Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Μαντίνειας και Κυνουρίας, κυρός Αλέξανδρος
Ο Μεγάλος Φίλος του Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου του εξ Αροανίας Καλαβρύτων,
Προστάτου Αχαΐας & Αρκαδίας

αλλά και Μέγιστος Υποστηρικτής
του Τάματος των Ηρώων του 1821

19.12.2023

Ἡ ἐν Κυρίῳ ἐκδήμησις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Μαντίνειας καὶ Κυνουρίας κυροῦ Ἀλεξάνδρου μᾶς ἀναγκάζει νὰ ἀναβάλλουμε τὴν σπουδαιοτάτη ἐνημέρωσιν τῶν φίλων μας σχετικὰ μὲ τὴν μετάβασίν μας εἰς τοὺς τόπους τῆς καταβυθισθείσης Θετταλίας, διὰ νὰ προτάξωμε τὴν ἀναφορὰ εἰς τὴν ἐν λόγῳ αἰφνίδιον ἐκδημίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἐκφράζοντες τὴν μεγίστη θλίψιν μας διὰ αὐτὴ τὴν ἀπώλεια.

Ὁ ἀείμνηστος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Μαντίνειας καὶ Κυνουρίας κυρὸς Ἀλέξανδρος ὑπῆρξε ἕνας εὐσεβής, ταπεινός, σώφρων, συνετός, καὶ ἀξιαγάπητος Ἀρχειρεύς.

Κάνομεν μία συντομοτάτη ἀναδρομὴ εἰς τὴν σχέσιν τοῦ μακαριστοῦ μὲ τὸν Ἅγιον Νέον Ὁσιομάρτυρα Παῦλον, τὸ Σωματεῖον ”Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους” καὶ τοὺς λοιποὺς ἡμετέρους φορεῖς:

23.6.1996: Εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔθεσε τὸν Θεμέλιον Λίθον εἰς τὰ ἔργα τοῦ Ἱδρύματός μας εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων, παρόντος καὶ τοῦ νῦν Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν καὶ τότε Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν κ.κ Χρυσοστόμου.

Ἔκτοτε προσήρχετο ἀνελλιπῶς (ἔχει χοροστατήσει σχεδὸν περισσότερες φορὲς ἀπὸ ὅ,τι οἱ οἰκεῖοι Μητροπολῖται – πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ Ἀμβρόσιος καὶ ὁ νὺν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ Ἱερώνυμος).

28.9.2002: Ἔγιναν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου, συλλειτουργούντων τῶν :
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ.κ Εὐσταθίου Σπηλιώτου, ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Κοσσυφοπεδίου κυροῦ Ἀρτεμίου, τότε Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ Ἀμβροσίου, τότε Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως καὶ νῦν Πειραιῶς κ.κ Σεραφείμ καὶ πλήθους ἄλλων ἱερέων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29.4.18:
Ὁ Σεβασμιώτατός μας Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κυρὸς ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ἦτο πανάξιος συγχαρητηρίων, διότι εἶχε κηρύξει τὸ ἔτος 2018 ὡς «Ἔτος Ἁγίου Παύλου» (200 ἔτη ἀπὸ τὸ μαρτύριόν του 1818 – 2018), μὲ πληθώρα καθημερινῶν ἐκδηλώσεων, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ προσκυνηματικὴ ἐκδήλωσις Ἀρκάδων εἰς τὴν Ἀροανία.

Ἐνθυμούμεθα μὲ συγκίνησιν τὴν Θείαν Λειτουργία ποὺ ἐγένετο τὴν 29.4.2018.

Προσῆλθαν 12 λεωφορεῖα καὶ ἑκατοντάδες Ι.Χ., συνοδείᾳ 30 ἱερέων, οἱ ὁποῖοι ἐλειτούργησαν εἰς τὸν περίλαμπρον Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας, ὅπου κυριαρχοῦν ἐπιλεκτικῶς ἁγιογραφίες Νεομαρτύρων ἀπὸ ὅλην τὴν Ὑφήλιον.

Πρὸς τοῦτο παρακαλούσαμε τοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητὰς νὰ προσηύχοντο πρὸ τῆς εἰσόδου των εἰς τὸ Ναόν, διὰ νὰ ἐξέρχωνται ταχέως ἀπὸ τὴ νότιον θύρα προκειμένου νὰ προλάβουν ὅλοι οἱ εὐλαβεῖς προσκυνητές.

Ὅπως πάντοτε, ὁ Σεβασμιώτατός μᾶς ἐπεσκέφθη καὶ προσκύνησε καὶ τὸ Γενέθλιο Οἴκημα τοῦ Ἁγίου Παύλου.

Ἴδ. VIDEO

Ἀξίζει νὰ προσεχθοῦν τὰ λόγια του, ἰδίως ἀπὸ τὸ μέσον τοῦ video καὶ μετά, ὅπου λέγονται πολλὲς ἀλήθειες.

Εὐχαριστοῦμε καὶ ἐκ τῆς θέσεως ταύτης τὸν ἐκ Κρήτης προσκυνητὴν κύριον Ἀντώνιο Τζατζάνη, εἰς τὸν ὁποῖο ὀφείλουμε τὴν καλλιτεχνικότατη βιντεοσκόπησιν τῆς ἑορτῆς.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΤΗΣΕ
ΗΤΑΝ ΤΗΝ 3.10.2020.

ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 1821
Ἐπισυνάπτομε τήν ἰδιαιτέρως θερμὴ ἐπιστολήν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μαντινείας & Κυνουρίας κυροῦ Ἀλεξάνδρου ἀπὸ 9.6.2011 πρὸς τὸν Μακαριώτατόν μας Ἀρχιεπίκσοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ἱερώνυμον διὰ τὸ Τάμα τοῦ Στρατηλάτου μας Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

Ἦταν τεράστια ἀπώλεια τόσον διὰ τὸν Ἅγιον Παῦλον, ὅσον ἰδίως καὶ διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖο καὶ πάντοτε ὑπερθεμάτιζε.

Μακάρι νὰ μιμοῦνται τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κυρὸν Ἀλέξανδρον καὶ ἄλλοι Μητροπολῖται καὶ νὰ ἔχουν τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Παύλου καὶ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας καὶ νὰ διδάσκουν διὰ τοῦ παραδείγματος τὸν εὐλαβῆ λαό νὰ ὁμολογῇ δημοσίως Ἰησοῦ καὶ τοῦτο Ἐσταυρωμένον καὶ Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, καὶ ὄχι νὰ ντρέπωνται, ὅταν διέρχωνται πρὸ Ἱ. Ναῶν ἤ τρώγουν, νὰ κάνουν τὸν Σταυρόν τους (μάλιστα δὲ τὸν κάνουν καποιοι κάτωθεν τῶν ράσων των σὰν νὰ παίζουν τὸ μουσικὸ ὄργανο ”ταμπουρᾶ”).

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

https://www.fotgrammi.gr/το-τάμα-του-έθνους/εκοιμήθη-ο-μητροπολίτης-μαντίνειας-κ/

 

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????