Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Ιουνίου έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00, με φυσική παρουσία, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α’), και του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23.

1. Περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου οικον. έτους 2024.

2. Περί τροποποίησης-αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικον. έτους 2024.

3. Περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου για την ένταξη σε αυτόν των αρμοδιοτήτων και των θέσεων του προσωπικού: α) του καταργηθέντος ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» και β) της λυθείσας Κοινωφελούς επιχείρησης «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΔΗ.ΚΕ.Κ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ» του Δήμου Καλαβρύτων (παρ. 2δ των αρθ. 27 και 29 Ν. 5056/2023).

4. Περί έγκρισης του υπ’ αριθμ. πρωτ. 6536/17.06.2024 Πρακτικού Δημοπρασίας, για τη μίσθωση από το Δήμο Καλαβρύτων ακινήτου, που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του εργοταξίου του Δήμου.

5. Περί έγκρισης του υπ’ αριθμ. πρωτ. 6537/17.06.2024 Πρακτικού Δημοπρασίας, για τη μίσθωση από το Δήμο Καλαβρύτων ακινήτου στην Κοινότητα Κλειτορίας Δ.Ε. Κλειτορίας για τη χρήση του ως χώρο πολλαπλών χρήσεων.

6. Περί χορήγησης μερίσματος του κληροδοτήματος Τιμολέοντος και Χριστίνας το γένος Εμμανουήλ – Μανώλη, για το έτος 2022.

7. Περί ορισμού δικηγόρου για επί της από 29 Μαΐου 2024 αίτησης (λήψεως ασφαλιστικών μέτρων – άρθρο 12 παρ. 7 ν. 1337/1983), με αριθμό κατάθεσης 47/2024 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαβρύτων, του Δήμου Καλαβρύτων, απευθυνόμενης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαβρύτων, κατά των: Γεωργίου Δημόπουλου του Δημητρίου και της Αικατερίνης, κατοίκου Καλαβρύτων και κατά λοιπών εξι(6).

8. Περί ορισμού δικηγόρου για την επί της από 31 Δεκεμβρίου 2021, με αριθμό κατάθεσης 15/2021 στο Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων και αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου έφεσης 1/2022 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαβρύτων, έφεσης του Δήμου Καλαβρύτων, απευθυνόμενης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαβρύτων, κατά των: 1) Αβραάμ Ανδριόπουλου του Κωνσταντίνου και της Νίκης, 2) Παναγιώτη Ανδριόπουλου του Κωνσταντίνου και της Νίκης, 3) της υπ΄ αριθμό 24/2021 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαβρύτων (τακτικής διαδικασίας), συμπροσβαλλόμενης και της υπ’ αριθμό 10/2019 μη οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαβρύτων.

9. Περί ορισμού δικηγόρου για την επί της από 31-3-2022, με αριθ. έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 24/2022, αγωγής (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών), στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαβρύτων, του Μπαμπαράκου Γεωργίου του Ευαγγέλου, κατοίκου Καλαβρύτων, εναντίον του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλαβρύτων – Σπήλαιο Λιμνών Καστριών», του οποίου ο Δήμος Καλαβρύτων είναι καθολικός διάδοχος σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 29 του ν.5056/2023, καθώς και εναντίον του Δήμου Καλαβρύτων.

10. Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής των δημοτικών κοινοτήτων Κανδάλου, Κρυονερίου, Κάτω Λουσών, Πετσάκων και Ανάστασης του Δήμου Καλαβρύτων, έτους 2024.

11. Περί έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού προς Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου ΤΚ Μανεσίου».

12. Περί υποβολής πρότασης του Δήμου Καλαβρύτων με τίτλο «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» στο Πράσινο Ταμείο.

13. Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού της Επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου : «Βελτίωση βατότητας δρόμου από οικισμό Μπόσι έως οικισμό Νεοχώρι ΔΕ Καλαβρύτων».

14. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και 1ης τροποποίησης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3α του Ν.4412/2016 του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ».

15. Περί έγκρισης 5ης παράτασης του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ”.

16. Περί υποβολής αιτήματος επέκτασης του επιχορηγούμενου προγράμματος στην ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.

17. Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

18. Περί ψήφισης και εξειδίκευσης πιστώσεων.

19. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής επ’ ονόματι δημοτικού υπαλλήλου για τη δαπάνη τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχημάτων του Δήμου.

20. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής επ’ ονόματι δημοτικού υπαλλήλου για ταχυδρομικά τέλη, για την αγορά γραμματοσήμων, την πληρωμή ταχυμεταφορών εγγράφων και μικροδεμάτων, κλπ.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Αθανάσιος Παπαδόπουλος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ