ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31/10/2024)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης Αρχής» για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε και με το άρθρο 43 του Ν.5043/2023 /ΦΕΚ 91/13.4.2023/τ.Α΄ .
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 εδ.ιε του άρθρου 2 και το άρθρο 38 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α’ 6/15-01-2021),όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ Α’ 230/14-12-2022).
6. Την υπ’ αριθμ. 3931/23-4-2024 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαβρύτων περί ύπαρξης πιστώσεων για τη δαπάνη μισθοδοσίας.
7. Την αριθ. 69/26-4-2024 (ΑΔΑ: ΡΘΘΘΩΕ9-Χ2Ο) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαβρύτων, σχετικά με την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την πυρασφάλεια του Δήμου Καλαβρύτων έτους 2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 31η-10-2024, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, κλάδου ΥΕ Δασεργατών ειδικότητας ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας αυστηρά για την έδρα της υπηρεσίας όπως αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

 

Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Αριθμός
ατόμων
ΔΕ Κλειτορίας ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας 1.Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/97) 1

 

Ακολουθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την πρόσληψη σε μορφή pdf: