñãïò Ðáôïýëçò (2ïò Ä) äÞìáñ÷ïò Áìáñïõóßïõ íÝïò ðñüåäñïò ôçò ÊÅÄÅ öùôïãñáößæåôáé ìå ôïí ÄçìÞôñç ÊáöáíôÜñç (2ïò Á) Á´Áíô/äñï, ôïí ÃéÜííç ÊáñáãéÜííç 2ï Áíô/äñï êáé ôïí ÃéÜííç ÌïõñÜôïãëïõ Ãà ìåôÜ ôçí åêëïãÞ ôïõò óôï ðñïåäñåßï ôïõ ÄÓ ôçò ÊÅÄÅ, ÓÜââáôï 25 Ïêôùâñßïõ 2014 . Õðü ôçí ðñïåäñåßá ôïõ ðëåéïøçöïýíôïò óõìâïýëïõ Ãéþñãïõ Ðáôïýëç ãßíåôáé ç óýãêëéóç ôïõ ÄÓ ìå óêïðü ôçí äéåíÝñãåéá ôçò åêëïãÞò ôïõ íÝïõ ðñïåäñåßïõ. ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÂáñäïõëÜêçò Å.