ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων, στην 14η Τακτική Συνεδρίασή του, στις 15 Δεκεμβρίου 2023

αποφάσισε ομόφωνα:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων εκφράζει την έντονη και κατηγορηματική αντίθεσή του στις σχεδιαζόμενες αλλαγές του δικαστικού χάρτη της χώρας και σε κάθε σκέψη κατάργησης του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων και τη συγχώνευση των Ειρηνοδικείων της περιφερείας του με άλλα Ειρηνοδικεία του νομού.
Στα πλαίσια αυτά καταδικάζει απερίφραστα το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως και το πόρισμα της Παγκόσμια Τράπεζας, που με τις προτάσεις τους φωτογραφίζουν και το Πρωτοδικείο μας, το οποίο σε δύο (2) μόλις χρόνια συμπληρώνει εκατό (100) χρόνια από την ίδρυσή του.
Οι παραπάνω προτάσεις είναι απαράδεκτες και αγνοούν πλήρως τις ιδιαιτερότητες και την μεγάλη εδαφική περιφέρεια που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, την ορεινότητα, δεδομένου ότι ο Δήμος Καλαβρύτων έχει χαρακτηριστεί ορεινός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3852/2010 «Ορεινοί Δήμοι…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ 230/Τ. 19/14.12.2022), τις μεγάλες αποστάσεις και το προβληματικό οδικό δίκτυο, που δεν εξυπηρετείται από δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς και αδιαφορούν για τις δυσμενείς επιπτώσεις που η τυχόν εφαρμογή τους θα έχει στην περιοχή και τους πολίτες της.
Καλούμε τον κύριο Υπουργό της Δικαιοσύνης και κάθε άλλο αρμόδιο κατά νόμο Φορέα να σεβαστούν την ιστορία και την αναγκαιότητα της ύπαρξης του Πρωτοδικείου μας, αλλά και την ιστορία της μαρτυρικής πόλης μας και της περιοχής της, που μόλις τίμησε την επέτειο των 80 χρόνων από το Ολοκαύτωμα της 13ης Δεκεμβρίου 1943 και να μην συνηγορήσουν σε οποιαδήποτε αλλαγή που θα έχει σαν συνέπεια την κατάργησή του ή την συγχώνευσή του με άλλο δικαστήριο.
Η διατήρηση του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων είναι ζωτικής σημασίας για τον Δήμο μας και την ευρύτερη περιοχή και η τυχόν κατάργηση η υποβάθμισή του, που θα της στερήσει τη βασικότερη από τις υποδομές της, θα μας βρει δυναμικά αντίθετους.
Η απόφαση (Ψήφισμα) αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 247/2023 και να υποβληθεί προς: τον κ. Πρωθυπουργό, τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τους κ.κ. Βουλευτές Αχαΐας, για τις περεταίρω ενέργειές τους και να κοινοποιηθεί προς τον προϊστάμενο Πρωτοδικείου των υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου των Καλαβρύτων, τον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαβρύτων και τα τοπικά και περιφερειακά ηλεκτρονικά μέσα ειδησεογραφίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 19
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 1459 τακτικής συνεδρίασής του Δημοτικού Συμβουλίου.

Από τα πρακτικά της με αριθμό 14/2023 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της δεκάτης πέμπτης (15ης) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (2023).
Αριθμ. Απόφασης 247/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Περί έκδοσης ψηφίσματος διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, για την προτεινόμενη στο Νέο Δικαστικό Χάρτη (Συγχωνεύσεις-Καταργήσεις Δικαστηρίων) κατάργηση του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων».
Στα Καλάβρυτα σήμερα στις 15 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17.00, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13812/11-12-2023 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και γνωστοποιήθηκε σ’ όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 και 4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87 7.6.2010), πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο των Καλαβρύτων, η 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με φυσική παρουσία και με τηλεδιάσκεψη (μικτή), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 5043/2023, την αριθμ. Εγκύκλιο 488 του Υπουργείου Εσωτερικών Α.Π.:35496/25-4-2023 (ΑΔΑ: 62ΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) και τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Αρ. Φυλ.163/τ./19/6.10.2023), για την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά [27] μελών, παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα δέκα τέσσερα [14] μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.
Νασιώτης Θεόδωρος
Πρόεδρος
1.
Τζόβολος Ευθύμιος
Αντιπρόεδρος
4.
2. Ζησιμόπουλος Ζήσιμος
3. Βασιλόπουλος Λεωνίδας Αντιδήμαρχος 3.
Σαμαρτζόπουλος Ιωάννης Αντιδήμαρχος 4.
Αντιδήμαρχος 2.
Παπασπυρόπουλος
Γραμματέας
Κωνσταντίνος
Κούκιος Κωνσταντίνος

Μέλος
Λιακόπουλος Παναγιώτης Μέλος
5. Φλογεράς Ευθύμιος
Αντιδήμαρχος

5.Λαζουράς Γεώργιος
Μέλος
6.Δουκλιάς Σωτήριος
Αντιδήμαρχος

6.Καρράς Βασίλειος
Μέλος
7. Ροδόπουλος Γεώργιος
Αντιδήμαρχος

7.Χουλιάρας Δημήτριος
Μέλος
8. Σφαραγκούλιας Νικόλαος
9. Κουτρουλάκης Βασίλειος Μέλος
Μέλος
10.Κοντογιάννης Δημήτριος
Μέλος

11.Μαγκαφάς Νικόλαος
Μέλος
12. Μιχαλόπουλος Ασημάκης Μέλος

13.Καυγάς Παναγιώτης
Μέλος

Καλάβρυτα, 9 Ιανουαρίου 2024
Αριθ. Πρωτ: 149
Προς :
Πίνακας Αποδεκτών
ΘΕΜΑ : Διαβίβαση της με αριθμό 247/2023 απόφασης και του ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων
Σας διαβιβάζουμε την με αριθμό 247/2023 απόφαση και του ψηφίσματος του
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με τιμή
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Αθανάσιος Παπαδόπουλος