Η αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σία Αναγνωστοπούλου , Αθήνα Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου κατέθεσε σήμερα προς τον Υπουργό Υγείας κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα: «Γιατί δεν εφαρμόζεται ο Νόμος και δεν ολοκληρώνεται η μετάταξη υπαλλήλων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας;».

Το 2020, το Α΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 6ης Υ.ΠΕ. με την υπ΄ αριθ. 6/21.12.2020 Πράξη του γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της μετάταξής δέκα [10] υπαλλήλων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του –αυτή που υπηρετούσαν– και δη σε θέση κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης [Π.Ε.] του κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού ως έχοντες τα ανάλογα προσόντα και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 70 και 73 του Ν. 3528/2007 [Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.] και του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 [Φ.Ε.Κ. Α΄ 226/27.10.2011].

Ωστόσο, παρά τη θετική εισήγηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τότε δεν ολοκληρώθηκε η μετάταξή τους και τούτο μάλιστα χωρίς να τους δοθεί κάποια ουσιαστική απάντηση από την Διοίκηση για τους λόγους αυτής της αδικαιολόγητα μεγάλης καθυστέρησης.  Ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών είχε αναφέρει τότε ότι διαπίστωσε πλημμέλειες και μη τήρηση των προβλεπόμενων άρθρων του Υπαλληλικού Κώδικα, ότι η αρμόδια υπηρεσία του νοσοκομείου εντόπισε κάποιες αστοχίες σε επίπεδο εγγράφων και διαδικασίας και ότι παρέπεμψε το θέμα πάλι στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ζητώντας να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις για λόγους νομιμότητας. Είχε τονίσει ότι η καθυστέρηση δεν οφειλόταν στο νοσοκομείο αλλά ότι η θητεία του υπηρεσιακού συμβουλίου είχε λήξει λίγες μέρες μετά τη συνεδρίαση και ότι περιμένει πότε θα οριστεί το νέο υπηρεσιακό συμβούλιο ώστε να προχωρήσει αυτό το θέμα.

Δυστυχώς σχεδόν 3 χρόνια μετά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η μετάταξη των υπαλλήλων του ΠΓΝΠ σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας. Μένουν καθηλωμένοι στην κατηγορία ΔΕ αντί να αναβαθμιστούν σε ΠΕ αφού έχουν αποκτήσει πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης όπως και μεταπτυχιακούς τίτλους χάνοντας τα οικονομικά αλλά και άλλα οφέλη που καθορίζει η ελληνική νομοθεσία.

Η βουλευτής Αχαΐας ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό για ποιο λόγο δεν έχει εκδοθεί απόφαση για την μετάταξή τους, αφού και οι υπάλληλοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και έχουν τα σχετικά προσόντα, προς αποφυγή περαιτέρω οικονομικής και ψυχικής ταλαιπωρίας τους και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ο ώστε να εφαρμοστεί ο σχετικός Νόμος;

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Γιατί δεν εφαρμόζεται ο Νόμος και δεν ολοκληρώνεται η μετάταξη υπαλλήλων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας;»

Το 2020, το Α΄ Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 6ης Υ.ΠΕ. με την υπ΄ αριθ. 6/21.12.2020 Πράξη του γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της μετάταξής δέκα [10] υπαλλήλων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του –αυτή που υπηρετούσαν– και δη σε θέση κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης [Π.Ε.] του κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού ως έχοντες τα ανάλογα προσόντα και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 70 και 73 του Ν. 3528/2007 [Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.] και του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 [Φ.Ε.Κ. Α΄ 226/27.10.2011].

Ωστόσο, παρά τη θετική εισήγηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τότε δεν ολοκληρώθηκε η μετάταξή τους και τούτο μάλιστα χωρίς να τους δοθεί κάποια ουσιαστική απάντηση από την Διοίκηση για τους λόγους αυτής της αδικαιολόγητα μεγάλης καθυστέρησης.  

Ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών είχε αναφέρει τότε ότι διαπίστωσε πλημμέλειες και μη τήρηση των προβλεπόμενων άρθρων του Υπαλληλικού Κώδικα, ότι η αρμόδια υπηρεσία του νοσοκομείου εντόπισε κάποιες αστοχίες σε επίπεδο εγγράφων και διαδικασίας και ότι παρέπεμψε το θέμα πάλι στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ζητώντας να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις για λόγους νομιμότητας. Είχε τονίσει ότι η καθυστέρηση δεν οφειλόταν στο νοσοκομείο αλλά ότι η θητεία του υπηρεσιακού συμβουλίου είχε λήξει λίγες μέρες μετά τη συνεδρίαση και ότι περιμένει πότε θα οριστεί το νέο υπηρεσιακό συμβούλιο ώστε να προχωρήσει αυτό το θέμα.

Δυστυχώς σχεδόν 3 χρόνια μετά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η μετάταξη των υπαλλήλων του ΠΓΝΠ σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας. Μένουν καθηλωμένοι στην κατηγορία ΔΕ αντί να αναβαθμιστούν σε ΠΕ αφού έχουν αποκτήσει πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης όπως και μεταπτυχιακούς τίτλους χάνοντας τα οικονομικά αλλά και άλλα οφέλη που καθορίζει η ελληνική νομοθεσία. 

Επειδή, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 2690/1999 [Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας] και έχει πάγια νομολογηθεί από πλήθος δικαστικών αποφάσεων του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου και άλλων Διοικητικών Δικαστηρίων της Ελλάδας, αλλά ακόμη και με γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά την παραπομπή της υπόθεσης μετάταξης στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και την έκδοση θετικής απόφασης για την μετάταξη από αυτό, η εκτέλεση της Πράξης του Κ.Υ.Σ. είναι υποχρεωτική για τη Διοίκηση, δηλαδή η υποχρέωση αυτή της Διοίκησης δεν αίρεται από τον χαρακτήρα της γνωμοδότησης ως απλής, αλλά λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη από τη Διοίκηση.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός;

1] Για ποιο λόγο δεν έχει εκδοθεί απόφαση για την μετάταξή τους, αφού και οι υπάλληλοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και έχουν τα σχετικά προσόντα, προς αποφυγή περαιτέρω οικονομικής και ψυχικής ταλαιπωρίας τους. 

2] Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ο αρμόδιος Υπουργός ώστε να εφαρμοστεί ο σχετικός Νόμος;

Οι ερωτώσα βουλευτής

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)