Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τοῦ προστάτου μας Ἀποστόλου Παύλου καὶ τῆς συμπληρώσεως τριακονταετίας ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἵδρυσιν τοῦ Συνδέσμου μας, κάνομε τὸ παρὸν ἀφιέρωμα.

Τὸ θεωροῦμε ὑποχρέωσιν στοὺς χιλιάδες ἐθελοντὲς καὶ συνεργάτες ποὺ ἐργάσθηκαν ἀόκνως, ἀθόρυβα καὶ ἀνιδιοτελῶς ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, ὥστε νὰ ἐπιτευχθῇ τὸ θαῦμα τῶν ἀποστολῶν τῶν ἄνω τῶν 100.000 τόνων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ τὴν τελευταία δεκαπενταετία κυρίως διὰ τοὺς Ἕλληνες ἐντὸς τῆς ταλαίπωρης Ἑλλάδος.

 

Καὶ ὅλα αὐτὰ χωρὶς καμμία βοήθεια ἀπὸ ἰθύνοντες, ἀντίθετα μὲ ἐμπόδια.

Συγκεντρώσαμε μία σειρὰ γεγονότων τοῦ βίου τοῦ Συνδέσμου μας αὐτὴν τὴν τριακονταετία σὲ ἕνα συνοπτικότατο video :

ttps://www.youtube.com/watch?v=hsoSSxcya_4&t=2s

Τὸ video ξεκινᾶ μὲ τὶς καταστροφὲς, λεηλασίες καὶ βανδαλισμοὺς ποὺ ὑπέστησαν οἱ οἰκίες, τὰ ἐργοστάσια, οἱ δρόμοι, οἱ σιδηροδρομικὲς γραμμές, οἱ γέφυρες τόσον στὸ Κοσσυφοπέδιο ὅσον καὶ σὲ ὅλη τὴν πρώην Γιουγκοσλαβία (1991-1999). Σοκαριστικὲς καὶ φρικτότατες εἰκόνες μὲ τὰ βασανιστήρια τῶν Σέρβων προβάλουμε μόνον ἐπὶ μέρους, ἄν καὶ ἔχουμε χιλιάδες τέτοια στοιχεῖα ποὺ μᾶς ἔστειλαν τότε φίλοι Σέρβοι δημοσιογράφοι.

Σὲ σκηνὲς ἱστορικὲς ἐμφανίζονται ὁ ἅγιος πρώην Πατριάρχης τῆς Σερβίας κυρὸς Παῦλος καὶ οἱ τρεῖς ἐμβληματικοὶ μαθητὲς τοῦ Ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς (ἑορτάζει τὴν 1η Ἰουνίου) μέγιστοι Φιλέλληνες, πρώην Μητροπολίτες, ἀείμνηστοι, Μετοχίων καὶ Κοσσυφοπεδίου κυρὸς Ἀρτέμιος, Ζαχομίου καὶ Ἑρζεγοβίνης κυρὸς Ἀθανάσιος καὶ Μαυροβουνίου κυρὸς Ἀμφιλόχιος.

 

Εἰς τὸ λέπτο 8.45 περιγράφονται οἱ ἀνθρωπιστικὲς βοήθειές μας καὶ οἱ ἐπὶ μέρους μόχθοι ποὺ κατεβάλοντο γιὰ αὐτές. Μέσα εἰς τοὺς ἐθελοντὲς ποὺ φορτώνουν τὰ βαγόνια ἐμφανίζεται καὶ ὁ τότε Ταμίας μας ὁμότιμος Καθηγητὴς τοῦ Ε.Μ.Π. κ. Νικόλαος Οὐζούνογλου, σήμερον Πρόεδρος τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.) ἐπιτελὼν τεράστιο ἀνεκτίμητον ἔργον διεθνῶς ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

Εἰς τὸ λεπτὸ 16.14 περιγράφεται ἡ ἀποστολὴ τὸ ἔτος 2003 ἑπτὰ ἑκατομμυρίων (7.000.000)  Εὐαγγελίων εἰς τὴν Ρωσικὴ γλῶσσα εἰς τὴν Οὐκρανίαν μὲ ἑπτά (7) ἐμπορευματοκιβώτια (containers).

Ἡ ἀποστολὴ ἔγινε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Οὐκρανικῆς Κυβερνήσεως μέσῳ τῆς ἐν Ἀθήναις Πρεσβείας αὐτῆς. 

Ἐπίσκεψη εἰς τὰ γραφεῖα μας πραγματοποίησε τὸν Μάϊο του 2002 ἀντιπροσωπεία τῆς Οὐκρανικῆς Πρεσβείας ἀποτελουμένης ἀπὸ τοὺς κυρίους Vacheslav Mayevski Ἐμπορικὸ Σύμβουλο καὶ Yuriy Silicov Πρῶτο Γραμματέα τῆς Πρεσβείας, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐτόνισαν ὅτι πέραν τῶν τροφίμων, φαρμάκων καὶ λοιπῶν, τὸ πολυτιμότατον ἀγαθὸν εἶναι ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ μετὰ τὰ προσευχητάρια.

Ὁ Λεωνίδ Κούτσμαν,  Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῆς Οὐκρανίας μᾶς εὐχαρίστησε γιὰ τὴν ἀποστολὴ αὐτή, ἀνακοινώνοντας  στὸ Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του (ἔτος 2003) στὴν ρωσικὴ γλῶσσα ποὺ ἀκούσθηκε σὲ ὅλες τὶς χῶρες τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἑνώσεως : 

«Εὐχαριστοῦμε τὸν ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ ‘’Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ’’ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ποὺ μᾶς ἔστειλε 7.000.000 Εὐαγγέλια στὴν Ρωσικὴ γλῶσσα νὰ ἀναγεννηθοῦμε πνευματικὰ».

Οὐδεὶς μέχρι τώρα Πρόεδρος Δημοκρατίας ἢ Ἀρχηγὸς Κράτους δὲν ἀκούσθηκε νὰ λέει κάτι παρόμοιο.

Ἀκόμη καὶ ἐκκλησιαστικοὶ ταγοὶ ἀποβάλλουν τὰ Ἐγκόλπιὰ των, Σταυρούς τους καὶ πᾶν ὅ, τι ἄλλο μαρτυρεῖ ὅτι εἶναι Ὀρθόδοξοι κληρικοί, μὲ τὴν κατάπτυστη δικαιολογίαν, διὰ νὰ μὴ σκανδαλίζουν τοὺς μωαμεθανοὺς ἀδελφοὺς μας. Ὥστε αὐτοὶ οἱ ἐξωμότες δὲν θέλουν νὰ σκανδαλίζουν τοὺς μωαμεθανούς, ἀλλὰ νὰ κατασκανδαλίζουν τοὺς ἀκραιφνεῖς Ὀρθοδόξους χριστιανούς, γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ Τρισυπόστατος Θεὸς μας κατῆλθε ἐξ οὐρανῶν καὶ ἐγένετο Ἄνθρωπος, διὰ νὰ κάνη τὸν ἄνθρωπον Θεόν.  /O tempora, o mores! Ποῦ καταντήσαμε;;;;;;;;;;

Αἰωνία ἡ μνήμη καὶ τοῦ ἀειμνήστου π. Μιχαὴλ Χατζηιωάννου, Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος Ἀπόστολος Βαρνάβας ποὺ ὑπῆρξε ὁ μοναδικὸς χορηγὸς τῶν ἐκδόσεων καὶ ἀποστολῶν Εὐαγγελίων καὶ Προσευχηταρίων εἰς τὶς γλῶσσες: Σερβικήν, Ρωσικήν, Ρουμανικήν, Γεωργιανὴν καὶ εἰς Ἀφρικανικὲς διαλέκτους Σουαχίλι, Κουκούγια κλπ.

Ὡς γνωστόν, ἔχουμε ἀποστείλει ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες εἰς πρώην Γιουγκοσλαβία, Ρουμανία, Ρωσία, Οὐκρανία, Γεωργία, Μολδαβία καὶ Ἱεραποστολὲς Ἀφρικῆς (ἐκτὸς τοῦ μακαριστοῦ π. Χρυσοστόμου Παπασαραντοπούλου, τὸν ὁποῖον δὲν ἐπρολάβαμε, ὡς εἰς τὸν κατωτέρω κατάλογο: 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ

Ναϊρόμπι,  Ναϊρόμπι εἰς Κένυα

Ζιμπάμπουε & Ἀγκόλας, Χαράρε εἰς Ζιμπάμπουε

Γουϊνέας, Κονακρὺ εἰς Γουϊνέα

Μαδαγασκάρης (τότε Ἑνιαίας Μητροπόλεως), Ἀνταναναρίβο εἰς Μαγαδασκάρη

Μπουρούντι & Ρουάντας, Μπουζουμπούρα εἰς Μπουρούντι

Κινσάνσας, Κινσάνσας εἰς Κογκὸ

Ζάμπιας, Λουσάκα εἰς Ζάμπια

ΕΠΙΣΚΟΠΕΣ

Ἀρούσης & Κεντρώας Τανζανίας, Ἰρίνκγα εἰς Τανζανία

Μαλάουϊ, Μπλαντύρε εἰς Μαλάουϊ

Kισούμου & Δυτ.Κένυας, Kισούμου εἰς Κένυα

Μπουκόμπας & Δυτ. Τανζανίας, Μπουκόμπας εἰς Τανζανία

Γκόμας, Γκόμα εἰς Κογκὸ

Ἰδιαιτέρως μὲ πολλὰ ἐμπορευματοκιβώτια (Container) βοηθήσαμε τὸν Σεβασμιώτατόν μας πρώην Κεντρώας Ἀφρικῆς μακαριστὸν κυρὸν Ἰγνάτιον Μανδελίδην. 

Τοῦ εἴχαμε ἐξοπλίσει καὶ τὴν Πανεπιστημιακὴ Σχολήν.

 

Παντοῦ ἀπεστέλλαμε τρόφιμα, φάρμακα, σχολικὰ εἴδη, κλινοσκεπάσματα, ρουχισμό, μέχρι καὶ πολὺ χονδρὰ πλαστικὰ διὰ νὰ καλύπτουν πόρτες καὶ παράθυρα, τῶν ὁποίων τὰ τζάμια εἶχαν σπάσει ἀπὸ τὰ ὠστικὰ κύματα τῶν διηπειρωτικῶν πυραύλων (ποὺ κατέστρεφαν ὄχι μόνον θύρες καὶ παράθυρα ἀλλὰ καὶ αὐτὲς τὶς στέγες ἀκόμη), ἀλλὰ καὶ πνευματικὴ τροφή, Εἰκόνες, Εὐαγγέλια, Προσευχητάρια μεταφρασμένα εἰς τὶς γλῶσσες τῶν κατὰ χώρα παραληπτῶν.

Ἀπὸ ὅλα τὰ Πατριαρχεῖα, τοὺς κατὰ τόπους Μητροπολίτες, Συλλόγους, Δήμους καὶ λοιποὺς παραλῆπτες τῶν ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν μας κοσμοῦν τὰ ἀρχεῖα μας βραβεύσεις, παράσημα, εὐχαριστήρια ἔγγραφα. Ἕνας ἀπὸ τοὺς παραλῆπτες, ὁ Σύλλογος Σερβίδων Γυναικῶν Συμπαραστάσεως Προσφύγων «Duga» τῆς Banja Luca φαίνεται στὸ Video νὰ παραλαμβάνῃ τὶς βοήθειες ποὺ ἔφεραν μέχρι ἐκεῖ καὶ ἐμοίρασαν τὰ μέλη μας, προσπαθώντας νὰ δώσουν λίγη χαρὰ στὰ ὀρφανὰ παιδάκια τοῦ πολέμου.

Τὴν ἀφήγησιν τῶν ἀνωτέρω εἴχαμε τὴν τιμὴν νὰ τὴν ἀπαγγείλει ὁ γνωστὸς ἰατρὸς φίλος κ. Βασίλειος Ἀτζακλὴς καὶ τὸν εὐχαριστοῦμε καὶ διὰ τοῦ παρόντος.

 

Ὁ Σύνδεσμός μας κάθε ἔτος ἐτελοῦσε Θεῖες Λειτουργίες καὶ ἔκανε ἐκπολιτισκὲς ἐκδηλώσεις διὰ νὰ κοινοποιοῦνται ὅλα αὐτά.

 

Στὸ video, εἰς τὸ 19.44 λεπτὸ ὑπάρχουν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν Θείαν Λειτουργία μετὰ Μνημοσύνου ὑπέρ τῶν Σέρβων καὶ Κυπρίων ἀδελφῶν εἰς τὸν Καθεδρικὸ Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀθηνῶν τὴν 27.6.1999   χοροστατοῦντος τοῦ Ἐπισκόπου Βράνγε κ. Παχωμίου ὡς ἐκπροσώπου τοῦ Πατριάρχου Παύλου. Συλλειτούργησε τότε καὶ ὁ νῦν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ.Σεραφεὶμ. 

 

Συνταρακτικὴ ὑπῆρξε ἡ ὁμιλία τοῦ Προέδρου τὴν ὁποία ἐπισυνάπτουμε (Πανηγυρικὴ Ἔκδοσις Φωτεινῆς Γραμμῆς ἔτους 2000 σελ. 183-190). Ἔστειλε μηνύματα πρὸς  διεθνεῖς ἀποδέκτες. Παρόντες, παρακολουθοῦσαν μὲ μεγίστη προσοχὴ οἱ Πρέσβεις πρώην Ο.Δ.Γιουγκοσλαβίας, Βοσνίας, Γεωργίας,  Ἀρμενίας, ὁ πρ. Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου ἀείμνηστος Ἀντώνιος Στασινός, ἀλλὰ καὶ Ἀκαδημαϊκοί, ἀντιπρόσωποι Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, κομμάτων, Πρόεδροι Συλλόγων κλπ.

 

Ἀπὸ τὸ 51.00 λεπτὸ περιγράφεται ἡ φιλοξενία τοῦ παιδικοῦ χορευτικοῦ συγκροτήματος Dzerelets, τὸν Μάϊο του 2004 ποὺ μᾶς ἀπέστειλε ὁ Πρόεδρος Λεωνίδ  Κούτσμαν εὐγνωμοσύνης ἕνεκεν διὰ τὴν ἀποστολὴν τῶν 7.000.000 Εὐαγγελίων, ὡς προπομπόν του διὰ τὸ ταξείδι ποὺ ἐπρογραμμάτιζε γιὰ τὴν Ἀροανία καὶ ὁ ἴδιος (ἴδ. ἔγγραφον Ἐξοχωτάτου Πρέσβεως τῆς Οὐκρανίας κ. Βίκτωρος Κάλνικ ἀπὸ 4.5.2004). Δυστυχῶς, ὅμως, ἐματαιώθη τὸ ταξείδι αὐτό, διότι τὴν ἴδια ἐποχὴ ἐκάλεσε εἰς τὶς Η.Π.Α. ὁ τότε Πρόεδρος Τζώρτζ Οὐάκερ Μπούς (ὁ νεώτερος) τὸν τότε Πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος  Κων/νο Καραμανλή.

 

Στἠ συνημμένη φωτογραφία ὁ Ἐξοχώτατος Πρέσβυς τῆς Οὐκρανίας κ. Βίκτωρ Κάλνικ (2004) μᾶς ὑποδέχεται εἰς τὴν Πρεσβείαν, ὅπου μὲ ὑπερηφάνεια ἔχουν ἀναρτήσει τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτρυρος Παύλου, δῶρον τοῦ Ἱδρύματός μας.

 

Τὰ παιδιὰ ἐφιλοξενήθησαν εἰς τὰ ἔργα τοῦ Ἱδρύματός μας εἰς μνήμην τοῦ Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων Πολιούχου Τριπόλεως και Προστάτη Άγίου Αχαΐας και Αρκαδίας –προσκύνησαν τὴν Ἱερὰν Μονὴν Φανερωμένης Ἀροανίας, περιηγήθηκαν εἰς τὰ ἀξιοθέατα τῶν Καλαβρύτων καὶ ἔδωσαν παραστάσεις εἰς τὴν Πλατεία ἔξω ἀπὸ τὸν Ναὸν τοῦ Ἁγ. Παύλου εἰς τὴν Ἀροανία καὶ εἰς τὴν κεντρικὴ Πλατεία τῶν Καλαβρύτων ἔξω ἀπὸ τὸν Ναὸ τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου ποὺ ὡργάνωσε ἐκεῖ ὁ τότε καὶ νῦν Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Ἀθανάσιος Παπαδόπουλος, ὁ ὁποῖος φιλοξένησε τὰ παιδιὰ ἀβραμιαίως μαζὶ μὲ τὸν τότε Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπον Καλαβρύτων, ἀείμνηστον π. Γεώργιον Μπίρμπα, ἐπίσης μεγάλον φίλον τοῦ Ἁγ. Παύλου καὶ τοῦ Ἱδρύματός μας.    

Πολλοὶ φίλοι θὰ ζήσουν μὲ συγκίνησι πάλι τὶς ἱστορικὲς στιγμὲς ἐκείνων τῶν ἐτῶν καὶ θὰ συναντήσουν τὸν ἑαυτόν των, ἀλλὰ δύσκολα θὰ τὸν ἀναγνωρίσουν, διότι εἶναι πολὺ νεώτεροι.

Οἱ νεώτεροι φίλοι θὰ μάθουν ἐν συντομίᾳ διὰ τὴν σπουδαιοτάτη ἱστορία τοῦ Ἑλληνογιουγκοσλαβικοῦ Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» ποὺ ἐν συνεχείᾳ μετωνομάσθη εἰς Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», διότι διευρύναμε τὶς δραστηριότητές μας καὶ ἐκτὸς Γιουγκοσλαβίας, ἀνταποκρινόμενοι εἰς τὶς ἐκκλήσεις νὰ συντρέχουμεκαὶ ἄλλους λαούς.

Βέβαια ἡ ψηφιακὴ τέχνολογία ἦταν τότε στὰ σπάργανα καὶ ἡ ποιότητα δὲν βοηθᾶ, ἀλλὰ οἱ σκηνὲς ἔχουν μεγάλη ἱστορικὴ ἀξία. 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210 3254321

https://www.fotgrammi.gr/διορθόδοξος-σύνδεσμος-απόστολος-παύ/διορθόδοξος-σύνδεσμος-ο-απόστολος-π-4/