Εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης, επισκευής, ενίσχυσης και συμπλήρωσης υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους της Αχαΐας ξεκινά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς σήμερα Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου.

Πρόκειται για ένα μεγάλου εύρους έργο ύψους 8,47 εκ. ευρώ για την αντιπλημμυρική προστασία, που προβλέπει σημαντικές παρεμβάσεις σε ποταμούς και χειμάρρους, όπως Ξηρόρεμα Αγ.Βασιλείου, Ξυλοκέρα, Σέλεμνου, Βολιναίου του Δήμου Πατρέων και Φούσια, Γομοστού και Μάννα στη Δυτική Αχαΐα και όπου αλλού χρειαστεί.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων θα εκτελεστούν εργασίες επισκευής, συντήρησης, αποκατάστασης ευστάθειας και συμπλήρωσης υφισταμένων αντιπλημμυρικών και τεχνικών έργων, αναβαθμών από οιοδήποτε υλικό, λεκανών ηρεμίας, συρματοκιβωτίων σε πρανή και πυθμένες. Θα γίνει ακόμη αποκατάσταση της κοίτης των χειμάρρων, απομάκρυνση φερτών υλικών, εμποδίων και κατεστραμένων σκυροδεμάτων, όπως επίσης κατασκευή, επισκευή, καθαίρεση γεφυρών και οχετών καθώς και άλλα έργα προστασίας θεμελιώσεων γεφυρών και άλλων σημαντικών τεχνικών έργων.
Όλες οι εργασίες έχουν στόχο την ελεύθερη και ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων σε ποταμούς και χειμάρρους για την αντιπλημμυρική προστασία παραποτάμιων περιοχών.