1. Αντιδήμαρχο καθ΄ ύλην αρμόδιο για τη λειτουργία του ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ και κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας, τον δημοτικό σύμβουλο ΔΟΥΚΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟ του Γεωργίου με τις εξής αρμοδιότητες για την περιοχή και τον τομέα ευθύνης του :
 • Το συντονισμό των ενεργειών και διαδικασιών ένταξης στις δομές του Δήμου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗ.Κ.Ε.Κ. ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ” που καταργήθηκε με τις διατάξεις του Ν.5056/2023.
 • Την εποπτεία της λειτουργίας του Σπηλαίου Λιμνών Καστριών  και της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του.
 • Την εποπτεία της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας.
 • Τη συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια και τους Προέδρους Κοινοτήτων για τον προγραμματισμό των αναγκαίων έργων και για την αντιμετώπιση προβλημάτων και αναγκών των Κοινοτήτων στους τομείς και την περιοχή ευθύνης του.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της περιοχής ευθύνης του, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
 • Την εποπτεία, την προστασία και την καλή συντήρηση όλων των κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι πρασίνου, πεζοδρόμια κλπ.).
 • Την συντήρηση, την εποπτεία, τον έλεγχο της λειτουργίας και την προστασία των κοιμητηρίων, καθώς και τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδειών ταφής.
 • Τη διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων και της προστασίας αυτών από αυθαίρετες παροχετεύσεις αποβλήτων.
 • Την ευθύνη για την προστασία και διαχείριση των Δασών, την εύρυθμη λειτουργία των αρδεύσεων και την προστασία και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων.
 • Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τον έλεγχο των καταστημάτων και των περιπτέρων, ως προς την έκταση των κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν, σύμφωνα με τις άδειες που χορηγούνται από το Δήμο.
 • Τον έλεγχο και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης οχημάτων, καθώς και τη μέριμνα για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 • Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων και την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
 • Τα θέματα του πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνοτροφίας) της Δημοτικής Ενότητας Κλειτορίας.
 • Την ευθύνη διαχείρισης και μέριμνας για τα Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς στη Δημοτική Ενότητα Κλειτορίας στο πλαίσιο του σχετικού Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και των κατευθύνσεων της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησής του.
 • Την έκδοση και υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου,  βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.