ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Καλαβρύτων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.»

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΔΗΜΑΡΧΟΥ 6/2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 (Αρμοδιότητες του δημάρχου) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 3 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163 /Α΄/6-10-2023).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4483/2017 όπως ισχύει, σχετικά με την αντιμισθία των Αντιδημάρχων.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Την υπ’ αριθμ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το N. 3852/2010, όπως ισχύει”.
 6. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την τελευταία απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2021 για τον Δήμο Καλαβρύτων (Απόφ.2846/Β4-461/21-04-2023 – ΦΕΚ2802/τ.Β΄/26-04-2023), σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 9.223 κατοίκους 
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Καλαβρύτων έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
 8. Το άρθρο 29 του Ν. 5056/2023 σχετικά με τη λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ- ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Κ. ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ».
 9. Το γεγονός ότι στο Δήμο Καλαβρύτων, σύμφωνα με τη διάταξη του αρθρ. 59 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.5056/2023, τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 2 του Ν.5056/2023 και την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. με αριθμό 1333/110822/27-12-2023 με θέμα: “Aντιδήμαρχοι”, μπορεί να ορισθούν έως πέντε (5) έμμισθοι και έως δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι.
 10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαβρύτων που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 58576/29-06-2023 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 4255/τ. Β΄/30-06-2023).
 11. Το γεγονός ότι οι κ.κ. (1)ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου, (2)ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη, (3)ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ του Ανδρέα, (4)ΣΦΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου, (5)ΣΑΜΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη, (6)ΔΟΥΚΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Γεωργίου, (7)ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Διονυσίου, εξελέγησαν Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης της πλειοψηφίας, κατά τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Καλαβρύτων, με θητεία από 05/01/2024 μέχρι 31/03/2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και μεταβιβάζει σε αυτούς αρμοδιότητες ως εξής:

 

 1. Αντιδήμαρχο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ και ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, τον δημοτικό σύμβουλο ΣΑΜΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Παναγιώτη, με τις εξής αρμοδιότητες: 
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, των Τμημάτων Οικονομικής Διαχείρισης, Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Εκκαθάρισης Δαπανών, Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, Προμηθειών και Αποθήκης, Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Την παρακολούθηση της Κατάρτισης και Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, της Οικονομικής Διαχείρισης, έγκρισης των δαπανών και διάθεσης των πιστώσεων, υλοποίησης της στοχοθεσίας και τον έλεγχο των Οικονομικών Εκθέσεων και Καταστάσεων του Δήμου Καλαβρύτων, σύμφωνα με ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 • Την ευθύνη και εποπτεία της έγκαιρης βεβαίωσης και είσπραξης των πάσης φύσεως τακτικών και έκτακτων εσόδων του Δήμου, (θεσμοθετημένων πόρων, ανταποδοτικών τελών – δικαιωμάτων, και φόρων).
 • Την εποπτεία του Λογιστηρίου και της Εκκαθάρισης Δαπανών του Δήμου. 
 • Την εποπτεία, συντονισμό και παρακολούθηση των διαδικασιών των πάσης φύσης Προμηθειών και την ευθύνη λειτουργίας της Αποθήκης του Δήμου.  
 • Την εποπτεία λειτουργίας του Ταμείου.
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των απαραίτητων ενεργειών σχετικών με την διασφάλιση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο των απαιτούμενων διαδικασιών για τη συγκρότηση επιτροπής σχετικής με την αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου.
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο των απαιτούμενων διαδικασιών για την καταγραφή της Δημοτικής Περιουσίας στο «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
 • Την έκδοση και υπογραφή εγγράφων, αποφάσεων και βεβαιώσεων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

 

 1. Αντιδήμαρχο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, τον δημοτικό σύμβουλο ΣΦΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του Ανδρέα,  με τις εξής αρμοδιότητες, για τον τομέα ευθύνης του:
 • Τη εποπτεία κατάρτισης του ετησίου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, την καταγραφή, επεξεργασία, ιεράρχηση των αναγκών και σχετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία, τους κατά τόπους Αντιδημάρχους, Προέδρους και Τοπικά Συμβούλια των Δημοτικών  Κοινοτήτων. 
 • Την εποπτεία των σχεδιαζόμενων και υλοποιούμενων μελετών και τεχνικών έργων υποδομής του Δήμου.
 • Την εποπτεία της εκτέλεσης συντηρήσεων και επισκευών συγκοινωνιακών έργων (έργα οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων, κ.λπ.), κτιριακών έργων (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων), ηλεκτρομηχανολογικών έργων, έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, έργων διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων, υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, καθώς και κάθε είδους και φύσεως άλλων Τεχνικών ή Ειδικών Έργων, σύμφωνα με το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. 
 • Τη μέριμνα για την προώθηση και εφαρμογή των διαδικασιών πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού στην περιοχή του Δήμου.
 • Την ευθύνη παρακολούθησης των διαδικασιών σύνταξης και εφαρμογής των κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών μελετών.
 • Τη μέριμνα για το σχεδιασμό, την εξεύρεση και ανάπτυξη χώρων στάθμευσης οχημάτων.
 • Την έκδοση και υπογραφή εγγράφων, αποφάσεων και βεβαιώσεων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

 

 1. Αντιδήμαρχο ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, και ΠΡΑΣΙΝΟΥ, και κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Καλαβρύτων τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ ΖΗΣΙΜΟ του Ανδρέα, με τις εξής αρμοδιότητες:
 • Tην ευθύνη του τομέα Πολιτικής Προστασίας και την εισήγηση για τον σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, 
 • Το συντονισμό και εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων πολιτικής προστασίας και ανάπτυξης δράσεων για την πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και των φυσικών καταστροφών, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα πολιτικής προστασίας.
 • Την ευθύνη συντονισμού, συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και παροχής συνδρομής στη δράση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) 
 • Την ευθύνη θεμάτων Παλλαϊκής Άμυνας (Π.ΑΜ) στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του αντίστοιχου Γραφείου του Δήμου.
 • Την εποπτεία λειτουργίας του τμήματος Αποκομιδής, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου και τη μέριμνα για την κατάλληλη στελέχωση των συνεργείων του τμήματος, την ευθύνη θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, την ευθύνη συντήρησης και καλής λειτουργίας οχημάτων και εξοπλισμού.
 • Τον προγραμματισμό, εκτέλεση και παρακολούθηση των εργασιών και του προγράμματος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου καθώς και των προγραμμάτων Ανακύκλωσης σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων.
 • Την ευθύνη προστασίας, συντήρησης και ανάπτυξης των δημοτικών χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου.
 • Την οργάνωση, συντονισμό, σχεδιασμό και υλοποίηση των δημοτικών πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Την συντήρηση και τον καθαρισμό της αγροτικής οδοποίας. 
 • Την μέριμνα για την καθαριότητα και συντήρηση των χώρων κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων.
 • Τα θέματα του πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνοτροφίας) της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων και την  ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων.
 • Τον έλεγχο και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης οχημάτων, καθώς και τη μέριμνα για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 • Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων και την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
 • Την ευθύνη διαχείρισης και μέριμνας για τα Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς στη Δημοτική Ενότητα Καλαβρύτων στο πλαίσιο του σχετικού Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και των κατευθύνσεων της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησής του. 
 • Την αναπλήρωση του Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Την έκδοση και υπογραφή εγγράφων, αποφάσεων και βεβαιώσεων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

 

 1. Αντιδήμαρχο άμισθο, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ιωάννη, με τις εξής αρμοδιότητες:
 • Την ευθύνη σχεδιασμού, υλοποίησης και εφαρμογής πολιτικών για την ανάπτυξη και προβολή του πολιτισμού της περιοχής του Δήμου. 
 • Τη μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία, συντήρηση, καλύτερη αξιοποίηση και ανάδειξη των δημοτικών πολιτιστικών χώρων και υποδομών.
 • Την εποπτεία και συντονισμό των διαδικασιών σχετικών με τη  σύνταξη σχεδίων Κανονισμών Λειτουργίας πολιτιστικών εγκαταστάσεων, προγραμματισμού και υλοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων, δράσεων, προγραμμάτων. 

 

 • Tην ευθύνη εποπτείας της λειτουργίας και ανάπτυξης του τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου. 
 • Την εποπτεία λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.
 • Την εισήγηση και εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών και δράσεων για τη στήριξη και κοινωνική φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ΑμεΑ και την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 
 • Την  εποπτεία της λειτουργίας, τον έλεγχο και το συντονισμό του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ» σε συνεργασία με τους κατά τόπο Αντιδημάρχους και τους Προέδρους και Μέλη των Τοπικών Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων.
 • Την εποπτεία της λειτουργίας και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καλαβρύτων.
 • Τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου και την μέριμνα για την ανάπτυξη τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
 • Το συντονισμό και την εποπτεία του σχεδιασμού και των δράσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου, την τουριστική προβολή του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής, την ψηφιοποίηση, προβολή και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.
 • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης του αθλητισμού σε τοπικό επίπεδο, διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων και ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού.
 • Την  μέριμνα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου (δημοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών χώρων άθλησης), την εισήγηση για έργα και δράσεις βελτίωσης των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 • Τη μέριμνα για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Την εποπτεία και συντονισμό των διαδικασιών σχετικών με τη  σύνταξη σχεδίων Κανονισμών Λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, διεξαγωγής αθλητικών εκδηλώσεων, δράσεων, αθλημάτων, προγραμμάτων. 
 • Τη συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία της περιοχής και αθλητικούς φορείς για την υποστήριξη του τοπικού αθλητισμού και των αθλητικών δραστηριοτήτων.
 • Την αναπλήρωση του Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Την έκδοση και υπογραφή εγγράφων, αποφάσεων και βεβαιώσεων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

 

 1. Αντιδήμαρχο καθ΄ ύλην αρμόδιο για τη λειτουργία του ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ και κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας, τον δημοτικό σύμβουλο ΔΟΥΚΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟ του Γεωργίου με τις εξής αρμοδιότητες για την περιοχή και τον τομέα ευθύνης του :
 • Το συντονισμό των ενεργειών και διαδικασιών ένταξης στις δομές του Δήμου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗ.Κ.Ε.Κ. ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ” που καταργήθηκε με τις διατάξεις του Ν.5056/2023.
 • Την εποπτεία της λειτουργίας του Σπηλαίου Λιμνών Καστριών  και της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του.
 • Την εποπτεία της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας.
 • Τη συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια και τους Προέδρους Κοινοτήτων για τον προγραμματισμό των αναγκαίων έργων και για την αντιμετώπιση προβλημάτων και αναγκών των Κοινοτήτων στους τομείς και την περιοχή ευθύνης του.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της περιοχής ευθύνης του, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
 • Την εποπτεία, την προστασία και την καλή συντήρηση όλων των κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι πρασίνου, πεζοδρόμια κλπ.).
 • Την συντήρηση, την εποπτεία, τον έλεγχο της λειτουργίας και την προστασία των κοιμητηρίων, καθώς και τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδειών ταφής.
 • Τη διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων και της προστασίας αυτών από αυθαίρετες παροχετεύσεις αποβλήτων.
 • Την ευθύνη για την προστασία και διαχείριση των Δασών, την εύρυθμη λειτουργία των αρδεύσεων και την προστασία και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων.
 • Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τον έλεγχο των καταστημάτων και των περιπτέρων, ως προς την έκταση των κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν, σύμφωνα με τις άδειες που χορηγούνται από το Δήμο.
 • Τον έλεγχο και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης οχημάτων, καθώς και τη μέριμνα για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 • Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων και την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
 • Τα θέματα του πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνοτροφίας) της Δημοτικής Ενότητας Κλειτορίας.
 • Την ευθύνη διαχείρισης και μέριμνας για τα Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς στη Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας στο πλαίσιο του σχετικού Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και των κατευθύνσεων της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησής του. 
 • Την έκδοση και υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου,  βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

 

 1. Αντιδήμαρχο άμισθο, κατά τόπο για τη Δημοτική Ενότητα Αροανίας, το δημοτικό Σύμβουλο ΔΑΛΙΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του Διονυσίου, με τις εξής αρμοδιότητες, για την περιοχή ευθύνης του: 
 • Την εποπτεία της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Αροανίας.
 • Τη συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια και τους Προέδρους Κοινοτήτων για τον προγραμματισμό των αναγκαίων έργων και για την αντιμετώπιση προβλημάτων και αναγκών των Κοινοτήτων, στους τομείς και την περιοχή ευθύνης του.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της περιοχής ευθύνης του, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
 • Την εποπτεία, την προστασία και την καλή συντήρηση όλων των κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι πρασίνου, πεζοδρόμια κλπ.).
 • Την ευθύνη για την προστασία και διαχείριση των Δασών, την εύρυθμη λειτουργία των αρδεύσεων και την προστασία και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων.
 • Τη διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων και της προστασίας αυτών από αυθαίρετες παροχετεύσεις αποβλήτων.
 • Την συντήρηση, την εποπτεία, τον έλεγχο της λειτουργίας και την προστασία των κοιμητηρίων, καθώς και τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδειών ταφής.
 • Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τον έλεγχο των καταστημάτων και των περιπτέρων, ως προς την έκταση των κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν, σύμφωνα με τις άδειες που χορηγούνται από το Δήμο.
 • Τον έλεγχο και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης οχημάτων, καθώς και τη μέριμνα για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 • Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων και την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
 • Τα θέματα του πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνοτροφίας) της Δημοτικής Ενότητας Αροανίας.
 • Την ευθύνη διαχείρισης και μέριμνας για τα Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς στη Δημοτική Ενότητα Αροανίας στο πλαίσιο του σχετικού Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και των κατευθύνσεων της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησής του. 
 • Την έκδοση και υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου,  βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας. Αχαΐα
 1. Αντιδήμαρχο, κατά τόπo για τη Δημοτική Ενότητα Παΐων, το δημοτικό Σύμβουλο ΡΟΔΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Δημητρίου, με τις εξής αρμοδιότητες, για την περιοχή ευθύνης του: 
 • Την εποπτεία της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Παΐων.
 • Τη συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια και τους Προέδρους Κοινοτήτων για τον προγραμματισμό των αναγκαίων έργων και για την αντιμετώπιση προβλημάτων και αναγκών των Κοινοτήτων, στους τομείς και την περιοχή ευθύνης του.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της περιοχής ευθύνης τους, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
 • Την εποπτεία, την προστασία και την καλή συντήρηση όλων των κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι πρασίνου, πεζοδρόμια κλπ.).
 • Την ευθύνη για την προστασία και διαχείριση των Δασών, την εύρυθμη λειτουργία των αρδεύσεων και την προστασία και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων.
 • Τη διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων και της προστασίας αυτών από αυθαίρετες παροχετεύσεις αποβλήτων.
 • Την συντήρηση, την εποπτεία, τον έλεγχο της λειτουργίας και την προστασία των κοιμητηρίων, καθώς και τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδειών ταφής.
 • Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τον έλεγχο των καταστημάτων και των περιπτέρων, ως προς την έκταση των κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν, σύμφωνα με τις άδειες που χορηγούνται από το Δήμο.
 • Τον έλεγχο και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης οχημάτων, καθώς και τη μέριμνα για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 • Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων και την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
 • Τα θέματα του πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνοτροφίας) της Δημοτικής Ενότητας Παΐων.
 • Την ευθύνη διαχείρισης και μέριμνας για τα Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς στη Δημοτική Ενότητα Παΐων στο πλαίσιο του σχετικού Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και των κατευθύνσεων της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησής του. 
 • Την έκδοση και υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου,  βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.

 

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

 

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου (ή Αντιδημάρχων) τις αρμοδιότητές του (-των), ασκεί  ο ίδιος ο Δήμαρχος (άρθρο 59 παρ. 7 ν. 3852/2010). 

 

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διαχείρισης Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας κ.ΣΑΜΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και ακολούθως, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτού, διαδοχικά, οι λοιποί Αντιδήμαρχοι κατά την, ως άνω, σειρά, ορισμού τους.

 

Ε. Η παρούσα να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

– κ.κ.Αντιδημάρχους 

– κ.Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

– κ.κ.Προέδρους & Μέλη  Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου

– κ. Γενική Γραμματέα

-κ.κ. Προϊσταμένους Διεύθυνσης &

  Τμημάτων Δημοτικών Υπηρεσιών      – Αποκεντρωμένες  Υπηρεσίες   

  Δημοτικών Ενοτήτων

  

              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος Παπαδόπουλος