ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/2024
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α’) «Υποχρεωτικός Έλεγχος Νομιμότητας-Αντικατάσταση του άρθρου 225 του Ν.3852/2010».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2017 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.5043/2023.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/2012 τ.Α’).
5. Την υπ’ αριθμ. 102/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαβρύτων (ΑΔΑ: 667ΞΩΕ9-ΠΗ5), περί πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες στο «Σπήλαιο Λιμνών Καστριών».
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαβρύτων (ΦΕΚ 4255/τ.Β΄/30-6-2024).
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6308/2024 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, ενός (1) ατόμου, κλάδου ΔΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ειδικότητας ΔΕ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ, για κατεπείγουσες ανάγκες του Σπηλαίου Λιμνών Καστριών, που εδρεύει στην Δημοτική Κοινότητα Καστριών και με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και πρόσθετα) προσόντα :

Ακολουθούν τα απαραίτητα έγγραφα:

Τελευταία τροποποίηση στιςΤρίτη, 11 Ιουνίου 2024 21:02