Η Ελληνική Οικογένεια Πρέπει να Ζήσει για να Ζήσει το Ελληνικό Έθνος
Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών Διακήρυξη
Υπογεννητικότητα, Διαχρονικές Αξίες Ελληνικού Πολιτισμού και Εξωτερικές Απειλές Υπαρξιακής Σημασίας για τη Χώρα μας

Ἐφθάσαμε πραγματικὰ στό «παρὰ 5», νὰ κλαῖμε καὶ νὰ ὀδυρώμεθα διὰ τὸ Νομοσχέδιο διὰ τὸν γάμο τῶν ὁμοφιλοφύλων ζευγαριῶν (καὶ ὄχι ὁμοφύλων, ποὺ εἶναι λάθος, διότι ὁμόφυλοι εἶναι οἱ ἀνήκοντες εἰς τὴν ἰδία φυλὴ ἤ εἰς τὸ ἴδιον φύλον/γένος, εἶδος) ποὺ ἔρχεται στὴ Βουλὴ τὴν 15.2.2024.
Παρατηρούσαμε μὲ ἐπιπολαιότητα τὰ σοβαρώτατα θέματα, πῶς κατελύοντο, ἐδῶ καὶ χρόνια, τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο τὰ προπύργια τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς παραδόσεως τῆς Ἑλλάδος μας.
Δυστυχῶς ἦταν λίγες οἱ φωνὲς διαμαρτυρίας.

Πρὸς τιμήν των, 160 προσωπικότητες ἀρχικῶς, οἱ ὁποῖες ἔφθασαν τὶς 348 σὲ πολὺ λίγο χρονικὸ διάστημα ἐγνωστοποίησαν πρὸ πολλοῦ (16.9.2021) τὴν ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

«Υπογεννητικότητα, Διαχρονικές Αξίες Ελληνικού Πολιτισμού
και Εξωτερικές Απειλές Υπαρξιακής Σημασίας για τη Χώρα μας»

Λόγῳ τοῦ καυτοῦ ἐπικαίρου προβλήματος ὑπενθυμίζομε πάλι τὴν διορατικὴ αὐτὴ κίνησιν τῶν φωτισμένων προσωπικοτήτων.

Γνωστοποιοῦμε μία πολὺ ἐπίκαιρη ἀνακοίνωσιν τοῦ ἐμπνευσμένου ἔνθερμου ὑπερασπιστὴ τῶν ἑλληνοχριστιανικῶν παραδόσεων Πρεσβυτέρου πατρὸς Διονυσίου Ταμπάκη, ἐφημερίου τοῦ ἱστορικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίτσας Ναυπλίου:

ὁ ὁποῖος προτίνει Πανελλήνια Νηστεία καὶ Προσευχὴ τὴν παραμονὴ τῆς ψηφίσεως τοῦ Νομοσχεδίου.

«Τοῦτο τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ».

Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει:

Ἀναρτῶμε τὴν διακήρυξιν τῆς Πανελληνίου Συγκεντρώσεως τῆς Κυριακῆς 11.2.2024 στὸ Σύνταγμα

Καὶ συμμεριζόμεθα τὴν εὔλογη ἀπορία πολλῶν:
Μία ἀπὸ τὶς δικαιολογίες τῆς ὑποστηρίξεως τοῦ Νομοσχεδίου διὰ τὴν τεκνοθεσία ὑπὸ τῶν ὁμοφυλοφίλων εἶναι ὅτι θὰ ἀνακουφισθοῦν τὰ Ὀρφανοτροφεῖα ἀπὸ τὰ πολλὰ ὀρφανὰ ποὺ ζοῦν σὲ ἱδρύματα καὶ πλέον θὰ ζοῦν σὲ οἰκογένεια.

Ἐρώτησις: Διατὶ μὲ τόση εὐκολία δίδονται τώρα τὰ παιδιὰ εἰς τοὺς ὁμοφυλόφιλους γονεῖς, ἐνῷ, διὰ νὰ υἱοθετήσῃ ἕνα νόμιμο ἀνδρόγυνο παιδί, ὑπάρχουν τεράστια προσκόμματα καὶ τελικῶς ἐλάχιστα ζευγάρια εὑρίσκουν παιδί, μὲ τὴν δικαιολογία, ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἀρκετὰ παιδιά;;;;;
Δυστυχῶς ἡ χώρα μας ἀντιμετωπίζει ὀξύτατο δημογραφικὸ πρόβλημα καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχει ὡς πρώτη της μέριμνα τὴν ἐνίσχυσιν τῆς Ἑλληνικῆς Οἰκογένειας καὶ τὴν αὔξησιν τῶν γεννήσεων.
Ἀντ’ αὐτοῦ ὅμως, οἱ σημερινὲς ἑλληνίδες, ὅταν ἔρχωνται τὰ παιδιὰ δὲν τὰ θέλουν καὶ ὅταν θέλουν παιδιά, αὐτὰ δὲν ἔρχονται…

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210 3254321

https://www.fotgrammi.gr/εκδηλώσεις/η-ελληνική-οικογένεια-πρέπει-να-ζήσει/