Σας προσκαλούμε σε 1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 22α του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, που θα γίνει στο Δημαρχείο Καλαβρύτων, με φυσική παρουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 και 4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87 7.6.2010, τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 5043/2023, την εγκύκλιο αριθμ. 488 του Υπουργείου Εσωτερικών με Α.Π.:35496/25-4-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) και τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Αρ. Φυλ. 163/τ.1ο/6.10.2023) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί εκλογής εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής ΄Ενωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε.Δ. Δ.Ε.).

2. Περί εκλογής ενός (1) αντιπροσώπου του Δήμου Καλαβρύτων, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Αχαΐας.

3. Περί ορισμού του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (άρθρο 50 ν.1566/1985) και εκπροσώπου παραγωγικών τάξεων του Δήμου, για τη συγκρότησή της από τον κ. Δήμαρχο.

4. Περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ”.

5. Περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ”.

6. Περί ορισμού δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου, για τη σύσταση και λειτουργία των Σχολικών Συμβουλίων σε κάθε Σχολική Μονάδα του Δήμου.

7. Περί καθορισμού του τρόπου επιλογής των μελών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

8. Περί σύστασης επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2024 του Δήμου Καλαβρύτων.

9. Περί ορισμού μελών για τη σύσταση επιτροπής ελέγχου στοιχείων που αφορούν τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 0,5%, και τέλος 0,5% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων.

10. Περί ορισμού υπευθύνου του Δήμου Καλαβρύτων για την συγκρότηση της Επιτροπής για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων.

11. Περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Καλαβρύτων για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου Σταβλισμού Ζώων και Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Ζωικών Προϊόντων. της Π.Ε. Αχαΐας για το έτος 2024.

12. Περί συγκρότησης επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου Καλαβρύτων.

13. Περί σύστασης επιτροπής ελέγχου κοινοχρήστων χώρων.

14. Περί ορισμού ενός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Αστικής Εταιρείας μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας {Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας}.

15. Περί ορισμού Εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του Δήμου Καλαβρύτων στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες.

16. Περί καθορισμού του ύψους της μηνιαίας αποζημίωσης των δημοτικών συμβούλων του Δήμου Καλαβρύτων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμού των δικαιούχων Δημοτικών Συμβούλων.

17. Περί εξουσιοδοτήσεως του κ. Δημάρχου για τον ορισμό υπευθύνου (δημοτικού υπαλλήλου) διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Καλαβρύτων στην Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.).

18. Περί εξουσιοδοτήσεως του κ. Δημάρχου για τον ορισμό υπευθύνου (δημοτικού υπαλλήλου) διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Καλαβρύτων στην Τράπεζα Πειραιώς.

19. Περί εξουσιοδοτήσεως του κ. Δημάρχου για τον ορισμό υπευθύνου (δημοτικού υπαλλήλου) διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Καλαβρύτων στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (Ε.Τ.Ε.).

20. Περί ανοίγματος νέων τραπεζικών λογαριασμών στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για τη διακριτή παρακολούθηση της δραστηριότητας της λυθείσας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΚΕΚ –ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ.

21. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 36/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος (Δ.Μ.Κ.Ο.) ψήφισης του προϋπολογισμού του ΔΜΚΟ, οικονομικού έτους 2024.

22. Περί ορισμού επιτροπών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8- 8-2016).

23. Περί καθιέρωσης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών: α) Αυτοτελούς Διεύθυνσης Σπηλαίου Λιμνών Καστριών, β) Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και γ) Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης, Πολιτιστικής, Αθλητικής και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Καλαβρύτων, Κυριακές και αργίες – εξαιρέσιμες ημέρες (Άρθρο 36 παρ.3 του Ν.3584/2007).

24. Περί μίσθωσης ακινήτου στη Δ.Ε. Καλαβρύτων, για την στέγαση του εργοταξίου του Δήμου.

25. Περί μίσθωσης ακινήτου στην Κοινότητα Κλειτορίας της Δ.Ε. Κλειτορίας για τη χρήση του ως χώρο πολλαπλών χρήσεων (στάθμευσης αυτοκινήτων, διεξαγωγή της Κυριακάτικης Λαϊκής Αγοράς, της ετήσιας εμποροπανήγυρης κ.λ.π.).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λεωνίδας Βασιλόπουλος