Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Καλαβρύτων, πλατεία Πετμεζαίων, την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:00, σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 8 του ν. 5056/23 αντίστοιχα, και τις υπ’ αριθμ. 1327/Α.Π.: 110556/23-12-2023 (ΑΔΑ: 9ΒΟΥ46ΜΤΛ6-6ΕΟ) και 1328/Α.Π.: 110575/23-12-2023 (ΑΔΑ:9ΖΕΓ46ΜΤΛ6-ΙΜ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Γεώργιος Ροδόπουλος