Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Αχαΐας, ανακοινώνεται ότι οι έμποροι οπωροκηπευτικών θα πρέπει να προβούν σε ανανέωση της εγγραφής και επικαιροποίησης των στοιχείων των  επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) εφόσον έχει διέλθει χρονικό διάστημα τριών ετών από την εγγραφή (σύμφωνα με το Π.Δ. 326/1998 άρθρο 3, το  Π.Δ. 298/2000 άρθρο 5  και το με αρ. πρωτ. 496/79066/15-03-2024  έγγραφο ΥΠΑΑΤ). Για τον λόγο αυτό πρέπει οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Αχαΐας, καταθέτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά

 • Για την ανανέωση της εγγραφής στη βάση δεδομένων των ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ-ΑΠΟΣΤΟΛΕΩΝ (10Α-Β):
 • Αίτηση-Δήλωση εγγραφής σύμφωνα με το Παράρτημα Ι (δίνεται από την Υπηρεσία)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι όλα τα στοιχεία που δόθηκαν είναι αληθή και στην οποία θα είναι θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής ΜΟΝΟ από το gov.gr
 • Εκτύπωση «Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης» από το my AADE
 • Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
 • Πληρωμένο e-paravolo με κωδικό 1671 (600€)
 • Αντίγραφο καταστατικού, εάν πρόκειται για εταιρεία
 • Βεβαίωση καταλληλόλητας εγκαταστάσεων-συσκευαστηρίου (κατά περίπτωση)
 • Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου
 • Για την ανανέωση της εγγραφής στη βάση δεδομένων των «ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ-ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ (20Α-Β), ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ (30Α-Β, 40Α-Β)» και αυτών που εμπίπτουν στη κατηγορία των «ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (60Α-Β)»
 • Αίτηση-Δήλωση εγγραφής σύμφωνα με το Παράρτημα Ι (δίνεται από την Υπηρεσία)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι όλα τα στοιχεία που δόθηκαν είναι αληθή και στην οποία θα είναι θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής ΜΟΝΟ από το gov.gr
 • Εκτύπωση «Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης» από το my AADE
 • Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
 • Πληρωμένο e-paravolo με κωδικό 1671 (600€) για 20Α-Β, κωδικό 1673 (300€) για 30Α-β και 40Α-Β και κωδικό 1672 (400€) για 60Α-Β
 • Αντίγραφο καταστατικού, εάν πρόκειται για εταιρεία
 • Βεβαίωση καταλληλόλητας εγκαταστάσεων-συσκευαστηρίου (κατά περίπτωση)
 • Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου
 • Για την ανανέωση της εγγραφής στη βάση δεδομένων των «ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (50Β)»
 • Αίτηση-Δήλωση εγγραφής σύμφωνα με το Παράρτημα Ι (δίνεται από την Υπηρεσία)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι όλα τα στοιχεία που δόθηκαν είναι αληθή και στην οποία θα είναι θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής ΜΟΝΟ από το gov.gr
 • Εκτύπωση «Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης» από το my AADE
 • Πρόσφατη Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ)    
 • Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προβείτε στην ανανέωση της εγγραφής σας αυτή θα απενεργοποιηθεί. Η ανανέωση πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια.