Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Ιουλίου έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30, με φυσική παρουσία (διά ζώσης), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α’), και του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23.

1. Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 200.000,00 €, της πράξης «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Καλαβρύτων (αριθ. πρωτ. 3797/27-6-2024, Α.Δ.Α.: Ψ5ΠΒ46Ψ844-Γ9Ρ, Απόφαση Πράσινου Ταμείου) και τροποποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2024.

2. Περί αποδοχής της απόφαση ένταξης στο Πράσινο ταμείο του Υποέργου 1 Σύνταξη τεχνικής ΄Εκθεσης και του Υποέργου 2 Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Καλαβρύτων».

3. Περί αποδοχής της απόφασης ένταξης για την Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) των Δήμων Αιγιαλείας, Καλαβρύτων, Ερυμάνθου με τίτλο: «Ορεινή Ανθεκτικότητα» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΤΑ και το ΕΚΤ του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

4. Περί υποβολής αιτήματος του Δήμου Καλαβρύτων προς το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), για το σχεδιασμό και κατασκευή μικρής εκκλησίας στον προαύλιο χώρο του υπό μελέτη έργου: «Ανακαίνιση της πρώην Μαθητικής Εστίας Καλαβρύτων (πρώην Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας -Ε.Ι.Ν.), αφιερωμένης στους Αγίους των Καλαβρύτων.

5. Περί έγκρισης 1ου και 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού της προμήθειας: “Προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για το προσωπικό του Δήμου Καλαβρύτων, ειδών συσσιτίου (ειδών αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής, κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου, οπωροπωλείου -μαναβικής, παντοπωλείου, τυροκομείου, κατεψυγμένων και γαλακτοκομικών προϊόντων) για την Μαθητική Εστία Κλειτορίας και αναψυκτικών, ζαχαρωδών – ειδών καφεκοπτείου, παγωτών για το τουριστικό περίπτερο του Σπηλαίου Λιμνών Καστριών”.

6. Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαβρύτων και του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη «Δ.Ε.Π.ΑΝ.» για το έργο με τίτλο: «Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Καλαβρύτων με σκοπό την ενίσχυση της Επιχειρησιακής Ικανότητας της Τεχνικής του Υπηρεσίας» σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της.

7. Περί εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια τριών (3) πορτρέτων προσωπογραφιών Καλαβρυτινών Οπλαρχηγών του 1821.

8. Περί εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών μιας χρήσης για το τουριστικό περίπτερο του υποκαταστήματος του Σπηλαίου Λιμνών Καστριών.

9. Περί έγκρισης και εξειδίκευσης πιστώσεων για: α) τοποθέτηση -4- στύλων και -4- φωτιστικών σωμάτων επέκτασης ηλεκτρικής ενέργειας, για την εξυπηρέτηση του φωτισμού οδών πλατειών στην Δημοτική Κοινότητα Δάφνης, προς κάτω πλατεία και β) μετατόπιση δικτύου στην ΔημοτικήΚοινότητα Αροανίας, επέκταση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ δημοτικού φωτισμού, Κοινοτήτων του Δήμου Καλαβρύτων.

10. Περί απόδοσης λογαριασμών παγίας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Καλαβρύτων.

11. Περί σύστασης παγίας προκαταβολής και ορισμό υπόλογου οικ. έτους 2024.

12. Περί απόδοσης λογαριασμών των δημοτικών υπαλλήλων Παρασκευά Σωτηρόπουλου και Βασιλείου Κοντού από εκδοθέντα Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής επ’ ονόματί τους.

13. Περί συζήτησης της από 20/6/2024 όχλησης της αναδόχου εταιρείας «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» και επικαιροποίησης της υπ’ αριθμ. 164/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου «Περί έγκρισης αναδρομικής εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής τιμών της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καλαβρύτων», ποσού πρόσθετης δαπάνης αναπροσαρμογής τιμής (χωρίς Φ.Π.Α.) 184.750,76 €.

14. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχιακές ανάγκες στο Σπήλαιο Λιμνών Καστριών του Δήμου Καλαβρύτων.

15. Περί καθορισμού του αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων σε θέσεις προσωπικού μερικής ή και πλήρους απασχόλησης για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων του Δήμου για το διδακτικό έτος 2024-2025.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Αθανάσιος Παπαδόπουλος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ