Οἱ Ἕλληνες Ἥρωες ἐχάραξαν ἀναλλοίωτη ἱστορία ἀνὰ τοὺς αἰῶνες καὶ μᾶς κάνουν ὑπερήφανους.
Κανένας ἥρωας τοῦ 1821 δὲν περισσεύει. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ μακάριοι Ἥρωες Ἀγωνιστὲς ἀμίλλοντο μὲ τὴν ἡρωική των ἀνεκτίμητη προσφορὰ ὅτι ἀγωνίσθησαν γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστιν τὴν Ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία.

Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὁ ἕτερος ἅγιος τῆς Πολιτικῆς μακαριστὸς Μακρυγιάννης διὰ τὸν ὁποῖον ἔχομε ἀναφερθῆ παραδείγματος χάριν εἰς τὰ τεύχη τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς (συνημμένως) :
Α)Τεῦχος 36 – ἐξώφυλλον καὶ σελ. 44-52 «Προβληματισμὸς πῶς τὸν ἐβίωσε καὶ τὸν ἔλυσε ὁ ἁγνὸς καὶ ἀνιδιοτελὴς ἥρωας Ἰωάννης Μακρυγιάννης» μὲ τὴν ὑψηλῶν νοημάτων ἐπιστολή του πρὸς τὸν Βασιλέα Ὄθωνα καὶ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ Ἀπομνημονεύματά του.

Β)Τεῦχος 70 ἐξώφυλλον.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ στέκονται οἱ ἀνάξιοι ἡγέτες τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, τῶν συνασπισμῶν καὶ κομμάτων ποὺ κυβέρνησαν καὶ κυβερνοῦν τὸν βαρύτατα φορολογούμενον πτωχὸν ἑλληνικὸν λαόν, τὸν ὁποῖον καταδυναστεύουν ἄνευ τῆς παραμικρᾶς αἰδοῦς, τύψεων καὶ σωφροσύνης.

Ἡ συνέντευξις τοῦ Νομπελίστα μας Ὀδυσσέα Ἐλύτη εὶς τὸν δημοσιογράφο Ρένο Ἀποστολίδη εἰς τὴν Ἐφημερίδα ,,Ἐλευθερία,, τῆς 15 Ἰουνίου τοῦ 1958 παραμένει πάντα ἐπίκαιρη καὶ ὑπερθεματίζουμε αὐτά ποὺ ἀναφέρονται ἐκεῖ.
Δὲν γνωρίζαμε ποτὲ τὴν ἔκφρασιν τοῦ νομπελίστα μας Ὀδυσσέα Ἐλύτη εἰς τὴν ἐν λόγῳ συνέντευξιν:
«Ὅσο, λοιπόν, καί ἄν εἶναι λυπηρό, πρέπει νὰ τὸ πῶ: ὁ Ἑλληνισμός, γιὰ τὴν ὥρα τουλάχιστον, ἐπέτυχε ὡς γένος, ἀλλ᾿ἀπέτυχε ὡς κράτος! Καὶ παρακαλῶ νύχτα μέρα τὸν Θεό, καὶ τὸ μέλλον, νὰ μὲ διαψεύσουν»,
ἀλλὰ ἐντελῶς αὐθόρμητα ἐδῶ καὶ μερικοὺς μῆνες διακηρύττουμε παρομοίως καὶ μάλιστα εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα μόνον διὰ τὸ Γένος ἡμῶν – ὄχι διὰ τὸ ἑλληνικὸ Ἔθνος καὶ κράτος, ὅσο καιρὸ τόσο τὸ κράτος ὅσο καὶ τὸ Ἔθνος εἶναι ὑποχείρια τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ἐνῷ τὸ Γένος μας εἶναι εὐλογημένον ἀπὸ τὸν Θεάνθρωπον Χριστόν μας καὶ τὴν Παναγία Μητέρα του Ὑπεραγίαν Ἀειπάρθενον Θεοτόκον Μαρίαν!!!!!!!!!!!

Τίποτα δὲν εἶναι τυχαῖο.
Ἡ διαχρονικὴ σκέψις τῶν Ἑλλήνων παραμένει σταθερή.
Ἂν ἀργότερα διαπιστώσωμε κάποια ἀλλαγή, εὐχαρίστως νὰ ἀναθεωρήσωμε τὶς ἀνωτέρω ἀπόψεις μας, διότι ἐμεῖς, περισσότερον ἴσως παντὸς ἄλλου, θλιβόμεθα διὰ τὸ σημερινὸ κατάντημα.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210 3254321

https://www.fotgrammi.gr/work/ο-ηρωικός-ελληνικός-λαός-και-οι-ανάξιο/