Στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, τελέσθηκε τήν Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 ἱερά Ἀγρυπνία, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου, ἐνδόξου νέου Ἱερομάρτυρος Λαζάρου, τοῦ ἐν Τριπόλει μαρτυρήσαντος. Τήν ἀκολουθία τέλεσε ὁ εὐλαβέστστος Ἱερεύς Δημήτριος Κολιόπουλος, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Τριπόλεως καί Ἁγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου Μερκοβουνίου, ὁ ὁποῖος κατά τήν Ἀπόλυσιν ἀναφέρθηκε στόν Βίο τοῦ Ἁγίου.

Ἕνας ἀπό τούς δεκαεπτά Ἁγίους τῆς Ἀρκαδίας εἶναι καί ὁ ἅγιος Νεοϊερομάρτυς Λάζαρος ὁ ὁποῖος ἧταν Ἱερεύς, ἔχοντας ἰδιαίτερη πατρίδα του τήν Τρίπολη.

Στό χωριό Μάκρη (Μπολέτα) Τριπόλεως ὑπάρχει ἀπό παλιά ἱερό εἰκόνισμα τοῦ Ἁγίου καθώς καί παράδοση ὅτι ἐκεῖ ἐφημέρευε ὁ Ἅγιος.

Ἡ πρώτη γραπτή ἀναφορά, πού ἔχομε γιά τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου Νεοϊερομάρτυρος Λαζάρου, εἶναι αὐτή τοῦ ὑπ. ἀριθμ 797 κώδικα τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου, πού διασῴζει τήν Ἀκολουθία καί τό Συναξάριο τοῦ Ἁγίου.

Οἱ εὐσεβεῖς του γονεῖς, Νικόλαος καί Ἀλεξάνδρα, τόν μεγάλωσαν μέ νουθεσία καί παιδεία Κυρίου, ὁδηγώντας τον σέ τέλεια μέτρα ἀρετῆς. Ὅταν χειροτονήθηκε Ἱερεύς, ἐκείνους πού ζοῦσαν μέ εὐσέβεια τούς δίδασκε, τούς δέ ἄλλους τούς νουθετοῦσε νά μήν ἀδικοῦν τούς πτωχούς.

Μετά ἀπό συκοφαντίες ὁδηγήθηκε στό δικαστήριο. Προσπάθησαν οἱ ἀγαρηνοί νά τόν κάνουν νά ἀλλαξοπιστήσει μέ καλοπιάσματα καί προσφορές, μέ φοβερισμούς, κατόπιν μέ βασανιστήρια ὅπως μαστιγώματα, στρεβλώσεις τῶν ἄκρων, ἀποκοπή μελῶν, κακώσεις καί ἄλλα πολλά. Τέλος, βλέποντας τό ἀνυποχώρητο τοῦ Μάρτυρος, τόν ἔριξαν στή φωτιά, μέσα στήν ὁποία ὁ Ἅγιος παρέδωσε τήν μακαρία ψυχή του προσευχόμενος.

Χ.Α.Μπίτας

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου ἦχος πλ.Α’

Ἱερόαθλε μάρτυς Ὑψίστου, Λάζαρε, ὁ κατασβέσας καμίνου τό πῦρ αἱμάτων ροαῖς, τῶν τιμίων σου ἐσχάτοις ἐν τοῖς ἔτεσιν, ὡς Μαντινείας φῶς λαμπρόν, καί Τριπόλεως φανόν, ὑπέρφωτον σέ τιμῶμεν, καί ἐκζητοῦμεν σήν χάριν, οἱ ἐν πυρί παθῶν καιόμενοι.