Με νέα Εγκύκλιοτο υπουργείο Εσωτερικών παρουσιάζει τις  βασικές ρυθµίσεις βάσει του νόμου ν. 5056/2023, καθώς και τα βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν από τους δήμους για την κατάργηση νοµικών προσώπων τους, τη µεταφορά οργανικών µονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήµους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο «με τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις, επιλύονται ζητήµατα δυσλειτουργιών που παρουσιάζουν τα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα, µεταξύ άλλων και λόγω υποστελέχωσης, συγκεντρώνοντας το ανθρώπινο δυναµικό στον οικείο δήµο.

Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα στη δηµοτική αρχή, της βέλτιστης κατανοµής του µεταφερόµενου προσωπικού στις υπηρεσίες του δήµου, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για ορθολογική διαχείριση του προσωπικού, µέσω ενιαίου πλέον προγραµµατισµού προσλήψεων και ενιαίας κάλυψης θέσεων µε το σύστηµα κινητικότητας των υπαλλήλων, καθώς και µε την αξιοποίηση ενιαίας διαδικασίας επιλογής προϊσταµένων των οργανικών µονάδων.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η µεταφορά οργανικών µονάδων και προσωπικού στον οικείο δήµο, διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη άσκηση των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων κατά το µεταβατικό στάδιο, που θα διανυθεί, µέχρι την τροποποίηση του ΟΕΥ του δήµου.

Ειδικότερα, µε τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 29 του ν. 5056/2023 (Α΄163), προβλέπεται ότι το σύνολο του υφιστάµενου προσωπικού των καταργούµενων νοµικών προσώπων µεταφέρεται στον «µητρικό» δήµο, διατηρώντας την ίδια εργασιακή σχέση και µάλιστα λαµβάνεται µέριµνα και για την ολοκλήρωση των εκκρεµών διαδικασιών προσλήψεων και µετατάξεων, προς ενίσχυση των υπηρεσιών του δήµου».

Αναλυτικά η Εγκύκλιος