Χορήγηση υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό Ετος 2023 – 2024

Το Δ.Σ. του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Σοφιανοπούλειο Κληροδότημα» θα χορηγήσει σύμφωνα με το από 16/11/2023 πρακτικό του και σύμφωνα με την παρούσα οικονομική του κατάσταση και τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013 και του άρθρου 2 του Οργανισμού του Κληροδοτήματος που εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 73 6/5/1957 και την υπ’ αριθμ. 1243/2014 απόφαση του Εφετείου Αθηνών για το Ακαδημαϊκό Ετος 2023 – 2024 πέντε (5) υποτροφίες για συνέχιση σπουδών (προπτυχιακών) σε Ελληνικά Πανεπιστήμια και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις :

1. Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια

2. Να είναι ικανοί και ηθικοί των οποίων ο ένας γονέας τουλάχιστον να είναι δημότης από τον Ενιαίο Καλλικρατικό Δήμο Καλαβρύτων και των τοπικών αυτού κοινοτήτων με προτεραιότητα στους νέους των οποίων ο ένας τουλάχιστον γονέας κατάγεται από την τοπική κοινότητα Αροανίας ή όμορων κοινοτήτων οι οποίοι θα προτιμώνται κάθε φορά που θα χορηγείται υποτροφία.

Το μηνιαίο ποσό της κάθε υποτροφίας ορίζεται στα διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Η καταβολή τους ξεκινάει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2023, είναι διάρκειας 10 μηνών (1/9/2023 εως 30/6/2024), θα είναι ετήσια και θα καταβάλλεται σε 2 δόσεις.

Υπάρχει δικαίωμα επαναχορήγησης υποτροφίας σε ίδια πρόσωπα, η δυνατότητα συναρτάται και συνεκτιμάται από την ομαλή πρόοδο των σπουδών τους και την καλή τους επίδοση σ αυτές και τούτο απαιτεί έκθεση των ιδίων, ήτοι εικόνα της πορείας των σπουδών τους

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους (με τα δικαιολογητικά) προς το Σοφιανοπούλειο Κληροδότημα έως και τις 19 Ιανουαρίου 2024, σε ηλεκτρονική μορφή :

info@sof-foundation.gr

και τον φάκελο υποψηφιότητας τους με την σχετική αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή στην διεύθυνση:

Σοφιανοπούλειο Κληροδότημα
Παναγή Μπενάκη 8 – 10
ΤΚ 114 71 Αθήνα

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά :

1. Αίτηση χορήγησης υποτροφίας

2. Πιστοποιητικό γεννήσεως από το οποίο θα προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια καθώς και ο τόπος καταγωγής του υποψηφίου και βεβαίωση καταγωγής των γονέων του ή τουλάχιστον ενός εκ των γονέων του

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

4. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι ο υποψήφιος έχει εγγραφεί και φοιτά σε τμήμα ανωτάτης πανεπιστημιακής σχολής της χώρας από τις ως άνω σχολές σύμφωνα με το καταστατικό του Ιδρύματος.

5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητας του από υποτροφία που είχε απονεμηθεί.

7. Απολυτήριο λυκείου και αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων του προηγούμενου έτους φοίτησης σε Ανωτάτη Σχολή (σε περίπτωση που δεν είναι πρωτοετής)

Για το Σοφιανοπούλειο Κληροδότημα
To Διοικητικό Συμβούλιο