Απολογισμός της υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών με έμφαση στην εφοδιαστική αλυσίδα» που υλοποιεί ο «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών» με κωδικό MIS5035166.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών παρείχε υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης 1.045 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Η κατάρτιση αφορούσε τις ειδικότητες: 

  • Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
  • Οργανωσιακή Κουλτούρα και Διαχείριση Χρόνου
  • Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων
  • Στέλεχος τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Η κατάρτιση έχει φτάσει στο 90% της υλοποίησης και παρακάτω, ακολουθεί το πινακάκι με τα στατιστικά στοιχεία ανά περιφέρεια

 

Τύπος Περιφέρειας   Κατανομή ανά Περιφέρεια ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ σε τμήμα ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ που Έδωσαν πιστοποίηση Τμήματα στα οποία έχει τελειώσει η κατάρτιση
1 Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 630 500 24 422 24
2 Περιφέρειες Μετάβασης 186 185 9 134 8
3 Περιφέρεια Μετάβασης 2Σ – ΣΤΕΡΕΑ 41 41 2 35 2
4 Περισσότερο Ανεπτ. Περιφέρεια – ΑΤΤΙΚΗ 160 157 7 123 7
5 Περισσότερο Ανεπτ. Περιφέρεια 2Σ -ΝΗΣΟΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 28 28 2 19 2
1045 911 44 733  

 

Κατά την υλοποίηση της Πράξης, στα πλαίσια της Κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών με έμφαση στην εφοδιαστική αλυσίδα, πραγματοποιήθηκαν τρεις ενημερωτικές ημερίδες και ένα workshop, δημιουργήθηκε και διαμοιράστηκε ένα ενημερωτικό και ένα απολογιστικό έντυπο, πλήθος καταχωρήσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, δελτίων τύπου και αφισών για τη μεγαλύτερη δυνατή διάχυση πληροφοριών και ενημέρωση των πολιτών

Από τα παραπάνω διαφαίνεται η ομαλή πορεία υλοποίησης του έργου η οποία και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023 . 

Φορέας χρηματοδότησης της πράξης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑΕ1191 και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ11910011). 

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το pasevipe.secretary@gmail.com