Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την υποστήριξή σας κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Διεθνούς Ημιμαραθωνίου Πάτρας.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, μοιραζόμαστε μαζί σας τον απολογισμό του αγώνα στον παρακάτω σύνδεσμο:

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει μία επισκόπηση των αγώνων και των παράλληλων δραστηριοτήτων που διαμόρφωσαν τον αγώνα φέτος, γίνεται αναφορά στην οργανωτική ομάδα και στις συνεργασίες με όλες τις εταιρείες και φορείς που βοήθησαν στην επίτευξη των στόχων του αγώνα.

Επιπλέον παραθέτουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις συμμετοχές και τους τερματίσαντες, αλλά και τα αποτελέσματα της φόρμας αξιολόγησης που συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες. Παρουσιάζεται η σύσταση του οικονομικού απολογισμού (έσοδα – έξοδα) και γίνεται ενημέρωση για τα μέσα επικοινωνίας και τη στρατηγική που ακολουθήθηκε για την προώθηση του αγώνα.

Εισαγωγή
Αγώνες
Ημιμαραθώνιος Δρόμος
Αγώνας δρόμου 5 χλμ.
Αγώνας Δρόμου 1 χλμ. για παιδιά
Παράλληλα events
Οργανωτική ομάδα
Συνεργασίες
Συνεργαζόμενοι φορείς
Χορηγοί
Χορηγοί Επικοινωνίας
Εθελοντές
Συμμετοχές
Συμμετοχές
Μόνιμη κατοικία συμμετεχόντων
Αγωνιστικά αποτελέσματα
Αποτελέσματα φόρμας αξιολόγησης
Οικονομικός απολογισμός
Επικοινωνία της διοργάνωσης
Δελτία Τύπου
Newsletters
Κοινωνικά Δίκτυα (Social Media)
Site
Φωτογραφίες – videos

Aνανεώνουμε το ραντεβού μας για την διοργάνωση του 2025!

Με εκτίμηση,

Η Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Ημιμαραθωνίου Πάτρας

R A C E    R E P O R T

We would like to express our warm thanks for your participation and support during the recent Patras Half Marathon.

Following the completion of the race, we are sharing with you the race report at the following link: 

Contents 

It includes an overview of the races and parallel activities that shaped this year’s event, mentioning the organizing team and collaborations with all the companies and entities that contributed to achieving the race’s goals.

Additionally, we provide statistical data regarding participation and finishers, as well as the results of the evaluation form that filled out by the participants. The financial report (revenues – expenses) is presented, along with information about the media and the promotional strategy followed for the race.

Introduction
Races
Half Marathon
5 km Road Race
1 km Road Race for kids
Side Events
Organizing Team
Collaborations
Collaborating Bodies
Sponsors
Media Partners
Volunteers
Participation
Registrations
Participants’ Residences
Race Results
Evaluation Form Results
Financial Report
Event promotion
Press Releases
Newsletters
Social Media
Website
Photos – videos

Looking forward to seeing you again at the 2025 event!

Best regards,

The Organizing Committee of the Patras Half Marathon

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: