Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31η του μηνός Μαΐου έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, με φυσική παρουσία, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 102 του Ν. 4876/21 (ΦΕΚ 251/23.12.2021 τεύχος Α’), και του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23.

1. Περί τροποποίησης- αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικον. έτους 2024.

2. Περί καθορισμού όρων δημοπράτησης της προμήθειας γάλακτος εβαπορέ για το προσωπικό του Δήμου Καλαβρύτων, ειδών συσσιτίων (ειδών αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής, κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου,οπωροπωλείου – μαναβικής,παντοπωλείου,τυροκομείου, κατεψυγμένων και γαλακτοκομικών προϊόντων) για την Μαθητική Εστία Κλειτορίας και αναψυκτικών, ζαχαρωδών – ειδών καφεκοπτείου,παγωτών, για το τουριστικό περίπτερο του Σπηλαίου Λιμνών Καστριών.

3. Περί έγκρισης του 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού (Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνσιμός ανάδειξης αναδόχου εργολάβου) του έγρου: «Εργασίες Αποκατάστασης Δικαστικού Μεγάρου Καλαβρύτων».

4. Περί έγκρισης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρησης Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος περί 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του 1ου υποέργου της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ».

5. Περί έγκρισης πρόσληψης ενός (1) ατόμου, κλάδου ΔΕ προσωπικού εστίασης, ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ),στον Παιδικό Σταθμό στο πλαίσιο της δράσης: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Ν.4821/21).

6. Περί έγκρισης σύναψης συμφωνητικού συνεργασίας για τη διαχείρiση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Καλαβρύτων, μεταξύ του Δήμου Καλαβρύτων και της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «Βαγγέλης Αράπης και ΣΙΑ – Ομόρρυθμη Εταιρεία Εμπορίας και Ανακύκλωσης» με διακριτικό τίτλο «RECYCOM».

7. Περί παράτασης προθεσμίας απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής επ’ ονόματι του δημοτικού υπαλλήλου Παρασκευά Σωτηρόπουλου.

8. Περί παράτασης προθεσμίας απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής επ’ ονόματι του δημοτικού υπαλλήλου Βασιλείου Κοντού.

9. Περί της υπ’ αριθμ. 18/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαβρύτων.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Αθανάσιος Παπαδόπουλος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ