Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Καλαβρύτων, πλατεία Πετμεζαίων, την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 και ώρα 18:30, σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 64 παραγρ. 9 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 5056/23 αντίστοιχα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1327/Α.Π.: 110556/23-12-2023 (ΑΔΑ: 9ΒΟΥ46ΜΤΛ6-6ΕΟ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με την Αριθμό: Α172/2024 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Γεώργιος Ροδόπουλος