Τάμα του Έθνους, Εκδήλωσις 3.9.2023
Χαιρετισμὸς Πανοσιολογιώτατου Αρχιμανδρίτου
π. Παύλου Κ. Ντανὰ
Ιεροκήρυκος

Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

Λόγῳ τῶν ἐκτάκτων καθημερινῶν γεγονότων, δὲν ὡλοκληρώσαμε ἀκόμη τὴν παρουσίασιν τῆς ἐκδηλώσεως τῶν φορέων μας:

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ
τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος».

τῆς 3.9.23 εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Καρύτση Ἀθήνα, Θείας Λειτουργίας μετ΄ Ἀρτοκλασίας καὶ Μνημοσύνου ὑπὲρ τῶν πεσόντων Ἑλλήνων, Κυπρίων, Σέρβων καὶ λοιπῶν Ὀρθοδόξων ἁπανταχοῦ τῆς γῆς καὶ τῆς ἐν συνεχείᾳ ἐκπολιτιστικῆς διοργανώσεως εἰς τὴν Αἴθουσα Μεγάλων Εὐεργετῶν τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων του Λαοῦ, Ε’Υριπίδου 12, Ἀθήνα.

Σήμερον παρουσιάζομε τὸν πλήρη ἐθνικῶν νοημάτων καὶ Ὀρθοδόξου παλμοῦ χαιρετισμόν τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου, θερμοῦ Ἱεροκήρυκος π. Παύλου Κ. Ντανᾶ, ὁ ὁποῖος, δυστυχῶς, δὲν ἠδυνήθη νὰ προσέλθῃ εἰς τὴν ἐκδήλωσίν μας. Ἐκφράζων τὴν λύπη του μᾶς ἀπέστειλε τὸν συνημμένο Χαιρετισμὸν μὲ τίτλον

«Ποιοὶ ἐμποδίζουν νὰ ἐκπληρωθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους;»

τὸν ὁποῖον ἀσμένως δημοσιεύωμε!

Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Παῦλος Κ. Ντανᾶς εἶναι μία ἐξέχουσα ἀγωνιστικὴ προσωπικότητα καὶ λέγει πάντοτε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά των!

Ἐπαναλαμβάνομε μὲ πικρία, ὅτι ἄν ἡ Ἐκκλησία πρωτοστατοῦσε εὐλογοῦσα καὶ ἡ Πολιτεία ἐνομοθετοῦσε διευκολύνουσα, τότε θὰ εἴχαμε ἐπιτύχει ἑκατομμυριοπλάσιο ἔργο!

Ὑπενθυμίζομε εἰς τοὺς φίλους τὴν ἔκδοσιν τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» τεύχους 86, τὸ ὁποῖον φέρει εἰς τὸ προσκήνιον σημαντικότατα ἱστορικὰ στοιχεῖα, ποὺ πρέπει νὰ ἀξιοποιηθοῦν δεόντως, καθὼς καὶ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἑορτολογίου τοῦ Ἱδρύματός μας ἐκ 410 σελίδων, λίαν βελτιωμένον -βιβλιοδετημένον. Διὰ πληροφορίες οἱ φίλοι παρακαλοῦνται νὰ ἐπικοινωνοῦν μαζί μας.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Τηλ. 2103254321
https://www.fotgrammi.gr/εκδηλώσεις/τάμα-του-έθνους-εκδήλωσις-3-9-2023-χαιρετισ/

Ἀρχιμανδρίτου Παύλου Κ. Ντανᾶ
Ἱεροκήρυκος
3-9-2023

Ποιοί ἐμποδίζουν νά ἐκπληρωθεῖ τό Τάμα τοῦ Ἔθνους;
Τό Ἵδρυμα προασπίσεως ἠθικῶν καί πνευματικῶν ἀξιῶν μᾶς προσκάλεσε γιά νά ἀπευθύνουμε χαιρετισμόν στήν ἡμερίδα γιά τό Τάμα τοῦ Ἔθνους, λόγῳ ὅμως ἔκτακτης δυσκολίας, δέν μπορέσαμε νά παρευρεθοῦμε. Ἡ προσλαλιά τήν ὁποία θά ἀπευθύναμε εἶναι ἡ ἑξῆς:
Μέ ἰδιαίτερη τιμή, χαρά καί συγκίνηση ἀπευθύνουμε θερμότατο χαιρετισμό στό ἐκλεκτό ζεῦγος Ἀναγνωστοπούλου, τόν κύριο Ἰωάννη καί τήν κυρία Αἰκατερίνη, καθώς καί σέ ὅλο τό διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καί προασπίσεως τῶν Ἠθικῶν καί Πνευματικῶν Ἀξιῶν. Εἶναι ἀξιοπερίεργο, ὅτι, ἐνῶ τό ἐκλεκτό ζεῦγος Ἀναγνωστοπούλου διαθέτει ὅλους τούς τιμίους κόπους του γιά τό Ἱερό Τάμα τοῦ Ἔθνους, τό ὁποῖο ἔκαναν ὁ στρατηγός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καί οἱ ἥρωες τῆς Ἐπαναστάσεως, καί ὑπεγράφη ἀπό τόν Ἰωάννη Καποδίστρια στό 8 ο ψήφισμα τῆς 4 ης Ἐθνοσυνελεύσεως στίς 31/07/1829, πῶς μέχρι σήμερα εἶναι ἀπραγματοποίητο! Ὡστόσο, συνειδητοποιοῦμε ὅτι πολλές δομές καί τεμένη ξεφυτρώνουν σάν μανιτάρια καί ἀπό δῶ καί στό ἑξῆς ὁ Θεός νά μᾶς φυλάει…
Ἡ κωλυσιεργία ὅλων τῶν κυβερνήσεων πού θήτευσαν, ὅπως καί τῆς σημερινῆς καί τῶν ἄλλων πολιτικῶν κομμάτων, εὐθύνεται ἀμιγῶς γιά τήν ἀθέτηση τοῦ τάματος αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ γιά τρεῖς βασικούς λόγους:
1. Ὁ Ναός θά χτιστεῖ στό ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ πού μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τήν τυραννία τῆς ἁμαρτίας, τοῦ θανάτου καί τοῦ διαβόλου, ὅπως λέει καί ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς, ἀλλά καί ἀπό τή δεινή σκλαβιά τῶν αἱμοσταγῶν Τούρκων. Ἄρα περιφρονεῖται ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας, ὁ Ἰησοῦς Χριστός.
2. Περιφρονεῖται ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός, ἡ Παναγία μας, στήν ὁποία κατέφευγαν ὅλοι οἱ ἥρωες τῆς Ἐπαναστάσεως, ἀλλά καί οἱ νεομάρτυρες καί ἐθνομάρτυρες πού ὁδηγήθηκαν στό μαρτύριο καί δέν ὑπελόγισαν τίποτα στή ζωή τους, παρά πορεύτηκαν μέ γνώμονα «τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία».
3. Ἐδῶ ὅμως, ἀγαπητοί, δέν ὁμιλοῦμε γιά ἕνα ἁπλό καθῆκον, ἀλλά γιά Ἐθνικό χρέος πρός τόν Ἅγιο Θεό. Ἐδῶ ὁμιλοῦμε γιά τό Τάμα τό ὁποῖο ἔκαναν οἱ ἥρωες τῆς Ἐπαναστάσεως στό Σωτήρα Χριστό μας, στήν Παναγία μας καί στούς Ἁγίους μας. Ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί τοῦ ἐλέους δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό τάματα γιά νά ἐκπληρώσει τίς ἐπιθυμίες μας καί ἀκούσει τίς δεήσεις μας, ὀφείλουμε ὅμως νά γνωρίζουμε, ὅτι πρέπει νά ἐκπληρώνουμε τίς ὑποσχέσεις μᾶς πρός τόν Θεό, γιατί ἡ τυχόν ἀθέτησή τους συνιστᾶ βλασφημία, περιφρόνηση, ἀχαριστία καί ἀπιστία. Ὁ σοφός Ἐκκλησιαστής στήν Παλαιά Διαθήκη γράφει σχετικά: «Ὅταν εὐχηθεῖς στό Θεό μή βραδύνεις νά ἀποδώσεις αὐτή, διότι δέν εὐαρεστεῖται στούς ἄφρονες. Ἀπόδωσε ὅ,τι εὐχήθηκες. Καλύτερα νά μήν εὐχηθεῖς, παρά νά εὐχηθεῖς καί νά μήν ἀποδώσεις» (Ἐκκλησιαστής 5,4). Καί ὁ προφήτης Δαυίδ γράφει: «Εὔξασθε καί ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν» (ψαλμός 75,11).
Μήπως, λοιπόν, αὐτή ἡ κακοδαιμονία μέ ὅλα τά συνεπακόλουθα τά ὁποῖα ζοῦμε τά τελευταῖα χρόνια, προέρχεται ἀπό τό γεγονός ὅτι δέν ἔχει ἐκπληρωθεῖ τό Τάμα τοῦ Ἔθνους; Ἐπειδή, ὅπως βλέπουμε, τά πράγματα βαίνουν ἀπό τό κακό στό χειρότερο καί οἱ καιροί εἶναι δύσκολοι καί πονηροί, ἐπιβάλλεται:
Νά καλλιεργήσουμε ὅλοι μας πνεῦμα μετανοίας καί γρηγορούσα συνείδηση γιατί«ἐλασσονοῦσι δὲ φυλὰς ἁμαρτίαι» (Παροιμ. 14,34).
Νά διατηρήσουμε τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας, νά ἀντιδράσουμε στήν προώθηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας, στὸν πολιτικὸ γάμο ὁμοφυλοφίλων καὶ στὴν υἱοθεσία παιδιῶν ἀπὸ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια, στὸν ἀντιρατσιστικὸ νόμο ποὺ περιορίζει τὴν ἐλευθερία ἐκφράσεως καὶ ποὺ στὸ ἐγγὺς μέλλον θὰ ἀπαγορεύει ρατσιστικὰ δῆθεν χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς νὰ κηρύττονται δημοσίως, στό φοβερό ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων καί στήν παράνομη εἰσροή μεταναστῶν στήν πατρίδα μας πού ἀποτελεῖ μία νέα ἅλωση τοῦ ἔθνους μας.
Νά κλείσουμε τά αὐτιά μας στήν ἀθεΐα, τόν ὑλισμό, τήν αἵρεση, τόν οἰκουμενισμό, τό σιωνισμό, τό διεθνισμό, τήν ξενομανία, τόν ἐθνομηδενισμό στό ὄνομα τῆς ἐλευθερίας.
Νά μήν ὑποχωρήσουμε κατ΄ οὐδένα τρόπο, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τά κυριαρχικά δικαιώματα τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κύπρου, τῆς Βορείου Ἠπείρου, τῶν Ἑλλήνων πού βρίσκονται στά Σκόπια – καί ὄχι στήν ψευδομακεδονία.
Νά πάψουμε νά εἴμαστε δοῦλοι τῶν ψευτοσυμμάχων μας.
Ὅσον ἀφορά τίς νέες ταυτότητες, θά πρέπει ὅλοι μας νά ἀντισταθοῦμε γιιά νά μήν ὑποκύψουμε στό ἠλεκτρονικό φακέλωμα πού θέλει τόν ἄνθρωπο δέσμιο, ὑποδουλωμένο στήν παγκοσμιοποίηση καί κατ’ ἐπέκταση στόν Ἀντίχριστο. Ὁ ἀεἰμνηστος Γέροντας Ἰουστίνος Πίρβου, – ἐκοιμήθη τό 2013 – λέει τά ἑξῆς: «Μᾶλλον γιά πολλούς ἀνάμεσά σας αὐτό τό τσίπ εἶναι κάτι ἀσήμαντο, ἀλλά πίσω ἀπό αὐτό τό σύστημα πού καταγράφει τούς ἀνθρώπους καί περιέχει ὅλα τά δεδεδομένα, κρύβεται μιά ὁλόκληρη δικτατορία, ἕνα δαιμονικό σχέδιο, μέσῳ τοῦ ὁποίου δέχεσαι νά πουλήσεις τήν ψυχή σου στό διάβολο… Ὁ καθένας νά ψάξει καί νά βρεῖ ὅτι εἴμαστε μπροστά σέ ἕνα δύσκολο σημεῖο πού πρέπει νά διαλέξουμε: εἴτε χάνεις τήν ψυχή, εἴτε σώζεις τήν ψυχή σου».
Ὁ ἀείμνηστος ἀρχιμανδρίτης Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος τόνιζε σχετικά γιά τήν ἐθνική αὐτοσυνειδησία: «Ἕνας λαός ἐξαφανίζεται ὅταν χάσει τήν ταυτότητά του, δηλαδή ἱστορία, γλώσσα καί γιά ἐμᾶς τούς Ἕλληνες τήν Ὀρθοδοξία». Εἶναι αὐτό πού διαπρυσίως ἐκήρυττε ὁ Διδάχος τοῦ Γένους μας, ὁ Ἅγιος Κοσμάς ὁ Αἰτωλός: «Ψυχή καί Χριστός σᾶς χρειάζονται».
Ὁ δέ ἀείμνηστος ἀρχιμανδρίτης Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος ἀναφωνοῦσε ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς του: «Πονῶ καί ἀγωνιῶ γιά τήν πορεία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους τό ὁποῖο συνεχῶς ἀφελληνίζεται, ἀποχριστιανίζεται, ἀποχρωματίζεται, ἀποκόπτεται ἀπό τίς ρίζες του καί χάνει τά στοιχεῖα τῆς ταυτότητός του».
Δέν θά πρέπει ὅμως, ἀγαπητοί, νά μᾶς καταλάβει ἡ θλίψη, ἡ φοβία καί ἡ ὑπέρμετρη ἀνησυχία.
Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης θυσίασε αὐτοπροαίρετα τά πάντα καί πέθανε μέ τό «Πάτερ ἡμῶν» στά χείλη.
Ὁ ναύαρχος Ἀνδρέας Μιαούλης ἔλεγε μέ παρρησία: «Δεξιά Κυρίου ἐποίησε δύναμιν» (ψαλμός 117,15) καί ὁ Κανάρης μέ στεντόρεια φωνή ἔλεγε: «Τίς Θεός μέγας, ὡς ὁ Θεός ἡμῶν» (ψαλμός 76,14).
Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ Ἐθνικός Ὕμνος τῆς Ἑλλάδος τότε ἦταν τό: «Τῇ Ὑπερμάχω Στρατηγῷ τά νικητήρια».
Ὁ μαρτυρικός Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄ ὅταν λειτούργησε γιά τελευταία φορά τή νύκτα τῆς Ἀναστάσεως ἔψαλε μέ δάκρυα τό «Χριστός Ἀνέστη». Μετά τή Λειτουργία τόν ἅρπαξαν οἱ θηριώδεις Τοῦρκοι καί τόν κρέμασαν ἔξω ἀπό τήν Πύλη τοῦ Πατριαρχείου.
Ὁ σύγχρονός μας ἀείμνηστος φλογερός Ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης, (ὁ νέος Χρυσόστομος ὅπως τόν ὀνόμαζε ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης) ἀφύπνιζε τό λαό τοῦ Θεοῦ προσευχητικά: «Ἀδελφοί, ὁ Χριστός σώζει τήν πατρίδα μας. Τό πλοῖο τῆς Ἑλλάδος ἐξακολουθεῖ νά κλυδωνίζεται. Μέσα σ’ αὐτό εἴμαστε ὅλοι. Τέτοιες ὧρες ποιός θά μείνει ἀναίσθητος; Ὦ Κύριε, ἄναψε πάλι στά στήθη τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἐσωτερικοῦ καί τοῦ ἐξωτερικοῦ τήν Ἅγια φλόγα τῆς φιλοπατρίας».
Ὁ Μεσολογγίτης Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος Χαρίλαος Τρικούπης μέ τό διορατικό πολιτικό του χάρισμα τόνιζε: «Ἡ Ἑλλάς προορίζεται νά ζήσει καί θά ζήσει».
Μή λησμονοῦμε καί τή διαχρονική ρήση τοῦ Γκαῖτε: «Ὅ,τι εἶναι ὁ νοῦς γιά τόν ἄνθρωπο εἶναι ἡ Ἑλλάδα γιά τήν ἀνθρωπότητα».
Περαίνοντας, παρακαλοῦμε τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο καί τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας νά πιέσουν ἐντόνως τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση καί τά πολιτικά κόμματα, προκειμένου νά ἄρουν τά ἐμπόδια γιά νά γίνει ἡ προσδοκία τῆς ὑλοποίησης τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους πραγματικότητα καί νά εὐφρανθοῦν οἱ ψυχές ὅλων τῶν ἁγίων καί ἡρώων τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος.
Ζήτω ἡ Ὀρθοδοξία, ζήτω ἡ Ἑλλάδα.

https://www.fotgrammi.gr/εκδηλώσεις/αρχιμανδρίτου-παύλου-κ-ντανά-ιεροκήρ/