Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μηνός Μαρτίου έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30, με φυσική παρουσία, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α’), και του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23.

1. Περί έγκρισης αναγκαιότητας μίσθωσης ιδιωτικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης, στα πλαίσια των Εορτών Εξόδου, εορτών μνήμης και τιμής για την επέτειο της Εξόδου της Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων στις 27-4-2024 στο Μεσολόγγι.
2. Περί υποβολής σχεδίου πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης ετών 2025-2028.
3. Περί επικαιροποίησης της υπ’ αριθμ. 164/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου «Περί έγκρισης αναδρομικής εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής τιμών της σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» ποσού πρόσθετης δαπάνης αναπροσαρμογής τιμής (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 184.750,76 Ευρώ», λόγω αλλαγής έτους.
4. Περί ψήφισης και εξειδίκευσης πιστώσεων, στα πλαίσια του 46ου Ποδηλατικού γύρου θυσίας στις 24 Μαρτίου 2024 στην Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας.
5. Περί ψήφισης και εξειδίκευσης πιστώσεων, στα πλαίσια της φιλοξενίας παιδιών και συνοδών από το Χαμόγελο του Παιδιού.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Αθανάσιος Παπαδόπουλος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ