Ορκίζεται η νέα Δημοτική Αρχή το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρύτων στις 12:00 μμ

Την Ορκωμοσία θα τελέσει ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων & Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμος.

Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών με την οποία δίνει τις απαραίτητες διευκρινίσεις αναφορικά με την ορκωμοσία των νέων δημοτικών αρχών. Επίσης, επισημαίνονται θέματα που αφορούν στην πιθανή αποποίηση εκλογής εκ μέρους εκλεγμένων αιρετών, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την πιθανή αντικατάσταση και αναπλήρωση μελών των δημοτικών συμβουλίων, των συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων και των προέδρων δημοτικών κοινοτήτων.

Μάλιστα όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο τα ανωτέρω θέματα αποτελούν την αναγκαία προϋπόθεση για τη νόμιμη εγκατάσταση των αιρετών οργάνων διοίκησης των δήμων.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι ο νομοθέτης επιβάλλει στα πρόσωπα που αναδείχθηκαν από τις εκλογές στα αιρετά αξιώματα του οικείου δήμου και δεν αποποιούνται την εκλογή τους, να εγκαθίστανται και να αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους, ευθύς, με την έναρξη της θητείας τους, δηλαδή την 1η

Ιανουαρίου 2024.

Η θητεία των δημοτικών αρχών είναι πενταετής. Για την επικείμενη δημοτική περίοδο, η εγκατάσταση των νέων αρχών θα γίνει την 1η Ιανουαρίου 2024 και η θητεία τους θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2028.

Οι υπόχρεοι σε ορκωμοσία, προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα, είναι:

•ο Δήμαρχος,

•οι τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι,

•οι τακτικοί Σύμβουλοι των δημοτικών κοινοτήτων,

•οι Πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων,

όπως αυτοί αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Αξίζει να επισημανθεί ότι δεν καλείται για ορκωμοσία όποιος εξελέγη σε αιρετό αξίωμα του οικείου δήμου και εξέπεσε αυτού, λόγω οφειλής του προς τον δήμο,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4804/2021.