«Δελτίο Τύπου Έναρξης Αντιπυρικής Περιόδου 2024» 

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. 2892 Φ.800.2/02-05-2024 Δγη ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Ελλάδας 

Σε εκτέλεση του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα Δελτίο Τύπου της  ΠΕ.Π.Υ.Δ. Δυτικής Ελλάδας, επ’ αφορμή της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου έτους 2024.  Παρακαλούνται τα αυτοτελή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, να ενημερώσουν  και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους κατά τόπους εμπλεκόμενους φορείς. 

Η παρούσα αποστέλλεται με ηλεκτρονική αλληλογραφία. 

Ο Διοικητής 

Βασίλειος Μαρτζάκλης 

Πύραρχος  

Πίνακας Αποδεκτών 

Ι. Για ενέργεια 

 1. Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας  

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας &Ιονίου  

(Σωτηροπούλου Μαρία) 

 1. Υπεύθυνος Αυτοτελούς Διεύθυνσης  

Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας  

Δυτικής Ελλάδας κ. Νικόλαος Γυφτάκης 

 1. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αχαΐας

κ. Βασίλειος Κούτρας 

 1. Δήμαρχος Πατρών 
 2. Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας 
 3. Δήμαρχος Ερυμάνθου 
 4. Δήμαρχος Αιγιαλείας 
 5. Δήμαρχος Καλαβρύτων
 6. Αντιδήμαρχος Πολίτικης Προστασίας  Δήμου Πατρών  
 7. Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας  Δήμου Ερυμάνθου  
 8. Αντιδήμαρχος Πολιτικής  

Προστασίας Δήμου Δυτικής Αχαΐας  

 1. Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας 
 2. Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Καλαβρύτων 
 3. Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας  Δήμου Πατρών  
 4. Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας  Δήμου Δυτικής Αχαΐας  
 5. Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας  Δήμου Αιγιαλείας 
 6. Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας  Δήμου Ερυμάνθου  
 7. Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας  Δήμου Καλαβρύτων  
 8. 1ου Π.Σ Πατρών 
 9. Π.Υ ΒΙ.ΠΕ Πατρών  
 10. Π.Υ Αιγίου 
 11. Π.Υ. Π/Α Αράξου 
 12. Π.Υ Καλαβρύτων  
 13. Π.Κ Ακράτας 
 14. Π.Κ Χαλανδρίτσας 
 15. Π.Κ. Ρίου 
 16. Τοπικά ΜΜΕ 

ΙI . Για Κοινοποίηση 

 1. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ.  Φωκίων Ζαΐμης  
 2. Συντονιστής Επιχειρήσεων  

Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και  

Νήσων  

 1. ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Ελλάδας

« Δελτίο Τύπου Έναρξης Αντιπυρικής Περιόδου 2024» 

  ΣΧΕΤ.: Το από 01-05-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Τύπου &   Επικοινωνίας Α.Π.Σ.  

 1. Σε συνέχεια και εκτέλεση του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα Δελτίο  Τύπου της ΠΕ.Π.Υ.Δ. Δυτικής Ελλάδας, επ’ αφορμή της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου  έτους 2024, προκειμένου για την άμεση προώθησή του, στα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα  Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.), τους οικείους Φορείς, Ο.Τ.Α., (Προέδρους Τ.Κ., κλπ) και τυχόν  λοιπούς ενδιαφερόμενους . 

2.Το παρόν κοινοποιείται στο Γραφείο κ. Συντονιστή Επιχειρήσεων και στο Π.Ε.ΚΕ. Δυτ. Ελλάδας,  για ενημέρωσή τους.  

3.Το παρόν να αναρτηθεί, με την Εγκ. 54Α/Α.Π.Σ.   Ο Αν. Διοικητή 

   Περικλής Στ. Κουλκουβίνης 

 Αρχιπύραρχος

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ 

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας, υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική  περίοδος στη χώρα μας ξεκίνησε επίσημα, την 1η Μαΐου 2024 και θα διαρκέσει έως την  31η Οκτωβρίου 2024. 

Απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους συμπολίτες μας: 

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια  δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.  

Να συμβουλεύονται τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σχετικά με: τις απαγορευτικές ή/και επιτρεπόμενες υπό όρους και προϋποθέσεις, ενέργειες,  δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο, 

τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, την κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από την Γενική  Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου  πυρκαγιάς, 

καθώς και για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία.  

Να παρακολουθούν σχετικές ανακοινώσεις για τις δασικές πυρκαγιές στην  ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.fireservice.gr 

Να αναζητούν οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών  πυρκαγιών, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής  Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr 

Γνωστοποιείται ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου θα πραγματοποιούνται  εκτεταμένοι έλεγχοι – περιπολίες προς αποφυγή της έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιών,  αλλά και προς διαπίστωση της τήρησης των προβλεπόμενων στη νέα Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 9/2024 (Τεύχος B’ 2387/22.04.2024) με θέμα: «Καθορισμός μέτρων και μέσων για  την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και  αγροτικές εκτάσεις, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, περιοχές με ειδικό  καθεστώς προστασίας, λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίον των εκτάσεων αυτών καθώς  και σε οικοπεδικούς χώρους». Επισημαίνεται ότι, η μη τήρηση των διαλαμβανομένων στην  ανωτέρω Πυροσβεστική Διάταξη, επισύρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα με τα  οριζόμενα στην νέα Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 19/2024 (Τεύχος B’ 2550/30.04.2024) 

με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου, του τύπου και της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης  του διοικητικού προστίμου, της διαδικασίας ένστασης επί αυτού, καθώς και κάθε άλλης  αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α΄  27), περί των παραβάσεων των κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας αρμοδιότητας του  Πυροσβεστικού Σώματος». 

Τονίζεται ότι πλέον, προβλέπονται βαρύτατες ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με το νέο  ποινικό κώδικα. 

Υπενθυμίζεται η υποχρέωση, των ιδιοκτητών, επικαρπωτών, μισθωτών ή υπομισθωτών των  οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, για τον καθαρισμό και την συντήρησή τους, καθ’  όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου,  για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. 

Αν δείτε καπνό, φλόγες ή οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά: 

Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο 199 ή στο 112 και δώστε σαφείς πληροφορίες για: την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε 

το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς  

την ένταση του ανέμου στην περιοχή και 

το είδος της βλάστησης που καίγεται 

Απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των  αρμόδιων αρχών 

Διευκολύνετε την πρόσβαση των Πυροσβεστικών δυνάμεων 

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού μας πλούτου είναι υπόθεση όλων μας!!!