Ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων θέλησε να απαντήσει με επιστολή στον Άδωνη Γεωργιάδη και στην καταγγελία που έγινε από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Αναλυτικά:

“Κύριε Ὑπουργέ,

Εἰς τό Διαδίκτυον κυκλοφορεῖ εὐρέως ἡ εἴδησις, ὅτι λίαν προσφάτως ἐπισκεφθήκατε τό Γενικόν Νοσοκομεῖον τῆς Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» καί ἀπό τήν Διοίκησιν τοῦ Νοσοκομείου ἐζητήσατε «νά βγάλουν τίς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας, καί ὅποιες ἄλλες ἀκόμη εἰκόνες ὑπάρχουν
ἐκεῖ, ἀπό τήν πτέρυγα, τήν ὁποίαν θά ἐπισκεφθῆτε, “γιατί χαλᾶνε τήν αἰσθητική Σας”!!! Σεῖς εἶσθε Δωδεκαθεϊστής καί δέν θέλετε νά βλέπετε εἰκόνες!»

Ἡ Διοίκησις τοῦ Νοσοκομείου ΑΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΤΩΣ ἀπεδέχθη τό αἴτημά Σας, ἔδωσε δέ ἐντολήν νά πραγματοποιηθῇ ἡ ἐπιθυμία Σας!!!!.

Ἡ εἴδησις ἐξῆλθεν ἀπό τό Προσωπικόν τῆς ἐν λόγῳ Πτέρυγος, τό ὁποῖον ἔλαβε τήν σχετικήν ἐντολήν ἐκ μέρους τῆς Διοικήσεως τοῦ Νοσοκομείου!

Κύριε Ὑπουργέ,
Ἐάν ἀληθεύῃ ἡ ἀνατριχιαστική αὐτή εἴδησις, τότε δυστυχῶς εἶσθε «γιά κρέμασμα», ὅπως λέγει ἡ λαϊκή μοῦσα! Θά ἀναμένω-μεν, λοιπόν, μίαν διάψευσιν ἐκ μέρους Σας τό συντομώτερον δυνατόν. Διότι, ἐάν ἡ εἴδησις ἀληθεύῃ, θά μᾶς ἐξαναγκάσετε, ὑπερασπιζόμενοι «τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς φυλῆς μας», θά μᾶς ἐξαναγκάσετε, ἐπαναλαμβάνω, νά Σᾶς καταρασθῶμεν καί νά Σᾶς ἀφορίσωμεν! Θά παρακαλέσωμεν τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν

Παναγίαν μας, νά Σᾶς τιμωρήσῃ, ὥστε νά διδαχθοῦν καί νά ἐνισχυθοῦν εἰς τήν πίστιν των τά πιστά τῆς Ἐκκλησίας τέκνα.

Ἐν ἀναμονῇ τῆς διαψεύσεως ἐκ μέρους Σας, διατελοῦμεν

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:
Παρακαλῶ, μή ἐκλάβετε ὡς ἕνα δεῖγμα μίσους τά παραπάνω λόγια μου. Εἶναι ἠθική ὑποχρέωσις νά ὑπερασπιζώμεθα τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς φυλῆς μας, μάλιστα δέ τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συνιστᾷ πρός τόν Μαθητήν του Τῖτον:

9 μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ
ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι.
10 αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ,
11 εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος.

(Τιτ. κεφ. 3, στ. 9-11)”.