Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος με απόφασή του στις 29 Νοεμβρίου ανακοινώνει τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού, που εξαιρούνται από την αυτοδίκαιη κατάργηση/λύση των άρθρων 27 και 29 του ν. 5056/2023 (Α’ 163).

Από τα 500 όλων των Δήμων Επικράτειας μόνο 15 Νομικά πρόσωπα εξαιρούνται και μέσα σε αυτά και το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

Το Υπουργείο έκανε δεκτή την υπ’ αρ. 207/10-11-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, για την εξαίρεση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ»,

Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την εφαρμογή του νόμου που προβλέπει την κατάργηση νοµικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθµού και τη µεταφορά οργανικών µονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήµους. Σύμφωνα με την εγκύκλιο στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων αυτών εµπίπτουν:

 • το µόνιµο προσωπικό,
 • το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
 • το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
 • οι νοµικοί σύµβουλοι και οι δικηγόροι µε σχέση έµµισθης εντολής, των νοµικών προσώπων που καταργούνται.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο το ανωτέρω προσωπικό καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του δήµου από 1-1-2024, παρέχοντας τις υπηρεσίες του µε την ίδια σχέση εργασίας ή έµµισθης εντολής. Από την ίδια ηµεροµηνία, οι συµβάσεις µίσθωσης έργου συνεχίζουν να υλοποιούνται από τον δήµο, µέχρι τη λήξη τους.

Το µόνιµο προσωπικό και το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις, µε αυτές που ήδη κατείχε στο καταργούµενο νοµικό πρόσωπο, ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, οι οποίες συστήνονται στον οικείο δήµο αυτοδικαίως, δηλαδή εκ του νόµου.

Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 168 ΚΚ∆ΚΥ, οργανικές θέσεις για το προσωπικό Ι∆ΑΧ προβλέπονται µόνο για το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό και τους µουσικούς. Εποµένως, δεν νοείται πρόβλεψη οργανικών θέσεων Ι∆ΑΧ για προσωπικό άλλων κλαδοειδικοτήτων.

Για την κατάταξη του προσωπικού στις θέσεις, εκδίδεται απόφαση του αρµοδίου προς διορισµό οργάνου του δήµου (δηλαδή του νέου ∆ηµάρχου), η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς την µέριµνα του Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, το αργότερο έως την 31η.1.2024 και ισχύει από την 1η.1.2024 για όλες τις έννοµες συνέπειες.

Επειδή για την έκδοση της πράξης κατάταξης θα πρέπει να έχει προηγηθεί η δηµοσίευση σε ΦΕΚ της πράξης διαπίστωσης της κατάργησης του νοµικού προσώπου, η δε προθεσµία για την έκδοση των ανωτέρω πράξεων είναι κοινή και λήγει 31-1-2024, παρακαλούνται οι εµπλεκόµενοι φορείς (Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και δήµοι) να προγραµµατίσουν εγκαίρως τις ενέργειές τους, προκειµένου να τηρηθεί η ως άνω προθεσµία.

Ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς, το µεταφερόµενο προσωπικό διέπεται, το µεν µόνιµο από τις διατάξεις του πρώτου µέρους, το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις διατάξεις του δευτέρου µέρους του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚ∆ΚΥ ν. 3584/2007, όπως ισχύει).

Η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών αναφέρει:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 52 του ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 163),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
γ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
δ) της υπό στοιχεία Υ11/7-7-2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4403).

 1. Την υπ’ αρ. 460/6-11-2023 απόφαση-αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, για την εξαίρεση της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας», από την αυτοδίκαιη λύση της.
 2. Την υπ’ αρ. 404/1-11-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, για την εξαίρεση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός Οργανισμός-Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας», από την αυτοδίκαια κατάργησή του.
 3. Την υπ’ αρ. 207/10-11-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, για την εξαίρεση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ», από την αυτοδίκαιη κατάργησή του.
  5. Την υπ’ αρ. 368/30-10-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, για την εξαίρεση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μουσείο Φωτογραφίας Καλαμαριάς-Χρήστος Καλεμκερής», από την αυτοδίκαιη κατάργησή του.
  6. Την υπ’ αρ. 174/31-10-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κασσάνδρας, για την εξαίρεση της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» με διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.ΔΗ.Κ.», από την αυτοδίκαιη λύση της.7. Την υπ’ αρ. 297/13-11-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, για την εξαίρεση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Δημήτριος και Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη», από την αυτοδίκαιη κατάργησή του.8. Την υπ’ αρ. 237/9-11-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κύμης-Αλιβερίου, για την εξαίρεση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ίδρυμα Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Έρευνας του καρκίνου ” ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”», από την αυτοδίκαιη κατάργησή του.9. Τις υπ’ αρ. 509/9-11-2023 και 511/9-11-2023 αποφάσεις – αιτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων, για την εξαίρεση των Ν.Π.Δ.Δ. με τις επωνυμίες «Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα» και «Λαο-γραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας Γιώργος και Λένα Γουργιώτη», από την αυτοδίκαιη κατάργησή τους.10. Την υπ’ αρ. 259/8-11-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεάπολης-Συκεών, για την εξαίρεση της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών» με διακριτικό τίτλο ΚΕΥΝΣ, από την αυτοδίκαιη λύση της.11. Την υπ’ αρ. 157/23-10-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νισύρου, για την εξαίρεση της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΣΥΡΟΥ» με διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Ν.», από την αυτοδίκαιη λύση της.12. Την υπ’ αρ. 794/8-11-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, για την εξαίρεση της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ-ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ», από την αυτοδίκαιη λύση της.13. Την υπ’ αρ. 554/25-10-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, για την εξαίρεση της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά» με διακριτικό τίτλο ΚΟ.Δ.Ε.Π., από την αυτοδίκαιη λύση της.14. Την υπ’ αρ. 297/26-10-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου, για την εξαίρεση της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου» με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.», από την αυτοδίκαιη λύση της.

  15. Την υπ’ αρ. 240/20-10-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά, για την εξαίρεση της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πλατανιά» με το διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.ΔΗ.Π.», από την αυτοδίκαιη λύση της.

  16. Την υπ’ αρ. 490/3-11-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, για την εξαίρεση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου» από την αυτοδίκαιη κατάργησή του.

  17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

  Α. Εξαιρούμε από την κατάργηση του άρθρου 27 του ν. 5056/2023 (Α’ 163), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, με τις κάτωθι επωνυμίες, των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς εξειδικευμένου αντικειμένου, απόδοσης έργου και ευρύτερης αναγνώρισης, τεκμηριώνεται πλήρως και δικαιολογεί την συνέχιση της λειτουργίας τους:

  1. «Πολιτιστικός Οργανισμός-Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας» του Δήμου Δράμας Π.Ε. Δράμας (Β’ 2705/2011, όπως ισχύει).

  2. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ» του Δήμου Καλαβρύτων Π.Ε. Αχαΐας (Β’ 556/1994, όπως ισχύει).

  3. «Μουσείο Φωτογραφίας Καλαμαριάς-Χρήστος Κα-λεμκερής» του Δήμου Καλαμαριάς Π.Ε. Θεσσαλονίκης (Β’ 391/2001, όπως ισχύει).

  4. «Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς Δημήτριος και Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη» του Δήμου Καστοριάς Π.Ε. Καστοριάς (Β’ 195/2010, όπως ισχύει).

  5. «Ίδρυμα Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης και Έρευνας του καρκίνου ”ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”» του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Π.Ε. Εύβοιας (Β’403/2005, όπως ισχύει).

  6. «Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα» του Δήμου Λαρισαίων Π.Ε. Λάρισας (Β’ 724/1983, όπως ισχύει).

  7. «Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας Γιώργος και Λένα Γουργιώτη» του Δήμου Λαρισαίων Π.Ε. Λάρισας (Β’ 3139/2022, όπως ισχύει).

  8. «Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου» του Δήμου Ρόδου Π.Ε. Ρόδου (Β’ 2245/2012, όπως ισχύει).

  Β. Εξαιρούμε από την αυτοδίκαιη λύση του άρθρου 29 του ν. 5056/2023, τις κοινωφελείς επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, με τις κάτωθι επωνυμίες, των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς εξειδικευμένου αντικειμένου, απόδοσης έργου και ευρύτερης αναγνώρισης, τεκμηριώνεται πλήρως και δικαιολογεί την συνέχιση της λειτουργίας τους:

  1. «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας» του Δήμου Βέροιας Π.Ε. Ημαθίας (Β’ 1574/ 2011, όπως ισχύει).

  2. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» με διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.ΔΗ.Κ.» του Δήμου Κασσάνδρας Π.Ε. Χαλκιδικής (Β’ 766/2011, όπως ισχύει).

  3. «Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συ-κεών» με διακριτικό τίτλο ΚΕΥΝΣ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών Π.Ε. Θεσσαλονίκης (Β’ 851/2021, όπως ισχύει).

  4. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ-ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ» του Δήμου Πατρέων Π.Ε. Αχαΐας (Β’ 1117/2011, όπως ισχύει)

  5. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΣΥΡΟΥ» με διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Ν.» του Δήμου Νισύρου Π.Ε. Κω (Β’ 1669/2009, όπως ισχύει).

  6. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά» με διακριτικό τίτλο ΚΟ.Δ.Ε.Π. του Δήμου Πειραιώς Π.Ε. Πειραιώς (Β’ 1244/2011, όπως ισχύει).

  7. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου» με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Π.Α.Δ.Π.» του Δήμου Περιστερίου Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών (Β’ 626/2011, όπως ισχύει).

  8. «Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πλατανιά» με το διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.ΔΗ.Π.» του Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων (Β’ 992/2011, όπως ισχύει).

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Αναπληρωτής Υπουργός

  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Δείτε την απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Απόφαση-ΥΠ.ΕΣ.-103036-29.11.2023-ΦΕΚ-6719-30.11.2023-τεύχος-Β