Πράξη ΠΑΝΕΜΜΙ – Διαδικασία επιλογής ωφελούμενων για «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κλάδου Ιχθυοκαλλιεργητών σε ειδικότητες Αγροδιατροφής» με κωδικό ΟΠΣ 5035122

Την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2023 έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της τρίτης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης- πιστοποίησης γνώσεων στο πλαίσιο της Πράξης (ΟΠΣ 5035122).
Ακολουθεί η διαδικασία επιλογής ωφελούμενων.
Εφόσον ο ωφελούμενος έχει υποβάλει οριστικά και σύμφωνα με τις οδηγίες την αίτησή του, γίνεται έλεγχος της αίτησης αναφορικά με την πληρότητα και την ορθότητά της. Στη συνέχεια δημιουργείται το μητρώο ωφελούμενων στο οποίο εγγράφονται οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.
Τα βήματα της διαδικασίας ελέγχου και επιλογής είναι τα παρακάτω:
Βήμα 1: Συλλογή των Αιτήσεων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του έργου
Βήμα 2: Επεξεργασία – Έλεγχος – Ταξινόμηση Αιτήσεων
Κατά τα βήματα αυτά διενεργείται έλεγχος των Δικαιολογητικών έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ορθότητα των στοιχείων που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι και συγκροτείται Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων κατά φθίνουσα σειρά με τη Συνολική Βαθμολογία που προκύπτει για τον κάθε υποψήφιο ανά ομάδα Περιφερειών
Βήμα 3: Ανάρτηση προσωρινών Αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα https://110.panemmi.gr/
Με την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με email στο https://110.panemmi.gr/ και εξετάζονται από την ορισμένη Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων και γνωμοδοτεί για την έκδοση απόφασης, την οποία κοινοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του έργου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενστάσεων. Σε περίπτωση μη απάντησης, τεκμαίρεται σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων.
Βήμα 4: Ανάρτηση οριστικών Αποτελεσμάτων
Μετά την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων των τυχόν ενστάσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα https://110.panemmi.gr/ τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης (οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων). Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της ΕΚ. Οι όροι της πρόσκλησης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. Όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Πράξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες:

Καλώς ήρθατε


Και
https://110.panemmi.gr/
Χρηματοδότηση της Πράξης
Φορέας χρηματοδότησης της Πράξης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑΕ 1191. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόσους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2019ΣΕ11910008.