Σύμφωνα με τη σύμβαση της κατάρτισης και Πιστοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κλάδου Ιχθυοκαλλιεργητών σε ειδικότητες Αγροδιατροφής» (MIS 5035122), οι ωφελούμενοι, με την ένταξή τους, παρακολουθούν το αντίστοιχο πρόγραμμα κατάρτισης που έχουν επιλέξει και μετέπειτα συμμετέχουν στις εξετάσεις, λαμβάνοντας αντίστοιχα είτε την πιστοποίησή είτε την βεβαίωση παρακολούθησης.
Η πιστοποίηση των ωφελούμενων πραγματοποιείται από τον Όμιλο Πιστοποίησης UCERT.
Ο φορέας πιστοποίησης είναι σε επικοινωνία με τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης που έχουν αναλάβει την κατάρτιση των ωφελούμενων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κατάρτισης, τα ΚΔΒΜ αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελούμενων στον φορέα πιστοποίησης. Ο φορέας πιστοποίησης με τη σειρά του, έρχεται σε επικοινωνία με τους ωφελούμενους και τους παρέχει τη δυνατότητα επιλογής μέρας και ώρας που θα ήθελαν να εξεταστούν, από την ασφάλεια του σπιτιού τους, ώστε να πιστοποιηθούν.
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης υπάρχει διαρκής επικοινωνία του ωφελούμενου με τον επιτηρητή και η κάμερα του ωφελούμενου είναι συνεχώς ενεργή έτσι ώστε να διαπιστώνεται ανά πάσα ώρα και στιγμή η αδιαβλητότητα των εξετάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Πράξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες:

Καλώς ήρθατε


Και
https://110.panemmi.gr/
Χρηματοδότηση της Πράξης
Φορέας χρηματοδότησης της Πράξης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑΕ 1191. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόσους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2019ΣΕ11910008.