Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 2α του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α’), και του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23.

1. Περί προσαρμογής εγγραφών του σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου Καλαβρύτων, οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με τις συστάσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., που αναφέρονται στη σχετική Γνώμη του.
2. Περί κατάρτισης όρων δημοπρασίας και σύνταξης διακήρυξης, για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του εργοταξίου του Δήμου.
3. Περί κατάρτισης όρων δημοπρασίας και σύνταξης διακήρυξης, για την μίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Κλειτορίας Δ.Ε. Κλειτορίας για τη χρήση του ως χώρο πολλαπλών χρήσεων.
4. Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια ενός (1) οχήματος περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».
5. Περί ορισμού επιτροπών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016).
6. Περί έγκρισης μελέτης και όρων δημοπράτησης του έργου «Επισκευαστικές εργασίες δικαστικού μεγάρου Τ.Κ. Καλαβρύτων».
7. Περί διαγραφής χρεών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Αθανάσιος Παπαδόπουλος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ