Ο Δήμος Καλαβρύτων στο πλαίσιο εκπόνησης του Ειδικού Σχεδίου Απομάκρυνσης
Πολιτών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών σε
εφαρμογή του άρθρου 23 παρ. 4 του Ν. 4662/2020 συντάσσει Μητρώο έγκαιρης
απομάκρυνσης των ευάλωτων ομάδων πολιτών που διαβιούν σε δομημένες
περιοχές και οι κατοικίες τους συνορεύουν ή έχουν μεγάλη εγγύτητα με δάση ή
δασικές εκτάσεις.
Τα ίδια τα άτομα που ανήκουν σε αυτές τις Ευάλωτες Ομάδες (ΑμεΑ, υπέργηροι,
άτομα με κινητικά προβλήματα, κλπ.) ή οι προσωπικοί βοηθοί τους ή τα άμεσα
συγγενικά τους πρόσωπα, εφόσον το επιθυμούν, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με
το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καλαβρύτων για να καταγραφούν σε ένα Μητρώο,
προκειμένου να έχουν έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου
της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών στην περιοχή που διαβιούν.
Στο μητρώο αυτό, θα περιλαμβάνονται κατ΄ ελάχιστο:
 Τα στοιχεία επικοινωνίας
 Η διεύθυνση κατοικίας
 Η κατηγορία αναπηρίας (Υπερήλικες με κινητικά προβλήματα, κώφωση,
τύφλωση, κλπ.)
 Η ειδική θεραπευτική – φαρμακευτική αγωγή
 Τα στοιχεία επικοινωνίας των προσωπικών βοηθών ή των άμεσα συγγενικών
τους προσώπων

 Το μεταφορικό μέσο που θα απαιτηθεί σε περίπτωση μετακίνησης τους (π.χ.
μετακίνηση με επιβατικό αυτοκίνητο, ασθενοφόρο, κλπ.)
Για την τήρηση του ανωτέρου μητρώου οι αιτούντες θα πρέπει να παρέχουν τη
συγκατάθεσή τους εγγράφως με υπεύθυνη δήλωση ως προς τα παρεχόμενα
στοιχεία, τα οποία για λόγους προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων σε
καμία περίπτωση δε θα δημοσιευθούν.
Το ανωτέρω μητρώο θα τεθεί ως Παράρτημα στα Ειδικά Σχέδια Οργανωμένης
Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών που υποχρεούνται να συντάσσουν οι Δήμοι
και οι Περιφέρειες με τη συνδρομή των κατά τόπους αρμοδίων Αστυνομικών,
Πυροσβεστικών, Υγειονομικών και Λιμενικών Αρχών (παρ.4,αρθ.23,Ν.4662/2020),
τηρώντας βέβαια όλα στοιχεία προστασίας των προσωπικών δεδομένων .
Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με όλα τα στοιχεία αποστέλλεται:

Α) Ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Για το Μητρώο Ευάλωτων
Ομάδων Πολιτών », στην Δ/νση: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλαβρύτων –
Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο, Καλάβρυτα, Τ.Κ.: 25001

Β) Με κατάθεσή της αυτοπροσώπως στο Kέντρο Κοινότητας από Δευτέρα έως
Παρασκευή από τις 10:00 έως 12:00 μέχρι τις 30 Απριλίου 2024.
Γ) Οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες, μπορούν να
αποσταλούν και ηλεκτρονικά στο e-mail: kentrokoinotitaskalavritwn@gmail.com
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και πληροφορία (τηλ.
Επικοινωνίας 26920-22276).