Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

Εορτή Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου

Πολιούχου Τριπόλεως και Προστάτου Αχαΐας και Αρκαδίας

εις την Γενέτειρά του Αροανία Καλαβρύτων

Τελική – Οριστική Ημερομηνία 1η Ιουνίου 2024

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΚ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Https://www.fotgrammi.gr/αροάνια/ίδρυμα-προασπίσεως-ηθικών-και-πνευμα-18/

Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

Εορτή Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου

Πολιούχου Τριπόλεως και Προστάτου Αχαΐας και Αρκαδίας 

εις την Γενέτειρά του Αροανία Καλαβρύτων 

Τελική – Οριστική Ημερομηνία 1η Ιουνίου 2024 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

 

Χριστὸς Ἀνέστη! Καλὴ καὶ εὐλογημένη Ἀνάστασιν εἰς ὅλους τοὺς ἐχθρούς μας, τοὺς συκοφάντας μας, τοὺς διαβολεῖς μας, εἰς τὶς ψυχές μας,  τοὺς οἰκείους μας, εἰς τὴν Ὀρθοδοξία μας, εἰς τὴν Ἐκκλησία μας, εἰς τὸ Γένος ἡμῶν (ὄχι τὸ ἑλληνικὸ Ἔθνος, διότι,  δυστυχῶς, κυβερνᾶται ἀπὸ ἄθεους, ἀντιχρίστους ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ἐνῷ τὸ Γένος μας εἶναι εὐλογημένον ἀπὸ τὸν Θεάνθρωπον Χριστόν μας καὶ τὴν Παναγία Μητέρα του Ὑπεραγίαν Ἀειπάρθενον Θεοτόκον Μαρίαν) καὶ εἰς τὸν κόσμο  ἅπαντα, χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα!

Εὐχόμεθα ὁ Θεὸς νὰ τὰ φέρνῃ πάντοτε εἰς ὅλους ὅλα κατ’ εὐχήν, προπαντὸς ὑγείαν.

Ὡς γνωστόν, τὸ Ἵδρυμά μας ἔχει ἀνεγείρει περικαλλῆ Ναὸν εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου εἰς τὴν γενέτειρα του, τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων, εἰς τὴν Ἁγιογράφησιν τοῦ ὁποίου κυριαρχοῦν Νεομάρτυρες ἀπὸ ὅλη τὴν ὑφήλιο.

Κατόπιν ἐπιθυμίας τοῦ Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἱερωνύμου, διὰ νὰ ἔχῃ χρόνον νὰ παραμείνῃ εἰς ὅλη τὴν Ἱερὰ Πανήγυριν, γεγονὸς ποὺ οἱ ὑποχρεώσεις του δὲν τοῦ τὸ ἐπέτρεπαν τὴν προηγουμένην ἡμερομηνία (25.5.24), μετατίθεται ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου διὰ τὸ Σάββατον 1.6.2024.

Θὰ προσέλθουν πληθώρα προσωπικοτήτων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἀπὸ ὅλην τὴν ὑφήλιον!!!

Δοξάζομε τὸν Θεὸ καὶ τὸν Ἅγιο Νεομάρτυρα Παῦλον ποὺ μᾶς ἀξιώνουν καὶ ἐφέτος νὰ  πανηγυρίσωμε μὲ τὴν πρέπουσα μεγαλοπρέπειαν. 

Μὲ τὸν Σεβασμιώτατον Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἱερώνυμον, ὁ ὁποῖος ἦτο συνεργάτης τοῦ ἁγίου, εὐλαβοῦς καὶ ταπεινοτάτου Πατριάρχου Σερβίας κυροῦ Παύλου συνεργαζόμεθα εἰς τὶς ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες ποὺ ἀπέστελναν οἱ φορεῖς μας κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν πολέμων ποὺ διέλυσαν τὴν πρώην Γιουγκοσλαβία καὶ τοιουτοτρόπως τὰ παραδίδαμε μέχρι τὸ τελευταῖο χωριὸ εἰς τοὺς δεινοπαθούντας συναθρώπους μας.

 Ὁ Σεβασμιώτατός μας κ.κ. Ἱερώνυμος μᾶς μετέφερε τὶς ἐπιθυμίες τοῦ κυροῦ Παύλου σύμφωνα μὲ τὶς ἀνάγκες τοῦ Σερβικοῦ Λαοῦ καὶ ἀπεστέλλομε πολλὲς δεκάδες νταλίκες καθημερινῶς, εἰς τὰ πλαίσια τῶν ἄνω τῶν 100.000 τόνων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ποὺ ἔχουν ἀποστείλει οἱ φορεῖς μας ἀνὰ τὴν ὑφήλιον.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΙΚ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ