Η Γεν. Δ/ντρια & Συντονίστρια του Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., κα Τσιμπρή Ηρώ, συμμετείχε στο Σεμινάριο του FAMENET με θέμα:
“FLAGs bringing Europe closer to citizens”, που διοργανώθηκε στο Δουβλίνο μεταξύ 04-06 Ιουνίου 2024. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρθηκαν στους συμμετέχοντες ευκαιρίες δικτύωσης, μάθησης, ανταλλαγής καλών πρακτικών και επισκέψεις σε ενδιαφέροντα τοπικά έργα αλιείας.
Η ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. παρουσίασε το έργο: «Ήπιες παρεμβάσεις για την τουριστική αναβάθμιση, παρακολούθηση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας της λιμνοθάλασσας Αλυκής Αιγίου, Δήμου Αιγιαλείας» που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014 – 2020 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας και υλοποιήθηκε από την ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. με τελικό δικαιούχο το Δήμο Αιγιαλείας.
Το έργο επιλέχθηκε να παρουσιαστεί ως αντιπροσωπευτικό έργο CLLD/LEADER (Τοπική Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) Καλής Πρακτικής για το τρόπο διαβούλευσης, συνέργιας και συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και του ρόλου του στην προστασία του περιβάλλοντος, ως υγροβιότοπος ιδιαίτερου κάλλους εντός αστικού ιστού. Η παρουσίαση της καλής πρακτικής του εν λόγω, έργου, προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον στις συμμετέχουσες ΟΤΔ Αλιείας και αποτέλεσε αφορμή συνεργασίας / ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων.
Τη σημαντικότητα των σεμιναρίων δικτύωσης από το FAMENET, υπογράμμισε ο κος Γιώργος Κιρμιτζής (European Comission), ο οποίος – στην τελική του τοποθέτηση – αναφέρθηκε στην προστιθέμενη αξία της μεταφοράς τεχνογνωσίας, μέσω επισκέψεων και παρουσιάσεων καλών πρακτικών και της συμβολή τους, στη δικτύωση των αλιευτικών περιοχών.
#Famenet @followers Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο – Greek National Rural Network Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / Region of Western Greece @επαλθ EESC – European Economic and Social Committee Iro Tsimpri George Kirmizidis #flag #οτδ #αλιεια