Σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις του Δήμου Καλαβρύτων, για τη μελέτη αξιοποίησης του πρώην Ειρηνοδικείου Κλειτορίας που έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου και του κτιρίου της Μαθητικής εστίας Κλειτορίας, ο επικεφαλής της Μειοψηφίας κος Αθ. Κανελλόπουλος απέστειλε στον Δήμαρχο κον Αθ. Παπαδόπουλο τις παρακάτω αιτήσεις με το σε αυτές περιεχόμενο για να ενημερωθεί ο ίδιος και κατ επέκταση οι δημότες του Δήμου Καλαβρύτων, γιατί επελέγη η απευθείας ανάθεση και όχι ο διαγωνισμός έστω και πρόχειρος.

Έτσι θα εξηγηθεί το «ΠΑΡΑΔΟΞΟ!!!» για το πως επελέγησαν, αντίστοιχα εταιρείες από τη Ναύπακτο η μια από την Αθήνα η άλλη. Λέτε να μην υπάρχουν στο Δήμο μας αλλά και στο Νόμο Αχαΐας εταιρείες που να έχουν την αντίστοιχη τεχνογνωσία για την εκτέλεση των συγκεκριμένων έργων.

Θα επανέλθουμε με νεότερα στοιχεία.

Ακολουθούν τα ερωτήματα όπως αυτά κατατέθηκαν.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ,  ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΜΑ: AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Αναφορικά με  τις απευθείας αναθέσεις  του Δημάρχου Καλαβρύτων σε ιδιωτικές εταιρείες, ώστε να αναλάβουν τη μελέτη της αξιοποίησης του πρώην Ειρηνοδικείου Κλειτορίας, που έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου και του κτιρίου της  Μαθητικής εστίας Κλειτορίας, ο επικεφαλής της Μειοψηφίας, κος Αθανάσιος Κανελλόπουλος απέστειλε τις παρακάτω αιτήσεις  με τις οποίες ζητάει στοιχεία για τις απευθείας αυτές αναθέσεις.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, κατά σύμπτωση (!!!) οι εταιρείες που επελέγησαν ανάδοχοι των έργων δεν βρίσκονται μόνο εκτός δήμου αλλά και εκτός νομού Αχαΐας (λέτε να μην υπάρχουν τέτοιες εταιρείες σε ολόκληρο το νομό Αχαΐας και στο Δήμο Καλαβρύτων που να πληρούν τις προϋποθέσεις ανάληψης των έργων και να διαθέτουν την τεχνογνωσία για την εκτέλεση των έργων αυτών?

Ο Επικεφαλής της Μειοψηφίας

Δημοτικός Σύμβουλος Καλαβρύτων 

Θανάσης Κανελλόπουλος

Ακολουθούν οι επιστολές.

AITHΣΗ

Του Αθανασίου Κανελλόπουλου, Δημοτικού Συμβούλου και Επικεφαλής της παράταξης μειοψηφίας

ΠΡΟΣ

κ. Δήμαρχο Καλαβρύτων

κ. Αντιδήμαρχο Διεύθυνσης Οικονομικών

Θέμα: Aποστολή Εγγράφων και Ενημέρωση για την υπ’ αριθμ. 214/2024 Απόφαση του κ. Δημάρχου Καλαβρύτων

 

κ. Δήμαρχε και κ. Αντιδήμαρχε,

Περιήλθε σε γνώση μου η υπ’ αριθμ. 214/2024 Απόφασή σας, που έχει ως θέμα «Σύνταξη πρότασης αξιοποίησης ακινήτου Ειρηνοδικείου Κλειτορίας, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαβρύτων».

Με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου και κυρίως ως Επικεφαλής της μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, και με βάση την κείμενη νομοθεσία, που προβλέπει τα δικαιώματα του κάθε δημοτικού συμβούλου και κυρίως του επικεφαλής της μειοψηφίας, καθώς επίσης και των δικών σας υποχρεώσεων έναντι των Δημοτικών Συμβούλων και κατ’ επέκταση του Δήμου, και για την πληρέστερη ενημέρωσή μου επί του συγκεκριμένου θέματος, παρακαλώ να δώσετε εντολή στην αρμόδια Υπηρεσία να μου αποστείλει: 

  1. Το αναφερόμενο στην Απόφαση με αυξ. Αριθμό 13 έγγραφο προδιαγραφών των Υπηρεσιών του Δήμου
  2. Την αναφερόμενη στην Απόφαση με αυξ. Αριθμό 17 υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4969/16-05-2024 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με ΑΔΑΜ : 24PROC014762192.
  3. Την αναφερόμενη στην Απόφαση με αυξ. Αριθμό 18 υποβληθείσα προσφορά του οικονομικού φορέα ΔΕΛΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (ΑΦΜ 800582741), Δ/νση: ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, Τ.Κ.: 30300, συνολικού ύψους 12.10 πλέον Φ.Π.Α 24%.

Περαιτέρω, παρακαλώ να με ενημερώσετε εγγράφως εάν υποβλήθηκαν και άλλες προσφορές και σε καταφατική περίπτωση να μου στείλετε αντίγραφο αυτών. Επιπλέον, εάν η πρόσκληση για υποβολή προσφοράς εκτός από την Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, έχει κοινοποιηθεί σε μέσα ενημέρωσης και κυρίως σε τοπικές εφημερίδες και σε ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και γενικά αν έχουν ληφθεί μέτρα για την όσο δυνατόν ευρύτερη Δημοσιοποίησή της, ώστε να καταστεί ευρύτερα γνωστή σε τρίτους που έχουν τη δυνατότητα (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και κατ’ επέκταση την επιθυμία να υποβάλλουν σχετική προσφορά, διότι επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) με έδρα το νομό Αχαΐας ευρύτερα και ειδικότερα τον Δήμο Καλαβρύτων.

Επίσης, να μου γνωρίσετε αν η συγκεκριμένη εταιρεία με τη σημερινή της μορφή ή θυγατρική της εταιρείας ή εταιρεία στην σύνθεση της οποίας μετέχει το ίδιο φυσικό πρόσωπο – μοναδικός εταίρος έχει αναλάβει στο παρελθόν, είτε με απευθείας ανάθεση, είτε κατόπιν διαγωνισμού, άλλο έργο του Δήμου, ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου και σε καταφατική περίπτωση να μου αποστείλετε την/τις απόφαση/-σεις ανάθεσης αυτών των έργων. 

Τέλος, επειδή η αναφερόμενη αιτιολογία για την ανάθεση του ανωτέρω έργου στη συγκεκριμένη εταιρεία, διαλαμβάνει ως κριτήριο επιλογής μόνο την προσφερόμενη τιμή αυτής, παρακαλώ να μου γνωρίσετε εάν συνεκτιμήθηκαν και άλλα κριτήρια, όπως η εμπειρία, η τεχνογνωσία, η υποδομή σε άρτιο προσωπικό κλπ. 

 

Με εκτίμηση,

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και 

Επικεφαλής της μειοψηφίας 

Θανάσης Κανελλόπουλος

AITHΣΗ

Του Αθανασίου Κανελλόπουλου, Δημοτικού Συμβούλου και Επικεφαλής της παράταξης μειοψηφίας

 

ΠΡΟΣ

κ. Δήμαρχο Καλαβρύτων

κ. Αντιδήμαρχο Διεύθυνσης Οικονομικών

Θέμα: Aποστολή Εγγράφων και Ενημέρωση για την υπ’ αριθμ. 215/2024 Απόφαση του κ. Δημάρχου Καλαβρύτων

 

κ. Δήμαρχε και κ. Αντιδήμαρχε,

Περιήλθε σε γνώση μου η υπ’ αριθμ. 215/2024 Απόφασή σας, που έχει ως θέμα «Πρόταση αξιοποίησης κτιρίου Μαθητικής εστίας Κλειτορίας – Σύνταξη κτιριολογικού προγράμματος για τις ανάγκες του Δήμου Καλαβρύτων».

Με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου και κυρίως ως Επικεφαλής της μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, και με βάση την κείμενη νομοθεσία, που προβλέπει τα δικαιώματα του κάθε δημοτικού συμβούλου και κυρίως του επικεφαλής της μειοψηφίας, καθώς επίσης και των δικών σας υποχρεώσεων έναντι των Δημοτικών Συμβούλων και κατ’ επέκταση του Δήμου, και για την πληρέστερη ενημέρωσή μου επί του συγκεκριμένου θέματος, παρακαλώ να δώσετε εντολή στην αρμόδια Υπηρεσία να μου αποστείλει: 

  1. Το αναφερόμενο στην Απόφαση με αυξ. Αριθμό 12 έγγραφο προδιαγραφών των Υπηρεσιών του Δήμου
  2. Την αναφερόμενη στην Απόφαση με αυξ. Αριθμό 17 υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4970/16-05-2024 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με ΑΔΑΜ : 24PROC014762106.
  3. Την αναφερόμενη στην Απόφαση με αυξ. Αριθμό 18 υποβληθείσα προσφορά του οικονομικού φορέα BSS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΦΜ 801225182), Δ/νση ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 71, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.: 17342, συνολικού ύψους 20.161,29 πλέον Φ.Π.Α 24%.

Περαιτέρω, παρακαλώ να με ενημερώσετε εγγράφως εάν υποβλήθηκαν και άλλες προσφορές και σε καταφατική περίπτωση να μου στείλετε αντίγραφο αυτών. Επιπλέον, εάν η πρόσκληση για υποβολή προσφοράς εκτός από την Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, έχει κοινοποιηθεί σε μέσα ενημέρωσης και κυρίως σε τοπικές εφημερίδες και σε ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και γενικά αν έχουν ληφθεί μέτρα για την όσο δυνατόν ευρύτερη Δημοσιοποίησή της, ώστε να καταστεί ευρύτερα γνωστή σε τρίτους που έχουν τη δυνατότητα (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και κατ’ επέκταση την επιθυμία να υποβάλλουν σχετική προσφορά, διότι επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) με έδρα το νομό Αχαΐας ευρύτερα και ειδικότερα τον Δήμο Καλαβρύτων.

Επίσης, να μου γνωρίσετε αν η συγκεκριμένη εταιρεία με τη σημερινή της μορφή ή θυγατρική της εταιρείας ή εταιρεία στην σύνθεση της οποίας μετέχει το ίδιο φυσικό πρόσωπο – μοναδικός εταίρος έχει αναλάβει στο παρελθόν, είτε με απευθείας ανάθεση, είτε κατόπιν διαγωνισμού, άλλο έργο του Δήμου, ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου και σε καταφατική περίπτωση να μου αποστείλετε την/τις απόφαση/-σεις ανάθεσης αυτών των έργων. 

Τέλος, επειδή η αναφερόμενη αιτιολογία για την ανάθεση του ανωτέρω έργου στη συγκεκριμένη εταιρεία, διαλαμβάνει ως κριτήριο επιλογής μόνο την προσφερόμενη τιμή αυτής, παρακαλώ να μου γνωρίσετε εάν συνεκτιμήθηκαν και άλλα κριτήρια, όπως η εμπειρία, η τεχνογνωσία, η υποδομή σε άρτιο προσωπικό κλπ. 

 

Με εκτίμηση,

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και 

Επικεφαλής της μειοψηφίας 

Θανάσης Κανελλόπουλος

Δείτε όλη την Απόφαση στον κάτωθι σύνδεσμο 

ΑΠΟΦΑΣΗ-214-2024