Αἴγιον, 1η Μαρτίου 2024

Θά Σᾶς παραθέσωμεν μερικά δείγματα:

α) Ἀλλάζει πλέον ὁ τύπος τοῦ ἀνθρώπου! Τά Μ.Μ.Ε προβάλλουν καί προωθοῦν τόν «ἀνώμαλον τύπον!» (3). Θαυμάστε τον!

γ) Εἰς ἐπιβεβαίωσιν αὐτοῦ προβάλλουν ἐπίσης τόν ἐρωτικόν τρόπον ἀσπασμοῦ μεταξύ δύο ἀνδρῶν! (4).

δ) Καί διά νά θεμελιώσουν τήν ὁμοφυλοφιλίαν ὡς ἕνα νέον τρόπον ζωῆς εἰσάγουν Νόμους, οἱ ὁποῖοι τροφοδοτοῦν τήν ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ! Γράφει, λοιπόν, μία ἄλλη Ἐφημερίς:

ε) Καί διά νά ἐνισχύσουν τήν ἀνατροφήν τῶν τέκνων-καρποῦ αὐτῆς τῆς «ἔνθετης» μητρός παραχωροῦν

«Καί σέ ὁμόφυλους πατέρες τό ἐπίδομα τῆς μητρότητος» (6)

στ) Τό τελικόν ἀποτέλεσμα ἀπό ὅλην αὐτήν τήν ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ, τήν ὁποίαν ἐξετέλεσεν ὁ ΑΦΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ τῆς Ἑλλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, εἶναι ὅτι εἰς τήν σύγχρονον Κοινωνίαν ὅλα ἀλλάζουν πλέον! Πλήν ὅμως ὅλα ἀλλάζουν πρός τό χειρότερον!

Ἰδού ἕνα ἁπλοῦν παράδειγμα: Ἔπειτα ἀπό τόν πολιτικόν γάμον, τώρα πλέον ἔχομεν καί τήν «ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΚΗΔΕΙΑΝ»!!!!

Ἀμφιβάλλετε μήπως; Ἰδού ἡ ἀπόδειξις. Ἡ ἱστορική καί σοβαρή καθημε-ρινή Ἐφημερίς τῶν Πατρῶν «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» εἰς τό φ. τῆς 1ης Μαρτίου τρ. ἔ. καί εἰς τήν 33ην σελίδα «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» δημοσιεύει τήν ἀγγελίαν μιᾶς κηδείας μέ τόν τίτλον «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ», ὅπου μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναγιγνώσκομεν καί τά ἑξῆς:

Εἰς τήν καθιερωμένην ἀναγγελίαν μέχρι σήμερον ἀναγράφεται πάντοτε ὁ ἱερός Ναός κλπ.:

ζ) Τέλος, διά νά μή διστάζῃ ὁ νεο-έλλην νά ἀκολουθήσῃ τά ΝΕΑ ΠΡΟ-ΤΥΠΑ ΖΩΗΣ, εἰς τήν ἀνωτάτην Διοικητικήν θέσιν, ἤτοι τήν Προεδρίαν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἡ Κυβέρνησις τοῦ κ. Κυριάκου Μητσοτάκη ἐτοποθέ-τησε μίαν ΓΥΝΑΙΚΑ, ἡ ὁποία συζεῖ ἀστεφάνωτη μέ τόν σύντροφόν της κ. Παῦλον Κοτσώνην, τόν ὁποῖον καί εὐκαίρως ἀκαίρως προβάλλει εἰς τήν Ἑλλη-νικήν Κοινωνίαν!

Πρόκειται διά τήν Κυρίαν Κατερίναν Σακελλαροπούλου, ἡ ὁποία δέν διστάζει νά ἔχῃ δίπλα της τόν «γκόμενόν» της (9) ἀκόμη καί κατά τόν ἐπίσημον ἑορτασμόν εἰς τήν παρέλασιν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς Ἐθνικῆς μας ἑορτῆς τῆς 25ης Μαρτίου 1821 ἐκεῖ εἰς τό Μνημεῖον τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου!!!! (10)

Ὁ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Σεραφείμ Δημητρίου, πιστός εἰς τάς ὑποσχέσεις του, τάς ὁποίας ἔδωκε κατά τήν μοναχικήν του κουράν, δέν ἐδίστασε νά θίξῃ τό ζήτημα!

«Ἀρχιμανδρίτης: Κυρία πού ζῆ ἐν πορνείᾳ», γράφει ἡ μαχητική Ἐφημερίς «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», καί συμπληρώνει:
«Κυρία πού ζεί σε πορνεία μέ τό γιό τοῦ παπᾶ, τό βράδυ πού ψηφίστηκε τό νομοσχέδιο (ενν. τῶν Ὁμοφυλοφίλων) μπεκρόπινε μέ τόν ἐμπνευστή του σε ἕνα wine bar…. » (11). Καί συμπληρώνει:
«Αὐτός εἶναι ὁ σεβασμός, Κυρία, στήν πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων, τήν ὁποίαν ἀγνοήσατε γιά μιά ἀκόμη φορά;… Νά φύγετε καί θά φύγετε! Ὁ Θεός θά Σᾶς ἐξαφανίσει! Θά πάψετε νά ὑπάρχετε μέ αὐτά πού κάνετε…» (12)

«Η απόφαση που καλείται να λάβει η Ιεραρχία, εάν πρέπει ο Αρχιεπίσκοπος να μην αποστείλει πρό-σκληση στην ΠτΔ για την Κυριακή της Ορθοδοξίας

θ) Ὥστε ἡ κατάστασις, ἡ ὁποία ἐπικρατεῖ σήμερον εἰς τήν ἕως χθές συν-τηρητικήν καί παραδοσιακήν Χώραν μας, εἶναι ΤΡΑΓΙΚΗ! Ἡ καρδία τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας τέκνων διεγείρεται! Οἱ γνήσιοι Ἕλληνες ἀνησυχοῦν, χάνουν τόν ὕπνον τους! Ἀλλά καί μερικοί δημοσιογράφοι ἐπίσης δέν σιωποῦν! Διαμαρτύ-ρονται! Τό πρόβλημα εἶναι ὅτι ἡ Διοίκησις τῆς Ἐκκλησίας σιωπᾷ ἤ ἁπλῶς…… ψιθυρίζει! Διά τόν λόγον αὐτόν καί τινες δημοσιο-γράφοι, βλέ-ποντες τήν ἔνοχον σιωπήν ἡμῶν τῶν Ἱεραρχῶν, μέ περίσσειαν θάρρους γρά-φουν:

Και συμπληρώνουν:
«Γι’ αυτό οι Ταγοί της Εκκλησίας πρέπει να αρθρώσουν λόγο δυναμικό, αυστηρό, ελεγκτικό, ορθόδοξο! …… Σεβασμιώτατοι, σχεδόν όλοι κάθεστε σε καθέδρες, που οι προκάτοχοί σας έβαψαν με αίμα. Είστε διάδοχοι των Αποστόλων, αλλά και ηρώων της Πίστης μας και της Πατρίδος μας. Μιμηθείτε τους. Τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, σας έχει ανάγκη ο λαός μας. Υψώστε φωνή. Πείτε το “ουκ ἐξεστί σοι” κ. Πρωθυπουργέ, εδώ είναι ΕΛΛΑΔΑ! Τι φοβάστε;» (14)

«Ξεκάθαρη θέση κατά του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών πήρε η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, σε αντίθεση με τον Αρχιεπίσκοπο και την Ιερά Σύνοδο, αφού ο μεν Προκαθήμενος είπε, ότι δεν τον ενοχλεί η συμβίωση, αλλά η τεκνοθεσία, η δε Σύνοδος αρκέστηκε στη δημοσιοσχετίστικη ανακοίνωση, ότι παρακολουθεί και θα εξετάσει το θέμα, όταν κριθεί αναγκαίο, προφανώς κα-τόπιν εορτῆς»(18).

Καί συμπληρώνουν:
«Πολύς θόρυβος για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευ-γάρια. Μεγάλος σαματάς και για το “κατηγορώ“ της Ιεράς Συνόδου. … Πιθανά περισσότερο ἀπ’ όλους στα μάτια του κό-σμου, ξεμπροστιάζεται η ίδια η Ιερά Σύνοδος. Για την αφωνία και την ατολμία της…… Όπως πορεύονται οι Αρχιερείς δεν υπάρχει αμφιβολία. Αν ο Χριστός ερχόταν τώρα, πάλι θα τον σταύρωναν…» (21)

Νο 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΩΣ