Τάμα του Έθνους

Ημέρα Εθνικων Υποσχέσεων η 3.9.2023
προς τον Θεό, την Πατρίδα και την Κοινωνία
Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

Ἐπραγματοποιήθη εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Καρύτση Ἀθήνα
Θεία Λειτουργία μετ΄ Ἀρτοκλασίας καὶ Μνημοσύνου «ὑπὲρ τῶν πεσόντων
Ἑλλήνων, Κυπρίων, Σέρβων καὶ λοιπῶν Ὀρθοδόξων ἁπανταχοῦ τῆς
γῆς», ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ καὶ τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος,
Προστάτου τοῦ Σωματείου μας «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,
τὴν ὁποία ἐτέλεσε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπουκόμπας καὶ Δυτικῆς
Τανζανίας κ.κ. Χρυσόστομος, ἀποδέκτης ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν τῶν
φορέων μας
(* ἴδ.Παράρτημα).

Παρὰ τὸ ὅτι οἱ προετοιμασίες ἔγιναν πολὺ σύντομα καὶ παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι
εὑρισκόμεθα ἀκόμη εἰς περίοδον θερινῶν διακοπῶν καὶ τὸ μεγαλύτερον
ποσοστὸν τῶν κατοίκων τῆς πρωτευούσης εἶναι ἐκτὸς αὒτῆς καὶ εἰς τὴν
Ἀθηνα οἱ συνθῆκες ὑψηλῶν θερμοκρασιῶν δυσκολεύουν τὶς μετακινήσεις, ἡ
προσέλευσις ἦταν μεγάλη.
Μᾶς ἐδόθη ἡ εὐκαιρία νὰ ἀνταλλάξουμε θερμοὺς χαιρετισμοὺς καὶ ἀπόψεις
μὲ τοὺς θερμοὺς φίλους τῶν φορέων μας:
Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ
τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος».

Ἐξερχόμενοι τοῦ Ναοῦ προσεφέρθη εἰς ὅλους τοὺς πιστοὺς ἕνα ὑγιεινὸ
παραδοσιακὸ πρωινὸ καὶ κατευθύνθησαν ὅλοι μαζὶ εἰς τὴν φιλόξενη
Αἴθουσα τῶν Μεγάλων Εὐεργετῶν τῆς Ἑταιρείας Φίλων τοῦ Λαοῦ (Λαϊκὸν
Πανεπιστήμιον) Εὐριπίδου 12.
Ἡ ἐκδήλωσις περιεστράφη περὶ τῶν προβληματισμῶν διὰ τὶς
δυνατότητες τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τῶν
Ἡρώων τοῦ 1821.

Τὴν παρουσίασιν τῆς ἐκδηλώσεως ἔκανε μὲ ἀπόλυτον ἐπιτυχία ὁ Δρ.
Χημικός, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας,
Πρέσβυς Καλῆς Θελήσεως τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ
Ἔθνους» κ. Χαραλάμπης Μπούσιας.

Εἴχαμε τονίσει νὰ μὴ ὁμιλήσῃ κανείς, διότι ὅταν ἀνερχόμεθα εἰς τὸ βῆμα
λησμονοῦμε νὰ σταματήσωμεν, καὶ ὅτι ἐπιτρέπονται μόνον μικροὶ
χαιρετισμὸ 5-6 λεπτῶν, ἐκτὸς μερικῶν ἐξαιρέσεων…

Χαιρετισμοὺς ἀπηύθυναν:
Ὁ κ. Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος, Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος
Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ λοιπῶν φορέων τοῦ
Ὁμίλου, τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» & τοῦ
Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Bucoba καὶ Δυτικῆς Τανζανίας κ.κ.
Χρυσόστομος.
Ἐν συνεχείᾳ, ἔγινε ζωντανὴ σύνδεσις μὲ τὸν κ. Mert Kagia ἀπὸ τὴν
Σμύρνη, κάτι τὸ ὁποῖο ἦτο μία μεγίστη καὶ λίαν συγκινητικὴ ἔκπληξις.
Τὴν μετάφρασιν ἔκανε ἡ κ. Ἑλένη Περπατουλάκη, Καθηγήτρια τῆς
Ἀγγλικῆς Γλώσσης καὶ μέλος τοῦ Δ.Σ τοῦ Ἱδρύματός μας.
Ὁ κ. Mert Kagia σὲ μερικὰ λεπτὰ τῆς ὥρας ζωντάνεψε πάλι τὴν ἱστορία τῆς
Ἑλλάδος τῶν τελευταίων 100 ἐτῶν…
Ἀκολούθησε ὁ κ. Μανίας Γεώργιος, Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ. Α' Ὑπαρχηγὸς
ΓΕΕΘΑ, μέγας καὶ θερμὸς Πρέσβυς Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ
Τάματος τοῦ Ἔθνους, εἰς τὸν ὁποῖο ἐδόθη περισσότερος χρόνος, λόγῳ
τῆς σπουδαιότητος αὐτῶν ποὺ ἀνέφερε σχετικῶς μὲ τὶς προοπτικὲς
πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

3
Παρουσιάσθηκε ἐν συνεχείᾳ σὲ ζωντανὴ σύνδεσι ὁ μοναδικὸς καλλιτέχνης
τοῦ κλαρίνου κ. Κων/νος Ζαφειρόπουλος ἀπὸ τὴν Κέρτεζη
Καλαβρύτων.
Ἡ κ. Ναταλία Νικολάου, π. Καθηγήτρια Παν/μιου Lomonosov Μόσχας,
Δρ. Φιλοσοφικῶν Ἐπιστημῶν, Διευθύντρια Σχολείου Ἑλληνικῆς
Γλώσσης Συλλόγου Ἑλλήνων Μόσχας, ἡ ὁποία προσφέρει μεγάλο ἔργο
ἐμπνέοντας εἰς τοὺς μαθητάς της, Ἕλληνες καὶ Ρώσους, Ἑλληνορθόδοξα
ἰδεώδη, ἐνημέρωσε ἱστορικῶς μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα τὸ ἀκροατήριο.
Ὁ κ. Ἰωάννης Κύρου, Δρ. Πολιτικὸς Μηχανικός, ὡς Γενικὸς Διευθυντὴς
τῆς ἑταιρείας μελετῶν OBERMEYER HELLAS ΕΠΕ &
τῆς OBERMEYER INTERNATIONAL ἐδήλωσε τὴν τεχνικὴ συμπαράστασίν
του εἰς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος.
Χαιρετισμὸν ἀπηύθυνε καὶ ἡ κ. Δήμητρα Γεωργιάδου, συγγραφεὺς
Μικρασιατικοῦ Πολιτισμοῦ.
Ὁ κ. Γεώργιος Χρυσοβαλάντης Κουγιαγκάς, Φοιτητὴς τῆς
Ἀρχιτεκτονικῆς Σχολῆς Ἀριστοτελείου Παν/μιου Θεσσαλονίκης,
ὁ ὁποῖος ἀπὸ 14 ἐτῶν ἔχει συγγράψει βιβλία σὲ ἄπταιστη ἑλληνικὴ γλῶσσα
καὶ διεκήρυττε «ἐκ νηπιακῆς ἡλικίας ἐπιθυμῶ νὰ γίνω ἀρχιτέκτων» ἔκανε μία
ἐμπεριστατωμένη ἀναδρομὴ τῆς ἱστορικότητας τοῦ Τάματος.
Ὁ κ. Πέτρος Σιγκούδης, Φοιτητὴς τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς
Ἀριστοτελείου Παν/μιου Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος εἰς τὴν Βουλὴ τῶν
Ἐφήβων διεκήρυξε τὸ συγκλονιστικό:
«Ἡ Μακεδονία εἶναι καὶ θὰ εἶναι ἑλληνική», ἐμποδιζόμενος νὰ προσέλθῃ,
ἐξεπροσωπήθη ἀπὸ τὴν μητέρα του κ. Δέσποινα Ἀναργυρίδου, Δρ.
Καθηγήτρια Πληροφορικῆς, ἐτόνισε διὰ μία ἀκόμη φορὰ τὴν σταθερὴ
παρουσία του διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος.
Ὁ καλλιτέχνης κ. Λάκης Χαλκιάς, δυστυχῶς, ἀνεχώρησε νωρίτερα λόγῳ
ὑποχρεώσεων καὶ τὸ ἀκροατήριο δὲν ἀπέλαυσε τὶς δεξιότητές του.
Ἡ ἐκδήλωσις ἔκλεισε μὲ ἕνα video ἀπὸ τὴν ἱεραποστολὴ εἰς Bucoba.
Δυστυχῶς, ὅμως, πολλοὶ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι παρόντες, ἔλαμψαν διὰ
τῆς ἀπουσίας των, ἀκόμη καὶ τὰ συλλογικὰ ὄργανα αὐτῶν… Ἰδιαιτέρως οἱ
κληρικοί!!!!!!
Μόνον ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Τσίρκας,
παρὰ τὸ λίαν προκεχωρημένο τῆς ἡλικίας του καὶ τὴν ἐπισφαλῆ ὑγεία
του, προσῆλθε καὶ ἐχαιρέτισε μὲ ἐμπνευσμένους λόγους.

Ἡ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα πιθανῶς ἐμπόδισε τοὺς ὑπολοίπους.
Θὰ δημοσιεύωμε τμηματικῶς τοὺς χαιρετισμούς.
Τὸ συντομώτατον θὰ ἀναρτήσωμε καὶ ὁλόκληρο τὸ video, τὸ ὁποῖον
εἶναι καὶ πάλι εὐγενής – ἀνιδιοτελὴς προσφορὰ τοῦ φίλου μας, Πρέσβυ
Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, κυρίου Λεωνίδα
Δρογκάρη.
Τὴν τεχνικὴ ἐπιμέλεια τῆς ἐκδηλώσεως εἶχε ἡ κ. Δέσποινα Ἀναργυρίδου,
Δρ. Καθηγήτρια Πληροφορικῆς.
Εὐχόμεθα νὰ μὴ συρρικνωνώμεθα ἀλλὰ νὰ αὐξανώμεθα μὲ ἄξια ἄτομα.
Πρέπει νὰ κάνωμε ἁλματώδεις ἐξελίξεις.
Ἤδη μὲ τὴν ἔκδοσιν τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» τεύχους 86 ἔχομε φέρει
εἰς τὸ προσκήνιον σημαντικότατα ἱστορικὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα πρέπει
νὰ κοινοποιηθοῦν δεόντως.
Κλείνομε μὲ τὴν εὐχή, εἴθε ἡ έπομένη Θεία Λειτουργία τῶν φορέων
μας νὰ τελεσθῇ εἰς τὸν συντόμως ὑπὸ ἀνέγερσιν Ἱ. Ναὸν τοῦ Σωτῆρος
– τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἄν εὐαρεστηθοῦν οἱ ἁρμόδιοι νὰ δώσουν
τό «πράσινο φῶς».

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Τηλ. 2103254321

https://www.fotgrammi.gr/το-τάμα-του-έθνους/τάμα-του-έθνους-ημέρα-εθνικων-υποσχέσ/

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (3.9.2023)

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΕΙΣ ΑΦΡΙΚΗ

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπουκόμπας καὶ Δυτικῆς Τανζανίας κ.κ. Χρυσόστομος δὲν εἶναι ὁ μοναδικὸς εἰς τὴν Ἀφρική, τὸν ὁποῖον ἔχουν βοηθήσει οἱ φορεῖς μας!!!!!.

Ἀπὸ τοὺς ἀειμνήστους Κεντρώας Ἀφρικῆς κυρὸν Τιμόθεον Κοντομέρκον, τοῦ ὁποίου ὁ ἀείμνηστος ἀδελφὸς Ἀναστάσιος ἦτο οἰκογενειακός μας φίλος, Διευθυντὴς Ρευματολογίας εἰς τὸ Γενικὸν Κρατικὸν Νοσοκομεῖον Ἀθηνῶν. 

Τὸν μακαριστὸν Ἰωάννην Ἀσλανίδην, μετέπειτα ἀείμνηστον Πατροκοσμάν, ἀπὸ τοὺς πρώτους ἱεραποστόλους εἰς Ἀφρικήν, διὰ τὸν ὁποῖον ἀγωνισθήκαμε νὰ τὸν βραβεύσῃ ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν μετὰ θάνατον!!!!!!

Πρὸς τοῦτο, εἴχαμε μεταβῆ καὶ εἰς τὴν στέψιν τῆς γραμματέως τῆς Ἀκαδημίας, ἀλλὰ ἐπιστρέφοντες μὲ τὸ πουλμανάκι πολυτέκνων τοῦ συνεργάτου καὶ φίλου μας ἀειμνήστου Γρηγορίου Ἀλεξοπούλου, κάποιος ἀσυνείδητος ὁδηγὸς κάνων συνεχῶς προσπελάσεις προηγήθη ἡμῶν ἀπότομα καὶ λόγῳ τῆς ὀλισθηρότητος τῆς ὁδοῦ τὸ πουλμανάκι μας ἀνετράπη καὶ μόλις ἐκ θαύματος διεσώθημεν, παρ΄ὅλον τὸ ὅτι ἐχύνετο ἡ βενζίνη καὶ διατρέχαμε τὸν μέγιστον κίνδυνο νὰ γίνωμε παρανάλωμα τοῦ πυρός!

Καὶ παρὰ ὀλίγα ἑκατοστὰ θὰ εἴχαμε προσκρούσει εἰς μία μεταλλικὴ κολῶνα τοῦ πεζοδρομίου!!.

Τρισεκατομμύρια φορὲς δόξα τῷ Θεῷ, διότι δὲν ὑπέστημεν τὸ παραμικρόν, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἰσόβιον Γενικὴν Γραμματέα, ἡ ὁποία δὲν συνηργάσθη καὶ ὑπέσθη σωματικὰς ἐκδοράς. 

Λίαν πεπειραμένοι νὰ σώζουν ζωὲς προσῆλθον ἀπὸ τὴν ἀντίθετον κυκλοφορία καὶ μᾶς ἔσωσαν!!!!!!

Τρισεκατομμύρια φορὲς δόξα τῷ Θεῷ!

Ἀκόμη εἰς τὶς Μητροπόλεις /Ἐπισκοπὲς τῆς Ἀφρικῆς:

Ναϊρόμπι, Κένυα

Ἀρούσας & Κεντρώας Τανζανίας,

Kισούμου & Δυτ.Κένυας

Μαλάουϊ

Ζάμπια

Μπουρούντι & Λουάντα 

Ζιμπάμπουε & Ἀγκόλας

Κινσάνσα

Μαδαγασκάρης (τότε ενιαίας Μητροπόλεως)

Γουϊνέας

Ἰδιαιτέρως μὲ πολλὰ ἐμπορευματοκιβώτια (Container) βοηθήσαμε τὸν Σεβασμιώτατόν μας πρώην Κεντρώας Ἀφρικῆς μακαριστὸν κυρὸν Ἰγνάτιον Μανδελίδην. 

Τοῦ εἴχαμε ἐξοπλίσει καὶ τὴν Πανεπιστημιακὴ Σχολήν.

Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον μᾶς συνεκίνησε τὰ μάλα ἦτο ὅτι ἐπέζησε ἀπὸ τραγικὸν ἀεροπορικὸν δυστύχημα (15.4.2008) εἰς τὴν Ἀφρικὴ καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἔδωσε ἀμέσως καὶ συνέντευξιν!!!!!!.

Δέον νὰ διευκρινίσωμεν ὅτι ἡ Ἑλλὰς ὄχι μόνον δὲν εἶχε ἀποικιοκρατικὲς βλέψεις, ἀλλὰ ἀπεναντίας οὐδέποτε ἐτάσσετο ὑπὲρ τῶν ἀποικιοκρατῶν. 

Πρὶν νὰ μεταβοῦν οἱ περισσότεροι ἱεραπόστολοι ὑπῆρξαν Ἕλληνες ἔμποροι ἢ καλλιεργηταὶ γῆς.  

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Https://www.fotgrammi.gr/διορθόδοξος-σύνδεσμος-απόστολος-παύ/παραρτημα-3-9-2023-αποστολεσ-ανθρωπιστικω/