Αναζητούμε έμπειρο μηχανικό που να συνδράμει ως μέλος ομάδας τεχνικών στα πλαίσια της συνεχόμενης επέκτασης και εκσυγχρονίσου των μονάδων μας.
Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχιούχος Μηχανικός Πολυτεχνικής σχολής (Α.Ε.Ι.) – Πολιτικός Μηχανικός/ Ηλεκτρολόγος μηχανικός/ Μηχανολόγος Μηχανικός
• Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση με εμπειρία σε συντήρηση Μηχανολογικού εξοπλισμού. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εμπειρία σε Βιομηχανία τροφίμων
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού H/Y και προγραμμάτων CAD
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, συντονισμού και επίλυσης προβλημάτων
• Ευχέρεια στην επικοινωνία και ομαδική εργασία, με όρεξη για δουλειά
• Θα προτιμηθούν άτομα από την ευρύτερη περιοχή
• Θα εκτιμηθεί γνώση του νόμου 4416/16 περί Δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών
Αντικείμενο Εργασίας
• Επίβλεψη λειτουργίας εγκαταστάσεων του ΑΓΣΚ
• Παρακολούθηση και συντονισμό προγραμμάτων συντήρησης και επισκευών
• Θα συντάσσει/ελέγχει μελέτες και άδειες στα νομοθετικά πλαίσια λειτουργίας των μονάδων παρακολούθησης
• Θα συνδράμει στην παρακολούθηση επενδυτικών προγραμμάτων τόσο σε επίπεδο μελετών όσο και υλοποίησης

Προσφέρονται:
• Ανταγωνιστικές αποδοχές
• Πλήρης απασχόληση
• Ένα δυναμικό, δημιουργικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2692023013, ή να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα είτε αυτοπροσώπως, είτε ηλεκτρονικά στο email: info@kalavritacoop.gr το αργότερο μέχρι την Τρίτη 30 Απριλίου 2024.