Σας προσκαλούμε σε (2η) ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (κατ’ άρθρο 159 παρ. 1 του ν. 3463/2006), στο Δημαρχείο Καλαβρύτων, την 2α του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, η οποία θα γίνει με φυσική παρουσία και δια τηλεδιάσκεψης (μικτή), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 και 4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87 7.6.2010, τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 5043/2023, την εγκύκλιο αριθμ. 488 του Υπουργείου Εσωτερικών με Α.Π.:35496/25-4-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) και τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Αρ. Φυλ. 163/τ.1ο/6.10.2023) με τo παρακάτω μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Περί ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαβρύτων οικονομικού έτους 2024 και της Στοχοθεσίας του Δήμου για το έτος 2024.

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λεωνίδας Βασιλόπουλος