Κλειστά τα σχολεία στα Καλάβρυτα την Τετάρτη 31 ιανουαρίου

«ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 23/2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 (Αρμοδιότητες του δημάρχου) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).

Τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ. 4 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με το οποίο συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 75, παρ. Ι, υπό τον τομέα ΣΤ’ «Αρμοδιότητες – Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού» του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α’/08.06.2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων»

Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.7.2010 τ. Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγειας»

Το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων (Ε.Δ.Ε.Κ.Φ.) της Ε.Μ.Υ. σχετικά με τις χιονοπτώσεις που αναμένονται να επηρεάσουν τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Βόρειας και ανατολικής Πελοποννήσου την Τρίτη (30-01-24) και την Τετάρτη (31-01-24)
Τη σύμφωνη γνώμη των Προέδρων των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαβρύτων και των Διευθυντών και Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων.

Αποφασίζει

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων, του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καλαβρύτων καθώς και του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού σχολείου, του Γυμνασίου Ψωφίδας, του Γυμνασίου Δάφνης και του Λυκείου Δάφνης για την Τετάρτη (31-01-24), ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος Παπαδόπουλος