ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / 2η ΗΜΕΡΑ(ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ EUROKNISSI)ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKNISSI)

Μετὰ τὸ εἰλικρινό «ΟΧΙ» ποὺ βροντοφώνησαν οἱ μὲ ἀνιδιοτέλεια βουλευτὲς τὴν 16-02-2024 (ὡρισμένοι, «μασκοφόροι» ὄντες, τὸ εἶπαν ὑποκριτικῶς καὶ ἰδιοτελῶς), εἶναι βέβαιο ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς ἔχει προβληματισθῆ καὶ συγχυσθῆ.
Ὑποκλινόμεθα σὲ ὅσους δὲν ὑπεκρίθησαν.

Ὡς γνωστὸν ὅσα γίνονται δὲν λέγονται καὶ ὅσα λέγονται δὲν γίνονται.
«τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἳνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσι τῇ καρδὶᾳ καὶ ἐπιστραφῶσι, καὶ ἰάσομαι αὐτούς» (Ἰωάν. 12, 40).

καὶ τὸ ἕτερον χωρίον
«πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῆ τὰ ἔργα αὐτοῦ» (Ἰωάν. 3, 20)»!!!!!!
καὶ
«ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποὶ· ἒσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι… προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι· καὶ τούτους ἀποτρέπου» (Β’ Τιμόθεον 3, 1-3, 4-5).
Ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος Χριστός μας μᾶς ἐδίδαξε διὰ τοῦ παραδείγματος του ὅτι καὶ ἐμεῖς ὀφείλομε νὰ γινόμεθα πρότυπα.

Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ πρέπῃ νὰ συσπειρωθῇ γύρω ἀπὸ ὅσους εἶπαν τό «ΟΧΙ» καὶ νὰ πιέσωμε παρατάξεις ποὺ ἔχουν τέτοιους ἀνιδιοτελεῖς βουλευτὲς νὰ συνεργασθοῦν, νὰ παραιτηθοῦν διὰ νὰ προκαλέσουν ἐκλογές.
Καὶ νὰ δοθῇ τὸ σύνθημα ὅτι ὅλοι αὐτοὶ θὰ ἀνταμειφθοῦν πολλαπλασίως μεταβαίνοντες εἰς Βρυξέλλες καὶ λοιπὰ Κέντρα, ὅπου λαμβάνονται ἀποφάσεις ζωτικοτάτης σημασίας.
Ἤγγικεν γὰρ ἡ ὥρα των Εὐρωεκλογῶν.
Μὲ τὶς προσευχὲς ὅλων μας ὁ Θεάνθρωπος Χριστός μας καὶ ἡ Ὑπεραγία Αὐτοῦ Μήτηρ μποροῦν νὰ κάνουν τὸ θαῦμα Τους, ἐκεῖ ποὺ μᾶς πιέζουν νὰ ἀναφωνῶμεν ὅλοι μας «ὄχι μόνον πετάει ὁ γαίδαρος ἀλλὰ καὶ ὅστις τολμήσει νὰ ἰσχυρισθῇ ὅτι δὲν πετάει, εἶναι ἕνας γαίδαρος».
Ἐμεῖς ὀφείλομεν πάντοτε μὲ ἄκραν ταπείνωσιν νὰ διακηρύττωμε: «μὴ ἡμῖν, Κύριε, μὴ ἡμίν, ἀλλ’ ἢ τῷ ὀνόματί σου δὸς δόξαν, ἐπὶ τῷ ἐλέει σου καὶ τῇ ἀληθείᾳ σου» (Ψὰλμὸς 113, 9).
Καθότι χάριτι Θεοῦ ἐσμεν σεσωσμένοι. (Ἐφεσ. 2,7)
Καὶ εἰς ἡμᾶς ἐδόθη τὸ μέγιστον προνόμιον ὄχὶ μὸνο εἰς Χριστὸν πιστεύειν ἀλλὰ καὶ διὰ Χριστὸν πάσχειν.
Μήπως εἶναι καιρὸς αὐτοὶ οἱ νουνεχεῖς βουλευτὲς νὰ σκεφθοῦν σοβαρὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους;
Μήπως ὅλα αὐτά γίνονται, ἐπειδὴ δὲν ἐκπληρώσαμε τὸ Τάμα τοῦ Στρατηλάτου μας Κολοκοτρώνη, τὸν ὁποῖο κλείσαμε πολλάκις εἰς τὴν φυλακὴν καὶ ἦτο λίαν περίλυπος, ὅπως ὁ πίνακας (ὁ πρωτότυπος εὑρίσκεται στὴν Ἐθνικὴ Πινακοθήκη μας) τοῦ ἐξωφύλλου τοῦ τεύχους 86 τοῦ Περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή»; Δὲν εἶναι σωσίας τοy ἀλλὰ ὁ ἴδιος. Τὰ ὀστᾶ τοῦ στρατηλάτου μας θὰ τρίζουν καὶ ὁ ἴδιος θὰ διερωτᾶται: «Μήπως ἐκάμαμε λάθος ποῦ κάναμε τὸ κορμί μας κόσκινο γιὰ νὰ ἀπελευθερώσουμε αὐτοὺς τοὺς ἀνάξιους ἀπογόνους μας;;;;;;».
Ἂν ἡ Ἐκκλησία ὄντως τά ἐπίστευε καὶ πρωτοστατοῦσε εὐλογοῦσα καὶ ἡ Πολιτεία διευκολύνουσα νομοθετοῦσε, τότε θὰ εἴχαμε πραγματοποιήσει δεκαπλάσιο ἔργο καὶ ἀκόμα καὶ τὸν Ἱερὸν Ναὸν τὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος θὰ τὸν εἴχαμε ὁλοκληρώσει, ἔστω καὶ ὄχι τόσο μεγαλοπρεπῆ ὅσο θὰ θέλαμε, ἒστω καὶ ὄχι τόσο ἐπιβλητικὸν, ὅπως τὰ πραγματοποιηθέντα Τάματα εἰς τὴν Μόσχα, τὸ Βελιγράδι, τὴν Σόφια, τὴν Τυφλίδα, τὴν πάμπτωχον Ρουμανία καὶ λοιπὲς Ὀρθόδοξες χῶρες τῆς Ὑφηλίου.
Διατρέχομε τὸν μέγιστον κίνδυνον ὅτι ὁ λίαν δυσμενὴς ἀντίκτυπος τοῦ Νομοσχεδίου αὐτοῦ θὰ εἶναι ἡ σύγχυσις τῆς συνειδήσεως τῶν «τέκνων» αὐτῶν τῶν δυστυχισμένων ὁμοφυλοφίλων καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ πλήρης κατάλυσις τῶν ἠθῶν.
Κύριε ἐλέησον!
Μὴ γένοιτο!!!!!!!!!!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 2103254321
https://www.fotgrammi.gr/ι-π-η-π-α/αναγκαίες-και-σωτήριες-σκέψεις-προς-ε/