Νέα Ἡμερομηνία 1η Ἰουνίου 2024

Ἑορτῆς Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου

εἰς Ἀροανία Καλαβρύτων

Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ – Ἡμερομηνία 1η Ἰουνίου 2024

Εὐλογημένον, χαρούμενον, εἰρηνικὸν καὶ εὐφρόσυνον Ἅγιον Πάσχα καὶ Καλὴν Ἀνάστασιν εἰς τὰς ψυχάς μας, τοὺς ἐχθρούς μας, τοὺς πλησίον μας, τὴν Ὀρθοδοξίαν μας καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα. Νὰ μᾶς λυτρώσουν ὁ Παντοδύναμος Θεάνθρωπος καὶ ἡ Παναγία Αὐτοῦ Μητέρα, Ἀειπάρθενος Θεοτόκος Μαρία ἀπὸ τὰ πυρηνικά!!!

 

Εὐχόμεθα νὰ εἶσθε καλά καὶ ὁ Θεὸς νὰ σᾶς τὰ φέρνῃ πάντοτε ὅλα κατ’ εὐχήν, προπαντὸς ὑγείαν.

Ὡς γνωστόν, τὸ Ἵδρυμά μας ἔχει ἀνεγείρει περικαλλῆ Ναὸν εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου εἰς τὴν γενέτειρα του, τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων, ὅπου κυριαρχοὺν Νεομάρτυρες ἀπὸ ὅλη τὴν ὑφήλιο.

Κατόπιν ἐπιθυμίας τοῦ Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἱερωνύμου διὰ νὰ ἔχῃ χρόνον νὰ παραμείνῃ εἰς ὅλη τὴν Ἱερὰ Πανήγυριν, γεγονὸς ποὺ οἱ ὑποχρεώσεις του δὲν τοῦ τὸ ἐπέτρεπαν τὴν προηγουμένην ἡμερομηνία (25.5.24), μετατίθεται ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου διὰ τὸ Σάββατον 1.6.2024.

Διὰ νὰ ὀργανώσωμε τὰ τῆς φιλοξενίας σας, παρακαλοῦμε τὴν ἄμεσον θετικὴν ἢ ἔστω ἀρνητικὴν ἀπάντησίν σας, τὴν ὁποίαν πρέπει νὰ γνωρίζωμε ἐγκαίρως, ἐν ἐσχάτῃ ἀνάγκῃ μέχρι 10 Μαΐου 2024. Αὐτὸ ἰσχύει κυρίως διὰ αὐτοὺς ποὺ θὰ προσέλθουν μὲ τὰ λεωφορεῖα ποὺ μισθώνομε.

Θὰ ἦτο μεγάλη τιμὴ δι΄ ἡμᾶς ἂν ἠμπορούσατε νὰ προσέλθετε, νὰ σᾶς φιλοξενήσωμε μετὰ τῶν οἰκείων, συνεργατῶν καὶ φίλων σας.

Μὲ τὸν Σεβασμιώτατον Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἱερώνυμον, ὁ ὁποῖος ἦτο συνεργάτης τοῦ ἁγίου, εὐλαβοῦς καὶ ταπεινοτάτου Πατριάρχου τότε τῆς τέως Γιουγκοσλαβίας καὶ μετέπειτα Βελιγραδίου κυροῦ Παύλου συνεργαζόμεθα εἰς τὶς ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες ποὺ ἀπέστελναν οἱ φορεῖς μας εἰς τὴν πρώην Γιουγκοσλαβία. Ὁ Σεβασμιώτατός μας κ.κ. Ἱερώνυμος μᾶς μετέφερε τὶς ἐπιθυμίες τοῦ κυροῦ Παύλου σύμφωνα μὲ τὶς ἀνάγκες τοῦ Σερβικοῦ Λαοῦ καὶ τοιουτοτρόπως ἀπεστέλναμε πολλὲς δεκάδες νταλίκες καθημερινῶς, εἰς τὰ πλαίσια τῶν ἄνω τῶν 100.000 τόνων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ποὺ ἔχουν ἀποστείλει οἱ φορεῖς μας ἀνὰ τὴν ὑφήλιον.

Ἐν ἀναμονῆ, σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμότατα ἐκ τῶν προτέρων.

Μετ’ἐξαιρέτου τιμῆς καὶ ἀγάπης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                  ΑΙΚ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ