Με απόφαση του Εντεταλμένου Σύμβουλου / Βοηθού Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου εγκρίθηκε η  διάθεση πίστωσης ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (1.575.000,00 €) που αφορά στην πράξη με τίτλο «Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων», Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».  Με τη διάθεση και κατανομή της ανωτέρω  πίστωσης στους 375 δικαιούχους  που αντιστοιχεί στο 30 % του ύψους εγκεκριμένης ενίσχυσης και μετά την επαλήθευση των ΔΑΟΚ θα ολοκληρωθεί το υπομέτρο. 6.3. 

Υπενθυμίζεται ότι  με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας,Νεκτάριου Φαρμάκη την 12/10/2020 έγινε η ένταξη 375 ωφελούμενων στο υπομέτρο 6.3 το  οποίο αφορά στη παροχή ενίσχυσης συνολικού ποσού 5.250.00€.

Το υπομέτρο 6.3  «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων», εντάσσεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και  στόχος του είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες, μέσω ενεργειών που αφορούν, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητας τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κ.λπ.) ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία. Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικής ενίσχυσης 14.000 €  σε  επαγγελματίες αγρότες που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους και κατοικούν σε μικρές κοινότητες έως 5.000 κατοίκων για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών εκμεταλλεύσεών τους, οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Όπως αναφέρει ο κ. Σακελλαρόπουλος, «πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα που δίνει προοπτική σε μικρούς παραγωγούς δίνοντας δυνατότητα για συμπληρωματικές δραστηριότητες στους ωφελούμενους. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις είναι πολύ χρήσιμες για τον γεωργικό πληθυσμό  και θα έπρεπε ίσως  να έχουν μεγαλύτερο ρόλο στο μέλλον».