Οργάνωση και λειτουργία του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαβρύτων μέχρι την ενσωμάτωση αυτών στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 07/2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τη συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», (ΦΕΚ 1133/ τ.Β’/03-06-2011).

4. Τη συστατική πράξη της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ” με δ.τ. “ΔΗ.ΚΕ.Κ.-ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ” (ΦΕΚ 1664/τ.Β’/27-07-2011).

5. Την αριθμ. 1317/οικ.109105/19-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΓΧ46ΜΤΛ6-4Μ1) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ μετά την κατάργηση των ν.π.δ.δ. και των κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων (ν. 5056/2023)».

6. Την αριθμ.1271/οικ.102775/28-11-2023 (ΑΔΑ: 60ΗΩ46ΜΤΛ6-ΩΘΤ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Κατάργηση νομικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθμού και μεταφορά οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήμους».

7. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαβρύτων (ΦΕΚ 4255/τ.Β΄/30-06-2023’) και τις υφιστάμενες οργανικές μονάδες του Δήμου όπως περιγράφονται σε αυτόν.

8. Τις διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ” με δ.τ. “ΔΗ.ΚΕ.Κ.-ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ”, που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 15/22-12-2011 απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης (ΑΔΑ:B4ΛΧΟΚ0Ν-ΗΚΕ) που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 14/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων.

9. Τις ασκούμενες δραστηριότητες και τη στελέχωση του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.

10. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας από 01-01-2024 εκπληρώνει τους σκοπούς του καταργούμενου νομικού προσώπου και της λυθείσας επιχείρησης και εξυπηρετεί τις δραστηριότητες που αυτά ασκούσαν.

11. Την ανάγκη απρόσκοπτης άσκησης των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων νομικών προσώπων και τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου στο νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί από 01-01-2024.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Για το καταργηθέν ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» Οι αρμοδιότητες του ανωτέρω καταργούμενου Νομικού Προσώπου, όπως αναφέρονται στην συστατική του πράξη (ΦΕΚ 1133/τ.Β΄/03-06- 2011) και μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας, θα ασκούνται ως εξής:

Ι)H άσκηση αρμοδιοτήτων στον τομέα Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Δήμου Καλαβρύτων που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1.,2.2.,2.3. της συστατικής του πράξης, που ασκούνταν από το καταργούμενο Νομικό Πρόσωπο, θα συνεχίσουν να ασκούνται ως Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καλαβρύτων. Η εν λόγω οργανική μονάδα θα υπαχθεί απευθείας στο Δήμαρχο.

ΙΙ) Άσκηση αρμοδιοτήτων από τις οργανικές μονάδες του Δήμου:
α)Οι αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού και η άσκηση των σχετικών σκοπών και δράσεων του καταργούμενου Νομικού Προσώπου του Δήμου, που αναφέρονται στις παραγράφους 2.8.,2.9.,2.10. της συστατικής του πράξης θα ασκούνται από την οργανική μονάδα του Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης, Πολιτιστικής, Αθλητικής και Τουριστικής προβολής του Δήμου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Καλαβρύτων.
β) Οι αρμοδιότητες σε θέματα Νεολαίας και η άσκηση των σχετικών σκοπών και δράσεων του καταργούμενου Νομικού Προσώπου του Δήμου, που αναφέρονται στις παραγράφους 2.4.,2.5.,2.6.,2.7. της συστατικής του πράξης θα ασκούνται από την οργανική μονάδα του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια βίου Μάθησης του Δήμου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Καλαβρύτων.
Β. Για τη λυθείσα Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ” με δ.τ. “ΔΗ.ΚΕ.Κ.-ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ”.

Οι αρμοδιότητες και η άσκηση των σκοπών και δράσεων της λυθείσας επιχείρησης του Δήμου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ”, όπως αναφέρονται στη συστατική της πράξη (ΦΕΚ 1664/τ.Β’/27-07-2011) και μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας, θα ασκούνται ως εξής:
Ι)Οι αρμοδιότητες και η άσκηση των σκοπών και δράσεων της λυθείσας επιχείρησης του Δήμου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ” που αναφέρονται στην παράγραφο Δ.1 της συστατικής της πράξης Αξιοποίηση και Λειτουργία του Σπηλαίου Λιμνών Καστριών Αχαΐας και Δημιουργία και Λειτουργία Βιοσπηλαιολογικού Εργαστηρίου και ασκούνταν από τις υφιστάμενες οργανικές μονάδες Τμήματος Σπηλαίου και Τμήματος Τουριστικού Περιπτέρου της Διεύθυνσης της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης, θα συνεχίσουν να ασκούνται από την ίδια οργανική μονάδα της επιχείρησης, ως Αυτοτελής Διεύθυνση Σπηλαίου Λιμνών Καστριών με υποκείμενα σε αυτήν Τμήματα: α)Τμήμα Σπηλαίου και β)Τμήμα Τουριστικού Περιπτέρου. Η εν λόγω οργανική μονάδα θα υπαχθεί απευθείας στο Δήμαρχο.
ΙΙ) Άσκηση αρμοδιοτήτων από τις οργανικές μονάδες του Δήμου:

α) Οι αρμοδιότητες σε θέματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών που, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της επιχείρησης, ασκούνταν από το Διοικητικό και Οικονομικό Τμήμα, θα ασκούνται από τις αντίστοιχες οργανικές μονάδες των Διευθύνσεων: 1) Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνου Δυναμικού και 2)Οικονομικών Υπηρεσιών, του Δήμου Καλαβρύτων .

β) Οι αρμοδιότητες σε θέματα Μελετών και Κατασκευών που, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της επιχείρησης, ασκούνταν από το Τμήμα Μελετών – Κατασκευών, θα ασκούνται από την οργανική μονάδα του Τμήματος Μελετών και Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαβρύτων.

γ) Οι αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού που αναφέρονται στην παράγραφο Δ.2 της συστατικής πράξης της επιχείρησης και σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της, ασκούνταν από το Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα ασκούνται από την οργανική μονάδα του Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης, Πολιτιστικής, Αθλητικής και Τουριστικής προβολής του Δήμου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Καλαβρύτων.

δ) Οι αρμοδιότητες σε θέματα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στην παράγραφο Δ.3 της συστατικής πράξης της επιχείρησης και σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της, ασκούνταν από το Τμήμα Περιβάλλοντος, θα ασκούνται από την οργανική μονάδα του Τμήματος Αποκομιδής, Περιβάλλοντος και Πρασίνου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαβρύτων.

ε) Οι αρμοδιότητες σε θέματα Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης και Απασχόλησης που αναφέρονται στην παράγραφο Δ.4 της συστατικής της πράξης της επιχείρησης και σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της ασκούνταν από το Τμήμα Κοινωνικού Σχεδιασμού, θα ασκούνται από την οργανική μονάδα του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια βίου Μάθησης του Δήμου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Καλαβρύτων.

στ) Οι αρμοδιότητες σε θέματα Ανάπτυξης και Προγραμμάτων, Εκπόνησης και Εφαρμογής Προγραμμάτων Έρευνας και Τεχνολογίας και Δημοτικής Συγκοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο Δ.5 και Δ.6 της συστατικής πράξης της επιχείρησης και σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της ασκούνταν από τα Τμήματα 1)Ανάπτυξης και Προγραμμάτων, 2)Εκπόνησης και Εφαρμογής Προγραμμάτων Έρευνας και Τεχνολογίας και 3) Δημοτικής Συγκοινωνίας θα ασκούνται από την οργανική μονάδα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και ΤΠΕ του Δήμου Καλαβρύτων.

Η κάθε μία οργανική μονάδα του Δήμου επεμβαίνει κατά τεκμήριο δικής της αρμοδιότητας, σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου, στον κύκλο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, σκοπών και δράσεων του καταργηθέντος νομικού προσώπου και της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης, όπως περιγράφονται αναλυτικά στα καταστατικά τους και στον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών.

Με νεότερη απόφασή μας θα τοποθετηθεί το σύνολο του προσωπικού των καταργούμενων νομικών προσώπων σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου και να τοιχοκολληθεί στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος.

Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Παπαδόπουλος